Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Alnis Stakle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_190LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt un analizēt savus un svešus fotogrāfiju projektus, kā arī profesionāli un radoši veidot savus personīgos projektus ar fotogrāfijas palīdzību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Arhīvs kā radošo meklējumu avots.Lekcijas1.00auditorija
2Fotogrāfija kā nospiedums un instruments, lai reģistrētu mākslas darbu – fotogrāfija kā neatņemama mākslas darba sastāvdaļa performancēs un konceptuālajā mākslā.Lekcijas2.00auditorija
3Darbs ar attēliem un personīgās nozīmju kartes izveide turpmākajam radošajam projektam fotogrāfijā. Darbs grupās un diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
4Urbānā vide fotogrāfijā: vide kā skatuve, objekts un lieciniece nejaušiem un inscenētiem notikumiem.Lekcijas2.00auditorija
5Darbs ar saviem attēliem un nozīmju karti, radot koncepciju un idejas urbānās vides fotogrāfijai.Nodarbības1.00auditorija
6Fotogrāfijas studija kā vide, kur kontrolētos apstākļos tiek radītas lietas un notikumi, konstruējot jaunas nozīmes un identitātes.Lekcijas1.00auditorija
7Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā: sabiedrība, institūcijas un interpretācijas.Lekcijas1.00auditorija
8Darbs ar saviem attēliem. Koncepcijas radīšana savas idejas atainojumam, izmantojot ķermeni un pašizveidotas konstrukcijas. Diskusija par mākslinieka identitātes atainojumu mākslas darbā.Nodarbības1.00auditorija
9Mediju vēstījumi un to interpretācija: fotogrāfijas saiknes ar sabiedrības izpratni par dzimumu, šķiru, skaisto, sociāli pieņemamo, nacionālo, moderno, utt.Lekcijas1.00auditorija
10Fotogrāfijas projekta prezentācija, diskusijas un projekta izvērtējums grupās. (Visai informācijai par projektu jābūt studenta personīgajā blogā).Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Arhīvs kā radošo meklējumu avots.Lekcijas0.50auditorija
2Fotogrāfija kā nospiedums un instruments, lai reģistrētu mākslas darbu – fotogrāfija kā neatņemama mākslas darba sastāvdaļa performancēs un konceptuālajā mākslā.Lekcijas1.00auditorija
3Darbs ar attēliem un personīgās nozīmju kartes izveide turpmākajam radošajam projektam fotogrāfijā. Darbs grupās un diskusijas.Nodarbības0.50auditorija
4Urbānā vide fotogrāfijā: vide kā skatuve, objekts un lieciniece nejaušiem un inscenētiem notikumiem.Lekcijas1.00auditorija
5Darbs ar saviem attēliem un nozīmju karti, radot koncepciju un idejas urbānās vides fotogrāfijai.Nodarbības0.50auditorija
6Fotogrāfijas studija kā vide, kur kontrolētos apstākļos tiek radītas lietas un notikumi, konstruējot jaunas nozīmes un identitātes.Lekcijas0.50auditorija
7Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā: sabiedrība, institūcijas un interpretācijas.Lekcijas1.00auditorija
8Darbs ar saviem attēliem. Koncepcijas radīšana savas idejas atainojumam, izmantojot ķermeni un pašizveidotas konstrukcijas. Diskusija par mākslinieka identitātes atainojumu mākslas darbā.Nodarbības1.00auditorija
9Mediju vēstījumi un to interpretācija: fotogrāfijas saiknes ar sabiedrības izpratni par dzimumu, šķiru, skaisto, sociāli pieņemamo, nacionālo, moderno, utt.Lekcijas1.00auditorija
10Fotogrāfijas projekta prezentācija, diskusijas un projekta izvērtējums grupās. (Visai informācijai par projektu jābūt studenta personīgajā blogā).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Gatavošanās semināriem, literatūras un informācijas materiālu izpēte un apguve, patstāvīgie un grupu pētnieciskie un radošie projekti.
Vērtēšanas kritēriji:
Jābūt iesniegtiem visiem praktiskajiem darbiem un sekmīgai dalībai semināros. Kursa ietvaros jāizveido viens fotostāsts – autorfotogrāfija. Vērtējumus teicami un izcili ir iespējams iegūt tikai ar eksāmena darbiem, kas klasificējas profesionālam medija lietojumam, kā arī liecina par fotogrāfijas medija padziļinātu izpratni.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie demonstrē padziļinātas integrētas zināšanas un kritisku izpratni par radošās fotogrāfijas vēsturisko attīstību un aktuālajām tendencēm Latvijā un pasaulē.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie kritiski izprot un pauž personīgu attieksmi par parādībām radošajā fotogrāfijā, apzinoties to izcelsmes un izvērtēšanas dažādību.
Kompetences:Spēj autonomi pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par radošo fotogrāfiju, radot jaunas idejas un pieejas fotogrāfijas medijā balstītiem projektiem. Studējošie prot autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par radošo fotogrāfiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Badger G. (2000). The Art that Hides Itself - Notes on Photographys Quiet Genius in How You Look At It. (pp. 61 – 81) NY: D.A.P., Inc.
2Barett T. (1990). Criticizing Photographs: an introduction to understading images. California. Mayfield Pubishing Company.
3Benjamins, V. (2005). Iluminācijas. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
4Burjo, N. (2001). Attiecību estētika. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
5Doy, G. (2005). Picturing the self: Changing views of the subject in visual culture. London: I.B. Taurus & Co Ltd.
6Flusser, V (2005). Towards A Philosophy of Photography. London: Reaktion Books Ltd.
7Hatami A. (2004). Andreas Gurskys Photography: Envisioning the 21st Centurys Capitalist World. Unpublished dissertation. University of South Carolina.
8Jeffrey, I. (1999). Revisions: An alternative history of photography. Bradford, England: National Museum of Photography, Film & Television.
9Liesbrock H. (2000). The Barely Visible Perspectives on Reality in Photography and Painting in How You Look At It. (pp. 39 - 59) NY: D.A.P.
10Rolāns, B (2006). Camera lucida. Piezīme par fotografiju. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.
11Sonesson G. (2000). Post-photography and beyond: From mechanical reproduction to digital production. Lund University.
12Velšs, V. (2005). Estētikas robežceļi. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
13Wells L. (ed) (2004). Photography: a critical introduction. London & New York. Routledge.
14Weski T. (2000). No Scrawling, Scratching, and Scribbling on the Plate in How You Look At It. (pp. 19 - 37) NY: D.A.P.
15Zontāga, S. (2008). Par fotogrāfiju. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
16 Elena Stylianou & Theopisti Stylianou-Lambert, Museums and Photography: Displaying Death, Routledge, 2017
17 Victor Burgin, The Camera: Essence and Apparatus, MACK, 2018
18Allan Sekula, Photography Against the Grain: Essays and Photo Works, 1973–1983, MACK, 2016
19David Campany, A Handful of Dust, MACK, 2015
Papildus literatūra
1Bodrijārs, Ž. (2000). Simulakri un simulācija. Rīga: Omnia Mea.
2Liotārs, F. (2008).Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
3Lury C. (1998). Proesthetic Culture: Photography, memory and identity. London: Routledge (pp. 134 - 183)
4Manovičs, L. (2006). Jauno mediju valoda. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC.
5McLuhan, M. (1964). Understanding media. New York: Signet Books.
6McLuhan, M. & Fiore, Q. (1967). The medium is the message. Singapore: HardWired.