Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Velga Sudraba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_247LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Starppersonu saskarsme veselības aprūpē, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, iekšķīgās un ķirurģiskās slimības.
Mērķis:
Attīstīt studentos uz psiholoģijas un medicīnas zinātņu atklājumiem balstītu izpratni un iegūt priekšstatu par psihisko un somatisko procesu mijiedarbību, kā arī atbilstošu pieeju un aprūpi pacientam; attīstīt zināšanas par psihosomatiskiem procesiem un to ietekmi uz dažādām cilvēka orgānu sistēmām, attīstīt prasmes un kompetenci izvērtēt pacientu dzīves un slimību anamnēzes datus, kā arī slimības vēstures datus psihosomatisko traucējumu un slimību gadījumā, attīstīt prasmes un kompetenci izvērtēt iespējamās grūtības/problēmas darbā ar dažādu psihosomatisku traucējumu vai slimību pacientiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihosomatiskās medicīnas vēsture. Biopsihosociālais modelis medicīnā, galvenās psihosomatiskās teorijas. Neirozinātnes loma psihosomatiskajā medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījumu analīze par emociju ietekmi uz slimību un veselības traucējumu rašanos, par aleksitīmijas un ievainojamības nozīmi dažādu psihosomatisko slimību izcelsmē.Nodarbības1.00auditorija
3Aleksitīmija un psihosomatiskā ievainojamība, psihosomatiskās attiecības un aleksitīmiska ģimene. Emocijas, to loma somatizācijas procesā. Personība un coping mehānismi.Lekcijas1.00auditorija
4Dzīves un slimību anamnēzes ievākšanas principi un struktūra. Psihes aizsardzības mehānismu atpazīšana dotajās pacientu anamnēzēs. Piedāvāto anamnēzes datu apkopošana, psihosociālās ietekmes analīze un veselības traucējumu rašanās psihodinamiskās izpratnes veidošana.Nodarbības2.00auditorija
5Psihodinamiskais skatupunkts psihosomatiskajā medicīnā sirds- asinsvadu un elpošanas sistēmas traucējumu un slimību rašanās procesā.Lekcijas1.00auditorija
6Pētījumu analīze par sirds-asinsvadu un elpošanas slimību un veselības traucējumu rašanos. Pacientu anamnēžu analīze.Nodarbības2.00auditorija
7Pētījumu analīze par gastrointestinālās sistēmas un ādas slimību un veselības traucējumu rašanos. Pacientu anamnēžu analīze.Nodarbības2.00auditorija
8Pētījumu analīze par ginekoloģisko un endokrīno slimību un veselības traucējumu rašanos, par neauglības psihosomatiskiem aspektiem. Pacientu anamnēžu analīze.Nodarbības2.00auditorija
9Pētījumu analīze par sāpju psihodinamiskiem aspektiem, to ietekmi uz psihosociālo funkcionēšanu, par somatoformiem traucējumiem. Pacientu anamnēžu analīze.Nodarbības2.00auditorija
10Psihodinamiskais skatupunkts psihosomatiskajā medicīnā ginekoloģisko un endokrīno traucējumu un slimību rašanās procesā. Neauglības psihosomatiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
11Psihodinamiskais skatupunkts psihosomatiskajā medicīnā gastrointestinālās sistēmas un ādas slimību rašanās procesā. Ēšanas traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos psihosomatiskās medicīnas avotus un literatūru par lekcijas tēmu. Patstāvīgi atlasīt pētījumus par norādīto tēmu zinātnisko avotu datu bāzēs, sagatavot rakstiskus pētījumu kopsavilkumus un prezentēt tos nodarbībā. Veikt darbu mazajās grupās, analizējot piedāvātās pacientu anamnēzes, pamatojot analīzes kopsavilkumu lielajā grupā. Veikt rakstisku pacienta anamnēzes analīzi atbilstoši kritērijiem un pamatojoties uz teoriju, prezentēt to nodarbībā. Noslēgumā sagatavot referātu un prezentāciju par jaunāko pētījumu atradnēm kādā no psihosomatikas tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
1) aktivitāte seminārnodarbībās, pētījumu atlase par norādīto tēmu zinātnisko avotu datu bāzēs un rakstiskus pētījuma kopsavilkumu sagatavošana, analīze un prezentācija nodarbībā – 20%; 2) patstāvīgais darbs (anamnēzes ievākšana un analīze, izmantojot doto shēmu) – 20%; 3) noslēguma darbs – referāts un prezentācija par jaunāko pētījumu atradnēm kādā no psihosomatikas tēmām – 60%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izskaidro nozīmīgākos teorētiskos konceptus psihosomatiskajā medicīnā; atpazīst un teorētiski izskaidro psihes aizsargmehānismu nozīmi veselības traucējumu un slimību rašanās procesā; spēj raksturot un aprakstīt mūsdienu uzskatus par psihisko un psihosomatisko traucējumu izcelsmi; spēj atpazīt psihisko un somatisko procesu mijiedarbības rezultātā radušos simptomus un traucējumus; apraksta un novērtē pacienta dzīves anamnēzes datus atbilstoši psihosomatiskās medicīnas nostādnēm; atpazīst un analizē dažādu orgānu sistēmu traucējumu un slimību rašanās psihodinamiskos procesus.
Prasmes:Students novērtē psihisko un somatisko faktoru mijiedarbību pacientu slimību klīniskajos piemēros; izskaidro personības un ģimenes faktoru lomu psihosomatisko slimību izcelsmē un attīstībā; veic pacienta dzīves un slimības anamnēzes ievākšanu; izvērtē pacienta psihisko un somatisko faktoru mijiedarbību dažādu psihosomatisku saslimšanu gadījumā; izvērtē iespējamās grūtības/problēmas darbā ar dažādu psihosomatisku saslimšanu pacientiem.
Kompetences:Students, izmantojot apgūtās zināšanas, analizē pacientu psihosomatisko slimību vai veselības traucējumu no psihodinamiskā skatupunkta; loģiski noformulē un interpretē iegūtos datus, aprakstot pacienta gadījumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1• Lapiņa K. (2006). Psihosomatiskās sakarības. Un mūsdienu cilvēks. Rīga: Librum.
2• Mārtinsone K., Miltuze A. (2015). Psiholoģija, II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC. 11.nodaļa “Personība”; 13.nodaļa “Veselība un slimība psiholoģijā”.
3• Gabbard G. (2005). Psychodynamic psychiatry in Clinical Practice. 4th ed.American Psychiatric Press, Inc.
4Consultation–Liaison Psychiatry
5• Boschan, P. J. Body, mind and bonds. The American Journal of Psychoanalysis. 2007; 67: 235–248.
6• Gubb, K. (2013). Psychosomatics today: a review of contemporary theory and practice. Psychoanalytic Review, 100(1), 103–142.
Papildus literatūra
1• Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Jumava, 2001
2• Бройтигам, В., Кристиан, П., Рад, М. (1999). Психосоматическая медицина. Москва: ГЭОТАР МЕДИЦИНА.
3• Lövheim H. (2012). A new three-dimensional model for emotions and monoamine neurotransmitters. Medical Hypotheses. 78: 341–348.
4 CURRENT Diagnosis & Treatment: Gastroenterology, Hepatology, & Endoscopy, 3e
5CHAPTER 13: Psychosocial Issues and Female Sexuality
Citi informācijas avoti
1http://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/
2http://www.jpsychores.com/
3http://www.psychosomaticsjournal.com/