Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Valdis Tilgalis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_039LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Valdis Tilgalis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar reklāmas vietu un lomu uzņēmumu veiksmīgai darbībai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reklāmas definīcija, tās vieta un loma uzņēmuma veiksmīgā izaugsmē. Reklāmas loma, mērķi un uzdevumi. Reklāmas plāni, mārketinga plāni, biznesa plāni. Kā tie saistīti? Reklāma/Sabiedriskās attiecības. To saistība un atšķirība. Integrētā mārketinga komunikācija un tās sastāvdaļas.Lekcijas1.00auditorija
2Reklāmas kampaņas. Mērķa auditorijas. "Radošais uzdevums" jeb "Radošais brief". Mērķi, uzdevumi, izpēte, stratēģijas.Lekcijas1.00auditorija
3"Radošais uzdevums" jeb "creative brief". Reklāmas kampaņas mērķi, uzdevumi. Mērķa auditorijas. Reklāmas radošo materiālu analīze. Kopsavilkumā aplūkojamie jautājumi: 1. Tava mīļākā reklāmas definīcija, kuru Tu saproti, pieņem un vari izskaidrot arī citiem. Ar ko reklāma ir īpaša, atšķiras no sabiedriskajām attiecībām un citām integrētās mārketinga komunikācijas sastāvdaļām? 2. Reklāmas kampaņas mērķi, uzdevumi. Mērķa auditorijas. "Radošais uzdevums" jeb "creative brief".Nodarbības1.00auditorija
4Pozicionēšana. AIDA modelis.Lekcijas1.00auditorija
5Zīmols jeb "Brends”. Radošo ideju ģenerēšana, izstrāde, prezentēšana.Lekcijas1.00auditorija
6Pozicionēšanas piemēri. Reklāmas dizains. Reklāmas materiālu parametri, būtiskākās sastāvdaļas. Reklāmas radošo plānu, projektu izstrāde, analīze. Kopsavilkumā aplūkojamie jautājumi: • Kas ir pozicionēšana? • Kas ir zīmols jeb "Brends"? Zīmola veidošanas nozīme. • Izvēlieties produktu un īsi aprakstiet kādu reklāmas komunikācijas risinājumu Jūs tam piedāvātu. Kāpēc tieši tādu?Nodarbības1.00auditorija
7Mediju vide. Tradicionālie un jaunie mediji. Reklāma "virs un zem" līnijas.Lekcijas1.00auditorija
8Reklāmas kampaņu izstrāde. Reklāmas aģentūras. Kādos gadījumos ir izdevīgi izmantot aģentūru pakalpojumus? Kopsavilkumā aplūkojamie jautājumi: • Reklāma virs un zem līnijas (ATL, BTL). • Tradicionālie un jaunie mediji. Ar ko tie atšķiras? Kādas prasības, parametri ir svarīgi reklāmai vienā vai otrā medijā? Miniet piemērus, argumentējiet! • Izvēlieties kādu darba sludinājumu un novērtējiet/izanalizējiet to. Kā jūs ieteiktu citādi veidot izvēlēto darba sludinājumu? Kāpēc?Nodarbības1.00auditorija
9Reklāmas kampaņu plānu izpilde, kontrole. Pēckampaņu analīze. Reklāmas ierobežojumi, normas, likumdošana.Lekcijas1.00auditorija
10Patstāvīgā (grupu) darba – reklāmas kampaņu plānu – noslēguma prezentācijas. Kopēja reklāmas kampaņu plānu – prezentāciju analīze. Kopsavilkumā aplūkojamie jautājumi: • Kādi reklāmas normatīvie akti, likumi, ierobežojumi ir jāievēro Latvijā? • Iespaidi, atziņas, kas radās veidojot reklāmas kampaņas plānu. Vai labāk to veidot vienatnē vai grupā? Secinājumi un priekšlikumi nākamo reklāmas kampaņu projektu veidotājiem.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reklāmas definīcija, tās vieta un loma uzņēmuma veiksmīgā izaugsmē. Reklāmas loma, mērķi un uzdevumi. Reklāmas plāni, mārketinga plāni, biznesa plāni. Kā tie saistīti? Reklāma/Sabiedriskās attiecības. To saistība un atšķirība. Integrētā mārketinga komunikācija un tās sastāvdaļas.Lekcijas1.00auditorija
3"Radošais uzdevums" jeb "creative brief". Reklāmas kampaņas mērķi, uzdevumi. Mērķa auditorijas. Reklāmas radošo materiālu analīze. Kopsavilkumā aplūkojamie jautājumi: 1. Tava mīļākā reklāmas definīcija, kuru Tu saproti, pieņem un vari izskaidrot arī citiem. Ar ko reklāma ir īpaša, atšķiras no sabiedriskajām attiecībām un citām integrētās mārketinga komunikācijas sastāvdaļām? 2. Reklāmas kampaņas mērķi, uzdevumi. Mērķa auditorijas. "Radošais uzdevums" jeb "creative brief".Nodarbības1.00auditorija
