Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Pēteris Ersts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_317LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Pēteris Ersts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību pamati, filozofija, ētika, personības un saskarsmes psiholoģija, (vidusskolas līmenī)
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanos par normatīvo regulējumu veselības aprūpē – ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskajiem aspektiem – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tiesībās. Cilvēktiesības.Lekcijas1.00auditorija
2Pacientu tiesības un pienākumi Nepilngadīgu pacientu tiesības un pienākumi.Lekcijas1.00auditorija
3Pacientu tiesības un pienākumi.Nodarbības1.00auditorija
4Ārstniecības personu tiesības un pienākumi.Nodarbības1.00auditorija
5Atbildība par nodarīto kaitējumu veselības aprūpes procesā. Ārstniecības riska fonds. Atlīdzība par kaitējumu veselības aprūpes procesā, atlīdzības saņemšanas kārtība.Lekcijas1.00auditorija
6Atbildība par nodarīto kaitējumu veselības aprūpes procesā. Ārstniecības riska fonds. Atlīdzība par kaitējumu veselības aprūpes procesā, atlīdzības saņemšanas kārtība.Nodarbības1.00auditorija
7Personu tiesības un pienākumi seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Dzemdību palīdzības sniegšanas kārtība.Nodarbības1.00auditorija
8Medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība ārstniecības iestādē. Darba nespējas lapu izsniegšanas kārtība.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi sagatavo referātu un prezentē to par kādu no medicīnas tiesībām un tās normatīvo regulējumu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošo zināšanu vērtēšanai lieto 10 baļļu sistēmu, vērtēšanai izmanto RSU Studiju reglamentā aprakstītos kritērijus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ārstniecības personu, pacientu tiesībām un pienākumiem, personu datu aizsardzību, medicīniskās dokumentācijas uzglabāšanu, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskajiem aspektiem – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesībām un pienākumiem seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Studentiem būs izveidojusies izpratne par medicīnas tiesībām, to nozīmi sabiedrības dzīves un profesionālās darbības procesos.
Prasmes:Studenti izpratīs profesijas juridiskos aspektus – medicīnas tiesības (t.sk. ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus) un medicīniskās dokumentācijas lietvedību, personu datu aizsardzību, vecmātes darba juridiskos aspektus – dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesības un pienākumus seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Students izpratīs piemērojamos tiesību aktus profesionālajā darbībā un situācijas, kas var rasties ikdienas darbā.
Kompetences:Studenti spēs pielietot medicīnas tiesības - zinās ārstniecības personu, pacientu tiesības un pienākumus, mācēs aizsargāt personu datus, t.sk. medicīnisko dokumentāciju, kā arī zinās savas kā veselības aprūpes darbinieka tiesības un pienākumus, dzemdību palīdzības sniegšanas kārtību, personu tiesības un pienākumus seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicīnas tiesības, autoru kolektīvs S.Ašnevicas – Slokenbergas vadībā, TNA, 2015.
2L.Mazure Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība, Rēzekne, 2014
3V.Sīle Biomedicīnas ētika teorija un prakse, RSU, 2006
Papildus literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2Ārstniecības likums
3Pacientu tiesību likums
4Likums “Par prakses ārstiem”
5Epidemioloģiskās drošības likums
6Seksuālās un reproduktīvās veselības likums
7Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu”
8Farmācijas likums
9Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kartību
10Fizisko personu datu aizsardzības likums
11MK 04.04.2006. noteikumi Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”
12MK 03.04.2001.noteikumi Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība”
13MK 25.07.2006.noteikumi Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”
14MK 22.11.2013.noteikumi Nr.1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”
15MK 28.09.2010.noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
16citi likumi un MK noteikumi, www.likumi.lv
Citi informācijas avoti
1S.Dauškane - Platace, Vai veselības aprūpē likuma nezināšana atbrīvo no atbildības
2J.Jansons Cilvēktiesību jautājumi veselības aprūpes jomā Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
3L.Kovalevska Ieskats svarīgākajos medicīnas tiesību principos Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
4E.Palčeja Kļūdas un nelaimes gadījumi medicīnā. Vai tā ir ārsta vai medicīnas māsas nolaidība? Cito, 2009/3-4
5R.Rožkalns Ārsta profesionālās darbības juridiskie aspekti, Cito 2009 1/2I
6M.Rožkalns Kas ir kļūdaina ārstniecība Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
7S.Slokenberga Ārstniecības personu administratīvā atbildība: slazds, kas ietverts LAPK Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
8L.Šulce – Rēvele, D.Līkanse Pacienta tiesību attīstība Latvijā, Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)
9I.Vilka Ārsta profesionālā brīvība, Jurista vārds, 08.10.2013./Nr.41(792)