Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Velga Sudraba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads socioloģijā un psiholoģijā, Ievadkurss māszinībās.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par cilvēka psihosociālajām vajadzībām aprūpes kontekstā, sniegt zināšanas un veicināt izpratni par cilvēka kā biopsihosociālas būtnes attīstības likumsakarībām un psihosociālo funkcionēšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Attīstības teorijas. Z. Freida psihoseksuālās attīstības teorija, stadijas. Z. Freida personības teorija (topogrāfiskais, strukturālais modelis).Lekcijas1.00auditorija
2Attīstības teorijas. Z. Freida psihoseksuālās attīstības teorija, stadijas.Lekcijas1.00auditorija
3Psihes aizsargmehānismi.Lekcijas1.00auditorija
4Objektu attiecību teorijas (Mālere, Vinikots, Klaina). Boulbijs. Piesaistes teorija un piesaistes stili. Attīstība un mentālā veselība.Lekcijas1.00auditorija
5Komunikācijas loma normālas attīstības un mentālās veselības veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
6Seminārnodarbības (teorētiskā darba prezentācijas).Nodarbības5.00auditorija
7Seminārnodarbība (praktiskā darba prezentācijas).Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. katrs studējošais sagatavo prezentāciju par jaunākiem atklājumiem personības attīstības teorijās, prezentē to nodarbībā; 2. katrs studējošais veic vienas pieaugušas personas interviju un tās analīzi prezentē nodarbībā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība nodarbībās, vienas personības attīstības teorijas prezentācija, vienas personas intervijas analīze un prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas un spēs nosaukt cilvēka psihosociālās vajadzības determinējošos faktorus, personības attīstības teoriju galvenos jēdzienus un likumsakarības, cilvēka attīstības un apkārtējo notikumu ietekmi uz psihosociālo veselību.
Prasmes:Studējošie orientēsies cilvēka personības un kognitīvās attīstības teorijās, pratīs, atbilstoši pacienta situācijai, izvērtēt viņa psihosociālās vajadzības aprūpes kontekstā, ņemot vērā biopsihosociālo pieeju aprūpē.
Kompetences:Studējošie spēs ievākt un analizēt personu dzīves vēstures datus psihosociālo vajadzību kontekstā, studējošie ņems vērā indivīda psihosociālās vajadzības, veidojot aprūpes plānu un nodrošinot pacienta aprūpi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1K. Mārtinsone, A.Miltuze (zin.red.). PSIHOLOĢIJA 1, Pamatjautājumi –teorijas un pētījumi, Apgāds Zvaigzne ABC, 2015.
2K.Mārtinsone, Miltuze A. (zin.red.). Psiholoģija 2, Pērsonība, grupa, sabiedrība, kultūra,Zvaigsne ABC, 2015
3K.Mārtinsone, V.Sudraba (zin. red.). Veselības psiholoģija, RSU, 2019.
4Reņģe V. Personības psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2000.
5V.Reņģe, Sociālā psiholoģija, 2002, Rīga: Zvaigzne ABC ...
6K.Mārtinsone, I. Bite, V.Sudraba (zin.red.). Individuālā konsultēšana un psihoterapija. Zvaigzne ABC, 2015.
7Nancy McWilliams. Psychoanalytic Diagnosis, 2nd Edition: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. Guilford Press, 2011.
8Handbook of personality and health / edited by Margarete E. Vollrath, Chichester, England ;Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, ©2006.
9Glen O. Gabbard. Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. American Psychiatric Pub, 2014.
Papildus literatūra
1Greiems Deksters, Rokasgrāmata psihiatrijas māsām,2006, Jumava
2World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Abuse, Psychosocial interventions for people with severe mental disorders : evidence-base and effectiveness, Geneva : World Health Organization, 2004
3Nancy McWilliams. Psychoanalytic Case Formulation. Guilford Press, 1999.
4Needs assessment/ World Health Organization, prep. by Cam Wild; ed. by Brian Rush, Geneva: WHO, 2000.