4Pozicionēšana. AIDA modelis.Lekcijas1.00auditorija
6Pozicionēšanas piemēri. Reklāmas dizains. Reklāmas materiālu parametri, būtiskākās sastāvdaļas. Reklāmas radošo plānu, projektu izstrāde, analīze. Kopsavilkumā aplūkojamie jautājumi: • Kas ir pozicionēšana? • Kas ir zīmols jeb "Brends"? Zīmola veidošanas nozīme. • Izvēlieties produktu un īsi aprakstiet kādu reklāmas komunikācijas risinājumu Jūs tam piedāvātu. Kāpēc tieši tādu?Nodarbības1.00auditorija
7Mediju vide. Tradicionālie un jaunie mediji. Reklāma "virs un zem" līnijas.Lekcijas1.00auditorija
9Reklāmas kampaņu plānu izpilde, kontrole. Pēckampaņu analīze. Reklāmas ierobežojumi, normas, likumdošana.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopsavilkumi. Reklāmas kampaņas plāna projekts. Patstāvīgā darba uzdevums ir pierādīt studenta spēju patstāvīgi veikt izpētes darbu, sniedzot arī savu skatījumu un risinājuma variantus, kas balstīti uz kursa gaitā apgūto materiālu, kā arī apliecināt studenta gatavību, strādājot gan individuāli, gan grupā, prasmi brīvi orientēties kursa teorijā un konceptuālā analītiskā līmenī piedāvājot patstāvīgu temata/problēmas interpretāciju un iespējamos risinājuma variantus.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa prasības. Kopsavilkumi ir jāiesniedz sekretariātā līdz nodarbības sākumam. Patstāvīgo (grupu) darbu – reklāmas kampaņas plāns drukātā veidā vai elektroniski uz ValdisTilgalisRSUatgmail[pnkts]com jāiesniedz līdz kursa nobeigumam. Mācību vielas apguve tiks vērtēta šādā veidā: 1. Līdzdalība (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) lekcijās, semināru nodarbībās. 2. Kopsavilkumi (katrs temats ne vairāk kā 2–3 lpp.). Kopsavilkumu mērķis ir palīdzēt attīstīt spēju atlasīt un formulēt katras temata galvenās tēzes un atziņas, kā arī tās loģiski apkopot. 3. Patstāvīgais darbs – reklāmas kampaņas plāna projekts. 4. Eksāmens. Atzīmes. Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas, prasmes un kompetences tiks vērtētas 10 ballu sistēmā: 1. Aktivitāte un atbilžu kvalitāte semināros, lekcijās – 20%. 2. Kopsavilkumi – 20%. 3. Patstāvīgais darbs – reklāmas kampaņas plāna projekts – 20%. 4. Eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie pārzina: • Reklāmas definīciju, tās vietu un lomu uzņēmuma veiksmīgā izaugsmē. • Reklāmas lomu, mērķus un uzdevumus. • Reklāmas, mārketinga un biznesa plānus. Argumentē, kā tie ir saistīti. • Reklāmu/Sabiedriskās attiecības. Analizē to saistību un atšķirību. • Integrētā mārketinga komunikāciju un tās sastāvdaļas.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie izprot reklāmas dizaina pamatus, attīsta reklāmas radošo plānu, veic projektu izstrādi, analīzi.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj kompetenti un atbildīgi izstrādāt reklāmas kampaņas plānu, veikt pēckampaņas analīzi atbilstoši reklāmas ierobežojumiem, normām, likumdošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ambler, T., The Financial Times guide to Marketing, 1996, edition1997 > Tulkots krievu valodā 1999, lpp. 393. BBK 65.5 UDK 658.8
2Beigbeders, F. 14,99 eiro: [romāns]; no franču val. tulk. Inta Šmite. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. ISBN 9984362434
3Belch,G.E., Belch,M.A. Advertising and Promotion an Integrated Marketing Communications perspective. C.McGraw-Hill Co., 2004. 2-34.lpp., 484-510.lpp
4Blaits, Dž. (Jim Blythe). Mārketings: rokasgrāmata / Džims Blaits; no angļu val. tulk. Ilze Dukāte; tulkojuma zinātniskā konsultante Ērika Šumilo. - Rīga: Zvaigzne ABC
5Brikše, I. Komunikācija. LU sējumi, Zinātne
6Bowvee, Arens, Contamporary Advertising, 3rd edition 1989, IRWIN, p. 2.- 264.
