Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Alnis Stakle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt, kritiski diskutēt un konstruēt reklāmas fotogrāfijas, apzinoties reklāmas fotogrāfijas vēsturisko attīstību un laikmetīgo dažādību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa tematikā: fotogrāfijas teorija un reklāmas fotogrāfijas.Lekcijas1.00auditorija
2Realitāte un fantāzija agrīnajā reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
3Diskusija par studentu personīgo reklāmas projektu iecerēm.Nodarbības1.00auditorija
4Objektu attēlojums reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
5Diskusija par pirmo īstenoto mājas darbu (priekšmets reklāmā).Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēka ķermenis reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
7Laikmetīgās tendences reklāmas fotogrāfijas estētikā.Lekcijas1.00auditorija
8Diskusija par otro mājas darbu (ķermeņa izmantošana reklāmas idejās).Nodarbības1.00auditorija
9Reklāmas fotogrāfija kā kolektīvi radīts produkts.Lekcijas1.00auditorija
10Diskusija par aktuālajām tendencēm reklāmas fotogrāfijā, balstoties literatūrā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa tematikā: fotogrāfijas teorija un reklāmas fotogrāfijas.Lekcijas1.00auditorija
3Diskusija par studentu personīgo reklāmas projektu iecerēm.Nodarbības1.00auditorija
5Diskusija par pirmo īstenoto mājas darbu (priekšmets reklāmā).Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēka ķermenis reklāmas fotogrāfijā.Lekcijas1.00auditorija
7Laikmetīgās tendences reklāmas fotogrāfijas estētikā.Lekcijas1.00auditorija
9Reklāmas fotogrāfija kā kolektīvi radīts produkts.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanai iesniedzamais portfolio sastāv no: • Arhitektūras darbu sērija – jāizvēlas viena ēka vai konceptuāli saistīti arhitektūras objekti un tiem jābūt nofotografētiem vienotā stilistikā. Darbos jābūt atspoguļotam objektam ainavā, tā detaļām un interjeriem. Darbiem jābūt īstenotiem estētiski vienotā stilistikā (kompozīcija, kameras rakursi, krāsu scenogrāfija). Pabeigtas sērijas apjoms no 8 – 15 darbiem. • Klusā daba reklāmā – jāizvēlas noteikti produkti un konkrēta koncepcija/ideja, kura jāattēlo ar objektiem. Darba mērķis var būt kāda konkrēta produkta reklāma vai arī kādas dekoratīvas vai sociālas idejas attēlojums. Darbiem jābūt īstenotiem estētiski vienotā stilistikā (kompozīcija, kameru rakursi, krāsu scenogrāfija). Pabeigtas sērijas apjoms no 8 – 15 darbiem. • Ķermenis reklāmā – jāizvēlas noteikta ideja vai produkts, kuru attēlot ar ķermeņa starpniecību. Darba mērķis var būt kāda konkrēta produkta reklāma vai arī kādas dekoratīvas vai sociālas idejas attēlojums. Darbiem jābūt īstenotiem estētiski vienotā stilistikā (kompozīcija, kameru rakursi, krāsu scenogrāfija). Pabeigtas sērijas apjoms no 8 – 15 darbiem. Kā eksāmena darbs nevar tikt iesniegts portfolio ar: 1. neatbilstošu tehnoloģiju lietojumu, piemēram, fotogrāfijas no telefona, 2. fotogrāfijām, kas tapušas pirms studiju kursa sākuma, 3. svešiem attēliem, 4. nepabeigtām skicēm/iecerēm reklāmas projektiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa pārbaudījums – eksāmens. Lai saņemtu gala vērtējumu, nepieciešams veikt visus mājasdarbus un tiem jābūt prezentētiem semināros vai konsultāciju laikā. Eksāmena vērtējums tiek izlikts par darbu portfolio, kas sevī ietver arhitektūras darbu sēriju, kluso dabu darbu sēriju un ķermeņa darbu sēriju. Lai saņemtu eksāmena vērtējumu, portfolio jābūt pilnībā pabeigtam. Vērtējumus teicami un izcili ir iespējams saņemt tikai tad, ja eksāmena darbs un mājasdarbi būtiski pārsniedz kursa prasības.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iepazīst, izvērtē un apliecina zināšanas par reklāmas fotogrāfijas vēstījumu konstruēto būtību un to pielietojuma likumsakarībām. Studējošie apliecina savu izpratni par reklāmas fotogrāfijas mijiedarbīgajām saiknēm ar urbāno pilsētainavu, sociālo vidi, drukātajiem un digitālajiem medijiem, analītiski aprakstot un radoši konstruējot informāciju.
Prasmes:Studējošie plāno reklāmas fotogrāfijas projektu. Studējošie identificē un klasificē dažādu komerciālo attēlu radīšanas iemeslus un mehānismus.
Kompetences:Studējošie profesionāli īsteno savu reklāmas projektu fotogrāfijā, apliecinot savu izpratni par laikmetīgajām tendencēm reklāmas nozarē. Studējošie autonomi ģenerē idejas reklāmas vajadzībām un praktiski īsteno reklāmas projekta konceptuālo un praktisko daļu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Robert A. Sobieszek (2010). The art of persuasion: a history of advertising photography. H.N. Abrams
2Johnston, P. (2000). Real Fantasies: Edward Steichens adwertising photography. Berkeley: University of California press
3Barett, T. (1990). Criticizing Photographs: an introduction to understading images. California. Mayfield Pubishing Company.
4Bate, D. (2009). Photography: Key Concepts. Oxford & New York: Berg
5Benjamins, V. (2005). Iluminācijas. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
6Flusser, V (2005). Towards A Philosophy of Photography. London: Reaktion Books Ltd.
7Roland, B. (1980). Mythologies, London: Paladin.
8Rolāns, B. (2006). Camera lucida. Piezīme par fotogrāfiju. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.
9Wells L. (ed) (2004). Photography: a critical introduction. London & New York. Routledge.
10Zontāga, S. (2008). Par fotogrāfiju. Riga: Laikmetīgās mākslas centrs.
11Judith Williamson, Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising (London: Marion Boyars, 1978). 6.
12Raymond Williams, Advertising: TheMagic System, Problemsin Materialism and Culture (London: Verso, 1980), p 184.
Papildus literatūra
1Bodrijārs, Ž. (2000). Simulakri un simulācija. Rīga: Omnia Mea.
2Manovičs, L. (2006). Jauno mediju valoda. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC.
3McLuhan, M. (1964). Understanding media. New York: Signet Books.
4McLuhan, M. & Fiore, Q. (1967). The medium is the message. Singapore: HardWired.
Citi informācijas avoti
1Contacts I, II, III, 2005
2Genius of photography 1-6, BBC
3Moment of Impact, 1999