Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Zane Tauriņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_009LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Tauriņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija, tiesību pamati (vidusskolas līmenī).
Mērķis:
Padziļināt zināšanu apguvi un izpratni par esošo normatīvo regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskajiem aspektiem – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, darba tiesībām, kā arī lietvedības kārtību un dokumentu apriti un iesniegumu izskatīšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesības.Lekcijas1.00auditorija
2Pacientu tiesības un pienākumiLekcijas2.00auditorija
3Nepilngadīgu pacientu tiesības un pienākumiLekcijas2.00auditorija
4Ārstniecības personu tiesības un pienākumiLekcijas1.00auditorija
5Atbildība par nodarīto kaitējumu veselības aprūpes procesāNodarbības1.00auditorija
6Ārstniecības riska fonds, atlīdzība par kaitējumu veselības aprūpes procesā, atlīdzība saņemšanas kārtībaNodarbības2.00auditorija
7Dzemdību palīdzības sniegšanas kārtība. Aborti.Lekcijas2.00auditorija
8Personu tiesības un pienākumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomāNodarbības2.00auditorija
9Medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība ārstniecības iestādēNodarbības2.00auditorija
10Darba nespējas lapu izsniegšanas kārtībaNodarbības1.00auditorija
11Darba tiesībasNodarbības2.00auditorija
12Dokumentu izstrādāšana, noformēšana.Lekcijas2.00auditorija
13Dokumentu uzskaite, glabāšanaLekcijas2.00auditorija
14Dokumentu reģistrācija, aprite un aprites kontrole. Iesniegumu izskatīšanas kārtība.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Normatīvo aktu, literatūras analīze, situāciju uzdevumu risināšana, diskusijas grupās.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens - Students patstāvīgi sagatavo referātu un prezentē to par kādu no medicīnas tiesībām un tās normatīvo regulējumu. Studējošo zināšanu vērtēšanai lieto 10 baļļu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus. reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās par ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, personu datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, dzemdību palīdzības sniegšanas kārtības tiesiskajiem aspektiem, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Studentiem būs vispārēja izpratne par darba tiesībām un darba attiecību tiesisko regulējumu. Studenti zinās par esošo normatīvo regulējumu lietvedībā, dokumentu izstrādi, noformēšanu, to kustību, uzskaiti un glabāšanas organizēšanu atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai, kā arī dokumentu reģistrāciju, apriti un aprites kontroli, iesniegumu izskatīšanas kārtību. Studentiem būs izveidojusies izpratne par medicīnas tiesībām, to nozīmi sabiedrības dzīves un profesionālās darbības procesos.
Prasmes:Studenti izpratīs profesijas juridiskos aspektus – medicīnas tiesības, t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus) un medicīniskās dokumentācijas lietvedību, dzemdību palīdzības sniegšanas kārtības tiesiskajiem aspektiem, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Studenti izpratīs darba tiesības, dokumentu izstrādes, noformēšanas, aprites, uzskaites, uzglabāšanas, reģistrācijas juridiskos aspektus, kā arī iesniegumu izskatīšanas tiesisko regulējumu.
Kompetences:Studenti spēs pielietot medicīnas tiesības, pārzinās ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus, mācēs aizsargāt personu datus, t.sk. medicīnisko dokumentāciju, pārzinās dzemdību palīdzības sniegšanas kārtības tiesiskos aspektus atbilstoši normatīvajam regulējuma. Studentiem būs vispārēja izpratne par darba tiesībām, studenti spēs izstrādāt dokumentus, noformēt, nodrošināt dokumentu uzskaiti un glabāšanas organizēšanu atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai, kā arī spēs dokumentus reģistrēt, nodrošināt dokumentu apriti, aprites kontroli, un atbilžu sniegšanu uz iesniegumiem atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicīnas tiesības, autoru kolektīvs S.Ašnevicas – Slokenbergas vadībā, TNA, 2015.
2L.Mazure Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība, Rēzekne, 2014
3V.Sīle Biomedicīnas ētika teorija un prakse, RSU, 2006
4Slaidiņa V., Skultāne I. Darba tiesības, Zvaigzne ABC, 2011
5Važa S. Dokumentu pārvaldība (lietvedība). Uzdevumi un dokumentu paraugi (mācību līdzeklis), Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011.
6Juridisko dokumentu paraugi. Zvaigzne ABC, 2013.
Papildus literatūra
1Normatīvie akti:
2Latvijas Republikas Satversme
3Ārstniecības likums,
4Pacientu tiesību likums,
5likums “Par prakses ārstiem”
6Epidemioloģiskās drošības likums
7Seksuālās un reproduktīvās veselības likums
8Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu”
9Farmācijas likums
10Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kartību
11Cilvēka genoma izpētes likums
12Fizisko personu datu aizsardzības likums
13Darba likums
14Darba aizsardzības likums
15Dokumentu juridiskā spēka likums
16Iesniegumu likums
17Arhīvu likums
18MK 04.04.2006. noteikumi Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”;
19MK 03.04.2001.noteikumi Nr.152 „ Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”;
20MK 25.07.2006.noteikumi Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”;
21MK 22.11.2013.noteikumi Nr.1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”;
22MK 28.09.2010.noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”,
23MK 04.04.2006. noteikumi Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”,
24citi likumi un MK noteikumi, www.likumi.lv
Citi informācijas avoti
1Publikācijas un raksti:
2S.Dauškane - Platace Vai veselības aprūpē likuma nezināšana atbrīvo no atbildības, http://www.politika.lv/index.php?id=4758
3J.Jansons Cilvēktiesību jautājumi veselības aprūpes jomā Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
4L.Kovalevska Ieskats svarīgākajos medicīnas tiesību principos Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
5E.Palčeja Kļūdas un nelaimes gadījumi medicīnā. Vai tā ir ārsta vai medicīnas māsas nolaidība? Cito, 2009/3-4
6R.Rožkalns Ārsta profesionālās darbības juridiskie aspekti, Cito 2009 1/2I.
7M.Rožkalns Kas ir kļūdaina ārstniecība Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
8S.Slokenberga Ārstniecības personu administratīvā atbildība: slazds, kas ietverts LAPK Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
9L.Šulce – Rēvele, D.Līkanse Pacienta tiesību attīstība Latvijā, Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
10I.Vilka Ārsta profesionālā brīvība, Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)