7Cateora, Philip R., International Marketing, 7th edition, Burr Ridge: Irwin, 1990.
8Clow, K.E. Baack, D., Integrated Advertising, Promotion, & Marketing Communications, 2002, p.2-638. (www.prenhall.com/clow)
9Czinkota, Michael R., and Ilkka A. Ronkainen, International Marketing, 3rd edition, Fort Worth: The Dryden Press, 1993
10Davis J.J., Advertising Research: Theory & Practice (2nd Edition), 2011, - 642 p., | ISBN-10: 0132128322 | ISBN-13: 978-0132128322
11Fill C., Hughes G., Francesco S., Advertising: Strategy, Creativity and Media, Pearson Education Limited, 2012, - 416 p.
12Hārts Dž., Dausta B. Panākumu plāns: e-mārketings, Rīga: LID, 2007, 314 lpp.
13Hickey L., Design Secrets: 50 Real-life Projects Uncovered. Advertising, Rockport Publishers, 2002, 208p
14Farris, P.W., Quelch .A., Advertising & Promotion management, 1987, p.1-301.
15Jaffe, A. Casting for BIG IDEAS, 2003, p.1-246.
16Jefkins, F., Yadin D., Advertising, 4th edition, 2000, p.394.
17Kārters, H. Efektīva reklāma. Jumava, 1993. 11-256.lpp.
18Kimmel, A. J. Marketing Communication : new approaches, tehnologies, and styles / ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - xx, 299 p. : sh., diagr., tab. - Index: p.[295]-299. - Bibliogr. katras nod. beigās. ISBN 0199276951 ISBN 9780199276950
19Kotler, P. Marketing management. - 11th ed. - . - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2003. - XXIX, 706, C-1, I-30 p.: il. - (Prentice Hall Marketing). - Includes bibliographical references and index. ISBN 0130497150. (Izdevums krievu valodā Котлер Филип. Маркетинг менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль / Филип Котлер; пер. c англ. - 9-е изд. - Санкт-Петербург: Питер Ком, 1998. - 887 с.: табл. - (Теория и практика менеджмента). - Библиогр.: с.851-860. - Алф. указ.: с.880-887. - ISBN 5-314-00014-8)
20Kotler, P. Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall, 9th edition1997 > Tulkots krievu valodā 1999, kā 2.izdevums, lpp.sk.887. BBK 65.5 UDK 658.8.011.1
21Kotlers, F. Mārketinga pamati / Filips Kotlers ; no angļu val. tulk. Teika Lapsa. - Rīga : Jumava, 2006. - 647, [1] lpp. : il., tab., diagr., sh. - (Biroja sērija). - Oriģ. izd.: A Framework for Marketing Management / Philip Kotler. - : Pearson Education, 2003. - Bibliogr. nod. beigās. ISBN 9984380734
22Kotlers, F. Mārketings no A līdz Z / Filips Kotlers ; no angļu val. tulk. Teika Lapsa. - Rīga : Jumava, 2007. - 204, [1] lpp. ISBN 9789984382524
23Kotlers F. Kotlers par mārketingu: Kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007 – 269lpp.
24Larry P. Strategic advertising management / Larry Percy, John R.Rossiter, Richard Elliott. - Oxford: Oxford university press, 2001. - XXI, 288 p.: photogr. - Includes index. ISBN 0-19-878232-2
25Lievrouw, L., Livingstone, S. Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences. Fully revised student edition. 2006, London: Sage, 475 p.
26Meredith,J.R., Mantel,S.J.,Jr., Project Management 3rd edition, 1995, p.1-767.
27Moriarty S. E., Mitchell N., Wells W. D., Advertising & IMC: Principles and Practice Plus New MyMarketingLab with Pearson Etext - Access Card Package, 9th Revised edition, Pearson Education (US), 2012, - 688 p.
