Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Guna Bērziņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guna Bērziņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
cilvēka anatomija un fizioloģija, vēlamas zināšanas medicīnas ētikā.
Mērķis:
iegūt zināšanas par mūsdienīgu - holistisku skatījumu - uz cilvēka veselības jautājumiem, cilvēka funkcionēšanu un tās traucējumiem ķermeņa funkciju, aktivitāšu un piedalīšanās līmenī, par rehabilitācijas mērķiem, uzdevumiem medicīniskā un sociālā aspektā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Nodarbību tēmas. 1. Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija. 2. Multiprofesionāla rehabilitācijas komanda. 3. Tehniskie palīglīdzekļi: jēdziens, klasifikācija. Pašaprūpes un pārvietošanās palīgtehnoloģijas(TPC). 4. Fizikālo modalitāšu pielietojums medicīnā I(stacionārs "Biķernieki"). 5. Fizikālo modalitāšu pielietojums medicīnā II(stacionārs "Biķernieki"). 6. Pacienta novērtēšana rehabilitācijā(stacionārs "Gaiļezers"). 7. Funkcionēšanas traucējumu novērtēšana ķermeņa funkciju un struNodarbības9.00auditorija
2Nodarbības1.00MITC
3Nodarbības1.00MITC
4Nodarbības1.00MITC
5Nodarbības2.00MITC
6Nodarbības3.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; - mutisko atbilžu kvalitāte; - teorētisko zināšanu pārbaudes mācību kursa laikā (mutiski un rakstiski); - noslēgumā ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti: - spēs nosaukt un aprakstīt fizikālās un rehabilitācijas medicīnas mērķus, uzdevumus, cilvēka funkcionēšanu; - spēs novērtēt funkcionēšanas traucējumus saskaņā ar Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju; - spēs nosaukt tehnisko palīglīdzekļu klasifikāciju un to izvēles principus; - spēs nosaukt un aprakstīt normālas stājas un gaitas novērtēšanas rādītājus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt pacienta funkcionēšanas traucējumus.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes pacientu veselības un funkcionēšanas traucējumu novērtēšanā - spēs strukturēt iegūto informāciju SFK kategorijās, izvēlēties atbilstošus novērtēšanas instrumentus (mērījumus).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Pasaules Veselības Organizācija, 2001.
2White Book of Physical and Rehabilitation Medicine in Europe, 2007
Citi informācijas avoti
1Journal of Rehabilitation Medicine (www.medicaljournals.se/jrm)
2Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (www.archives-pmr.org)
3www.who.org