Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Gunta Ancāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PMUPK_027LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gunta Ancāne
Kontaktinformācija:Rīga, Kristapa iela 30, pmpkatrsu[pnkts]lv, pmpkatrsu[pnkts]lv, +371 67210989
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par psihiskās veselības kritērijiem un to lomu fizisko traucējumu un slimību profilaksē. Sniegt zināšanas personību teorijā; personības funkcionēšanas līmeņi, personības struktūras. Sniegt zināšanas par emocionāli traumējošajiem aspektiem ēšanas traucējumu ārstēšanas laikā un personības ietekmi uz tiem, un terapeitiskiem faktoriem uztura speciālista-pacienta attiecībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Personības jēdziens. Psihes funkcionēšanas topogrāfiskais un strukturālais modelis, tā anatomiski – fizioloģiskais pamats.Nodarbības1.00auditorija
2Personības attīstība un veselība no dažādu teoriju viedokļa. Psihiskie aizsardzības mehānismi.Nodarbības1.00auditorija
3Personības rakstura organizācijas struktūras. Psihotiskais funkcionēšanas līmenis, raksturīgie aizsardzības mehānismi.Nodarbības1.00auditorija
4Neirotiskais funkcionēšanas līmenis, raksturīgie aizsardzības mehānismi. Robežlīmeņa funkcionēšanas līmenis, raksturīgie aizsardzības mehānismi.Nodarbības1.00auditorija
5Psihoterapijas jēdziens. Psihoterapijas teorijas. Psihosomatiskā medicīna un psihoterapija salīdzinājumā ar psihiatriju un medikamentozo terapiju.Nodarbības1.00auditorija
6Psihodinamiskā psihoterapija psihosomatikā (indikācijas, kontrindikācijas), psihoterapijas process (izvērtēšanas fāze, terapijas sākuma fāze, izstrādāšanas fāze, nobeiguma fāze).Nodarbības1.00auditorija
7Psihodinamiskā psihoterapija psihosomatikā. Transference, kontrtransference, rezistence.Nodarbības1.00auditorija
8Atbalsta psihoterapija dažādās medicīnas specialitātēs. Kognitīvi biheiviorālā terapija. Individuālā, pāru, ģimenes, grupu psihoterapija. Bērnu un pusaudžu psihoterapija.Nodarbības1.00auditorija
9Terapeitiskas uztura speciālista - pacienta attiecības. Psihoterapijas principi pacientiem ar ēšanas traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
10Pacientu ar ēšanas traucējumiem gadījumu apskate. Jautājumi. Eksāmens (ieskaite).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar atbilstošu literatūru pirms katras nodarbības, sagatavot jautājumus. Grupu diskusijas, lomu spēles, videoierakstu analīze, nobeigumā eksāmens.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte nodarbību laikā, pacienta gadījuma analīzes kvalitāte, praktiskās iemaņas lomu spēlēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs analizēt ēšanas traucējumu emocionālos etiopatoģenētiskos faktorus, spēs aprakstīt indikācijas psihoterapijai pacientiem ar ēšanas traucējumiem.
Prasmes:Studenti pratīs atpazīt indikācijas pacientiem ar ēšanas traucējumiem un spēs veidot terapeitiskas attiecības ar pacientiem.
Kompetences:Izprast un analizēt psihoterapijas nepieciešamību pacientiem ar ēšanas traucējumiem, izprast diagnostikas kritērijus un kombinētas terapijas nepieciešamību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Artūrs Utināns - Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Nacionālais apgāds. 2005. 568 lpp.;
2B.Luban-Plozza, W.Poldinger, F.Kroger – Psych osomatic Disorders in General Practice. Springler – Verlag. 1992.
Papildus literatūra
1J.Kovel. A complete guide to therapy. From psychoanalysis to behaviour modification. Penguin Books. 1991.;
2D.Brown, J.Pedder. Introduction to psychotherapy. Routlege. 1993.;
3Gunta Ancāne. Hronisku sāpju stāvokļu psihosomatiska izpratne//Latvijas Ārsts.- 2004. Nr1.- 40- 43;
4Gunta Ancāne. Ķermeņa un psihes saistība//Psiholoģijas Pasaule.-2004.-Nr.1-38.-43.lpp.;
5Gunta Ancāne. Psihosomatiskās medicīnas definīcija un īsa tās ideju attīstības vēsture// Psiholoģijas Pasaule.2004.2. 36- 40.;
6Gunta Ancāne, D.Šmite, A.Ancāns. Emocionāla distresa un muskuloskeletālas disfunkcijas mijiedarbība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm/ /Zinātniskie raksti: 2006.g.medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. RSU.-Rīga, 2007.-86.-96.lpp.;
7Gunta Ancāne, Andrejs Ancāns. Stress 21.gadsimtā. Kā palīdzēt sev un pacientiem. Latvijas Ārsts. 2,2009, 10-15.;
8Gunta Ancāne. Krīze, phenomenon ranularum un psihiskā veselība. Latvijas ārsts, 2009, 12, 10-13.
Citi informācijas avoti
1www.psihosomatika.lv