28Niedrītis J.Ē. Mārketings / Jānis Ēriks Niedrītis. - 2. Jānis Ēriks Niedrītis. - 2., papild. izd. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. - 267,[5] lpp.: tab. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka; 20). - Bibliogr.: 271.lpp. ISBN 9984-609-61-8
29O’Guinn,T., Allen,C., Semenik,R., Advertising & Integrated Brand Promotion, 5ed, 2010, US, p.726.
30O’Guinn, T., Allen, C., Semenik, R., Kaufman, H.R., Advertising & Promotions, An Integrated Brand Approach, 6ed, 2012, US, p.710.
31Peļevins V. Generation-P : [romāns] / Viktors Peļevins ; no krievu val. tulk. un priekšv. sarakst. Arvis Kolmanis. - [Rīga] : Jumava[2001]. - 294, [1] lpp. ISBN 9984054683
32Percy, L. Strategic advertising management / Larry Percy, John R.Rossiter, Richard Elliott. - Oxford: Oxford university press, 2001. - XXI, 288 p.: photogr. - Includes index. ISBN 0-19-878232-2
33Praude, V. Mārketings : mācību grāmata / V. Praude. - Rīga : SIA"Izglītības soļi", 2004. - 665 lpp. : il. - Bibliogr.: 665.lpp.(13 nos.). ISBN 9984725758(L,AB)
34Praude, V. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - Rīga : Vaidelote, 2005. 1. sēj. - 484, [2] lpp. : il., diagr., sh., tab. - Bibliogr. nod. beigās. ISBN 9984507173
35Praude, V. Mārketinga komunikācijas : teorija un prakse / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - Rīga : Vaidelote, 2006. 2. sēj. - 453, [1] lpp. : il., diagr., sh., tab. - Bibliogr. nod. beigās. ISBN 9984507297
36Ryan D., Jones C., Understanding Digital marketing, 2nd ed. Kogan page, 2012, p.281
37Rajeev B. Advertising management / Rajeev Batra, John G. Myers, David A. Aaker. - 5th ed. - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1996. - XIII, 754 p.: il., tab., diagr. - Includes index. - Piel.: Advertising on the internet/ Deborah Mm Moscardelli. - Upper Saddle River, N J: Prentice Hall, 1999. ISBN 0-13-305715-1
38Richards, R. Users, interactivity and generation. New Media & Society. London: Thousand Oaks, 2006, - 21 p.
39Rifkins, Dž. (Jeremy Rifkin). Jaunās ekonomikas laikmets / Džeremijs Rifkins ; no angļu val. tulk. Evita Krastiņa; tulkojuma zinātniskā konsultante Ērika Šumilo. - Rīga: Jumava , 2004. - 279 lpp.- Oriģ. izd.: The Age of Access / Jeremy Rifkin, 2000. ISBN 9984-05-712-7
40Russell, J.T, Lane R., Kleppner’s Advertising Procedure, 15th edition 2002, p.697, USA (www.prenhall.com/myphlip)
41Russell J.T, Lane R., Kleppner’s Advertising Procedure, 14th edition 1999, p.717, USA (www.prenhall.com/phbusiness)
42Russell, J.T, Lane R., Kleppner’s Advertising Procedure, 11th edition 1990, p.3-41, USA
43Safko L., Brake D. K. The social media bible – tactics, tools & strategies for business success. - United States of America: John Wiley and Sons, 2009. - 840 p.
44Scott D. M. The new rules of marketing and PR: how to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing, and online media to reach buyers directly. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2007. - 275 p.
45Shimp, Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion, 8ed, 2010, US, p.668.
46Shimp T.A., Andrews J.C., Integrated Marketing Communications in Advertising and Promotion, Cengage South-Western, 2013 - 688 p.
47Stražnovs, G. Reklāma praktiskajā biznesā: mūsdienu uzņēmēja rokasgrāmata / Georgs Stražnovs. Rīga: Merkūrijs, 2004. - 191 lpp.: il. - Bibliogr.: 190 lpp. ISBN 9984-640-23-X
48Surmanek, J., Media planning, 2006, p.2-165
49Sweeney S, MacLellan A., Dorey E. 3G Marketing on the Internet, Seventh Edition: Third Generation Intenet. 2006.-216
50Tellis, G.J., Advertising and Sales promotion strategy,1998, p.483.
