Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Anna Peipiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.05.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_028LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Peipiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Study course description
Zināšanas:
Žurnālistikas žanri. Ziņu žurnālistika. Ievads žurnālistikā.
Mērķis:
Kurss sniegs priekšstatu par redaktora darba būtību un funkcijām plašsaziņas līdzekļos, veidos izpratni par šī darba atšķirībām atkarībā no medija veida un lieluma. Kursa apguves laikā studenti iepazīsies ar redakcijas darba plānošanas principiem un redaktora kā vadītāja un menedžera kompetencēm un darba metodēm. Studenti tiks padziļināti iepazīstināti ar redaktora darba izpratni būtiskām pārmaiņām un digitalizācijas ietekmei pakļautajā mediju pasaulē. Kursa uzdevumi: 1. Klausoties lekcijas un piedaloties praktisko semināru nodarbībās, izprast redaktora kā radoša vadītāja un vienlaikus menedžera darba būtību, apzināties tipiskas redaktora darba problēmas. 2. Iepazīt medija darba plānošanas principus, izprast tās nozīmi medija kvalitātes un pareizas stratēģijas uzturēšanā. 3. Izprast redaktora ikdienas darba specifiku, saprast redaktora lomu medija satura veidošanā un darbā ar žurnālistiem. 4. Saprast redaktora lomu teksta izvērtējumā un rediģēšanā, darbā ar žanriem, kā arī teksta un vizuālā materiāla saskaņošanā. 5. Kursa gaitā veikt praktiskus ar redaktora darbu saistītus uzdevumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Redaktora darba būtība un funkcijas dažādos medijos. Redaktora un žurnālista darba salīdzinājums. Redaktora loma sabiedriskajā medijā. Redaktors kā starpposms starp redakciju un izdevēju, redaktora neatkarība un pakļautība. Redaktora funkcijas un atbildības pakāpe atkarībā no medija veida.Lectures1.00auditorija
2Redaktors kā vadītājs un menedžeris. Veiksmīgas vadības modeļi. Vadītājs vai līderis? Redaktora spēja veidot komandu un uzturēt tajā radošumu, kvalitāti un veselīgu iekšējo konkurenci. Konfliktu risināšana. Taktika attiecībā uz “zvaigznēm” redakcijā.Lectures1.00auditorija
3Redakcijas darba stratēģiskā un ikdienas plānošana. Plānu veidi atkarībā no medija tipa un iznākšanas biežuma. Plānošanas sapulces pareiza vadīšana. Plānošana un ideju radošums. Īpašās plānošanas, breinstormingi.Lectures1.00auditorija
4Rediģēšanas pamati un principi. Rediģēšanas process. Izdevuma formāts un rediģēšana. Autora darbs un tiesības rediģēt. Darbs ar žanriem, rubrikām, tēmām. Virsraksti, apakšvirsraksti, citāti, izcēlumi. Stils un valoda. Piemēru apskats.Lectures1.00auditorija
5Redaktora loma raksta un medija vizuālajā noformējumā. Vizuālā materiāla saturiskā nozīme. Raksta un vizuālā materiāla saskaņošanas problēmas. Preses izdevuma vāka loma. Darbs ar fotogrāfiem, fotobanku izmantošana.Lectures1.00auditorija
6Redaktors un viņa loma strauji mainīgajā mediju pasaulē. Kā reaģēt uz preses tirgus izmaiņām digitalizācijas ietekmē, saglabājot izdevuma profesionālo līmeni un kvalitāti. Redaktors un medija mārketings.Lectures1.00auditorija
7Redaktors un medija stratēģija. Uzdevums – uz semināru sagatavot pieteikuma projektu jaunam medijam (laikraksts, TV vai radio raidījums, žurnāls, portāls), kam students pats būtu redaktors. Īss satura izklāsts. Pamatojums, kādai auditorijai tas būs, ar ko no esošajiem medijiem konkurēs un kāds būs medija budžeta plāns. Semināra laikā studenti prezentē savus projektus 5-7 min.Classes1.00auditorija
8Redaktora darbs ar tekstu. Uzdevums – izrediģēt izdalītos teksta paraugus: noīsināt līdz precīzi norādītajām apjomam, atrast 2 faktu kļūdas, 5 rupjas pareizrakstības kļūdas, uzrakstīt ievadu, virsrakstu un izcelt divus citātus.Classes1.00auditorija
9Redaktora loma publikācijas vai medija vizuālajā noformējumā. Uzdevums - no pasniedzējas izdalītā materiāla jāatrod piemērots vizuālais materiāls katra studenta izvēlētam tekstam atbilstoši medija formātam un publikācijas žanram. Semināra prezentācijā (5 min.) jāpamato tā izvēle.Classes1.00auditorija
10Redaktors kā vadītājs un menedžeris. Uzdevums – izvērtēt un izanalizēt pasniedzējas izsniegtos mediju darba un redakcijas darba problēmsituāciju piemērus. Piedāvāt risinājumus, novērtēt riskus.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa ietvaros katram studentam jāuzraksta četri praktiskie semināra darbi, kas jāprezentē semināros (prasības sīkāk norādītas Tēmu sarakstā).
Vērtēšanas kritēriji:
Kvalitatīvi, laikus iesniegti praktiskie darbi par lekciju tēmām un to prezentācija, lekciju apmeklējums, aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un teorētiskā eksāmena rezultāti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs izpratni par: • redaktora kā mediju menedžera un radoša darbinieka pienākumu un prasmju būtību, par redaktoru vietu mediju menedžmenta sistēmā; • redaktora atbildību, darbību medija veidošanas, plānošanas un ikdienas vadības procesā; • dažādiem redaktoru tipiem un praktisko rediģēšanas darbu.
Prasmes:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs prasmes: • iecerēt, plānot, organizēt medija formāta veidošanu; • plānot mediju saturu; • rediģēt dažādus žurnālistikas darbus, piemērojot tos konkrētu mediju vajadzībām; • veidot un organizēt redakcijas darbību, veidot dažādu termiņu plānus; • mainīt žurnālistikas darbu žanrus; • piemeklēt virsrakstus, veidot sabalansētu un proporcionālu mediju saturu.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs spēju izvēlēties un izprast žurnālistikas darbu piemērotību medija formātam, risināt redakcijas radošās un menedžmenta problēmas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce