Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs: Zane Tauriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Padziļināt zināšanu apguvi un izpratni par esošo normatīvo regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskajiem aspektiem – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, darba tiesībām, kā arī lietvedības kārtību un dokumentu apriti un iesniegumu izskatīšanu.

Priekšzināšanas

filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija, tiesību pamati (vidusskolas līmenī).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās par ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, personu datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, dzemdību palīdzības sniegšanas kārtības tiesiskajiem aspektiem, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Studentiem būs vispārēja izpratne par darba tiesībām un darba attiecību tiesisko regulējumu. Studenti zinās par esošo normatīvo regulējumu lietvedībā, dokumentu izstrādi, noformēšanu, to kustību, uzskaiti un glabāšanas organizēšanu atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai, kā arī dokumentu reģistrāciju, apriti un aprites kontroli, iesniegumu izskatīšanas kārtību. Studentiem būs izveidojusies izpratne par medicīnas tiesībām, to nozīmi sabiedrības dzīves un profesionālās darbības procesos.

Prasmes

Studenti izpratīs profesijas juridiskos aspektus – medicīnas tiesības, t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus) un medicīniskās dokumentācijas lietvedību, dzemdību palīdzības sniegšanas kārtības tiesiskajiem aspektiem, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Studenti izpratīs darba tiesības, dokumentu izstrādes, noformēšanas, aprites, uzskaites, uzglabāšanas, reģistrācijas juridiskos aspektus, kā arī iesniegumu izskatīšanas tiesisko regulējumu.

Kompetences

Studenti spēs pielietot medicīnas tiesības, pārzinās ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus, mācēs aizsargāt personu datus, t.sk. medicīnisko dokumentāciju, pārzinās dzemdību palīdzības sniegšanas kārtības tiesiskos aspektus atbilstoši normatīvajam regulējuma. Studentiem būs vispārēja izpratne par darba tiesībām, studenti spēs izstrādāt dokumentus, noformēt, nodrošināt dokumentu uzskaiti un glabāšanas organizēšanu atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai, kā arī spēs dokumentus reģistrēt, nodrošināt dokumentu apriti, aprites kontroli, un atbilžu sniegšanu uz iesniegumiem atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsInta Miķele
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsInta Miķele, Zane Tauriņa
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsPēteris ErstsZane Tauriņa,
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsZane Tauriņa, Līga Mazure
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsZane Tauriņa, Līga Mazure
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3MaģistrsObligātsLīga Mazure, Zane Tauriņa