51Van Dijk, J. The Network Society, 2nd ed. London: Sage, 2006, 292 p.
52Veilers, P., Kreativitāte – Tavas Veiksmes atslēga, Jumava, 2001.g.5.-250.lpp.
53White, R. Advertising / Roderick White. - 4th ed. - London: McGraw-Hill, 2000. - XI, 317 p.: ill., tab. - Bibliogr.: p. 294-300. - Index: p. 301-317. ISBN 0-07-709458-1
54Каплунов Д., «Копирайтинг массового поражения, Правообладатель: Питер, Дата выхода: 2011 Объем: 230 стр., 14 иллюстраций, ISBN: 978-5-459-00680-3
55Кутлалиев А, Попов А. Эффективность рекламы / Асхат Кутлалиев, Алексей Попов. - Москва: издательство Эксмо, 2005. - 416 с. ISBN 5-699-10796-7
56Ляпина Т. Бизнес и коммуникации или Школа современной рекламы / Ляпина Т. - Киев: Альтерпрес, 2002. - 333 с. ISBN 966-542-183-2
57Парабеллум А., Мрочковский Н., Бернадский С. 42 секрета эффективной рекламы. Управление потребителем, Издательство: Питер, 2013 г , 176 стр.
58Уэллс У. Реклама: принципы и практика / Уильям Уэллс, Джон Бернет, Сандра Мориарти ; пер. с англ. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 735,[1] c.: илл. - (Теория и практика менеджмента). - Oriģinālizdevums: Advertising: Principes & Practice / William Wells, John Burnett, Sandra Moriarty. - 4th ed. - [S.l.]: Prentice-Hall International, Inc., 1998. ISBN 5-8046-0153-9
Papildus literatūra
1Centrālie statistikas biroji: www.stat.ee, www.csb.lv, www.std.lt
2The Economic Analysis of Advertising - By Kyle Bagwell
3socionet.ru/publication.xml?h=repec:eee:indchp:3-28&l=en
4Eiropas komunikācijas aģentūru asociācija: www.eaca.be
5Eiropas laikrakstu izdevēju asociācija: www.enpa.be
6Eiropas raidorganizāciju apvienība: www.ebu.ch
7Eiropas reklāmas standartu alianse: www.easa-alliance.org
8Eiropas tirgus pētījumu sabiedrība: www.esomar.org
9Eiropas TV reklāmas grupa: www.egta.com
10Eiropas žurnālu izdevēju asociācija: www.faep.org
11Google Analytics: http://www.google.com/analytics/en-GB/
12Latvijas preses izdevēju asociācija: http://www.lpia.lv/
13Latvijas reklāmas asociācija: www.lra.lv
14Leta: http://www.nozare.lv/nozares/media/
15Likumi: http://www.likumi.lv
16Nacionālā Radio un TV padome: http://www.nrtp.lv/
17Pasaules reklāmdevēju federācija: www.wfanet.org
18Pētniecības kompānija Data Serviss: www.data.lv
19Pētniecības kompānija Gemius: http://www.audience.gemius.lv/; http://gemius.pl
20Pētniecības kompānija GFK: http://www.gfk.com
21Pētniecības kompānija SKDS: http://www.skds.lv
22Pētniecības kompānija TNS/BMF Latvija: www.tns.lv
23Portāls Alberts: http://www.alberts.lv
24Portāls Best Marketing: http://lat.best-marketing.com/?lang=lat
25Portāls 7 Guru:http://www.7guru.lv
26Radošā uzdevuma piemērs: http://www.adcracker.com/brief/Sample_Creative_Brief.htm
27Radošā uzdevuma piemērs: http://www.bobangus.com/free-creative-brief-template/
28Reklāma Internetā: http://ads.delfi.lv
29Reklāmas aģentūra Airport: http://www.airport.lv/
30Reklāmas aģentūra McCann – Erickson: http://www.mccann.lv
31Reklāmas aģentūra Zoom: http://www.zoom.lv
32Reklāmas dizains: http://desktoppub.about.com/od/ads/ss/ogilvy.htm
33Reklāmas portāls „Advertising Age”: www.adage.com
34Reklāmas portāls http://www.adweek.com/
35Starptautiskā komunikācijas asociācija: www.icahdq.org
36Starptautiskā reklāmas asociācija: www.iaaglobal.org
37TV Radio: http://www.tvradio.lv/