Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_044LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vēlamas priekšzināšanas nozīmīgākajās sociālajās teorijās un galvenajos teorētiskajos novirzienos sociālantropoloģijā.
Mērķis:
Sniegt vispārēju ieskatu reliģijas antropoloģijā, apkopojot galvenās tēmas un jēdzienus reliģijas pētniecībā, kurām pievērsušies socialāntropologi un citu sociālo, kā arī humanitāro zinātņu pārstāvji.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reliģijas pētniecības vieta antropoloģijāLekcijas1.00auditorija
2Reliģijas antropoloģijas galvenie virzieni, (piem. rituāls, dažādas reliģiskās tradīcijas, reliģija un zinātne)Lekcijas5.00auditorija
3Galvenās reliģijas problēmas un pētījumi, antropoloģiskās literatūras izpēteNodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patstāvīgi jāapgūst obligātā literatūra, jāgatavo nepieciešamie rakstu darbi un mutiskās uzstāšanās. Studenti patstāvīgi gatavojas semināriem, apmeklē bibliotēku un izmanto pieejamos digitālos resursus, lai sagatavotos klātienes nodarbībām. Specifiskie uzdevumi tiek aktualizēti katru gadu un izklāstīti e-studiju platformā.
Vērtēšanas kritēriji:
Esejas, rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas nozīmīgākajās reliģijas antropoloģijas teorijās, iepazīstoties ar galvenajiem jēdzieniem un tēmām reliģijas antropoloģijā un dažādu teorētisko skolu nostādnēm.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti teorētisku tekstu analīzē un salīdzināšanā, kā arī iemaņas viedokļu rakstiskā vai mutiskā izklāstīšanā, balstoties gan uz jauniegūtām teorētiskām zināšanām, gan uz empīriskiem novērojumiem.
Kompetences:Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lambek, M., ed. 2002. A reader in the anthropology of religion, Oxford: Blackwell.
2Gīrcs, K. 1998. Kultūru interpretācija. Rīga: Izdevniecība AGB.
3Asad, T. 2003. Formations of the secular : Christianity, Islam, modernity. Stanford: Stanford University Press.
4Bowie, Fiona. 2008. 'Anthropology of Religion.' Religion Compass 2(5):862-874.
5Engelke, Matthew. 2002. 'The problem of belief: Evans-Pritchard and Victor Turner on ‘the inner life’.' Anthropology Today 18(6):3-8.
6Miner, Horace. 1956. 'Body ritual among the Nacirema.' American Anthropologist 58(3):503-07.
7Durkheim, Emile. 2008. 'The Elementary Forms of Religions Life.' In A Reader in the Anthropology of Religion edited by Michael Lambek, 34-49. Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell.
8Geertz, Clifford. 1973. 'Religion as a cultural system.' In The interpretation of cultures: selected essays, 87-125. New York: Basic Books.
9Asad, Talal. 2008. 'The Construction of Religion as an Anthropological Category.' In A Reader in the Anthropology of Religion edited by Michael Lambek, 115-132. Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell
10Evans-Pritchard, Edward E. 1976. Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press. Chapter 1 AND Chapter 2
11Geschiere, Peter. 1998. 'Globalization and the power of indeterminate meaning: witchcraft and spirit cults in Africa and East Asia.' Development and Change 29(4):811-837.
12Lévi-Strauss, Claude. 1967. 'The story of Asdiwal.' In The structural study of myth and totemism edited by Edmund Leach, 1-47. Tavistock Publications Londres.
13Douglas, Mary. 1967. 'The meaning of myth.' In The structural study of myth and totemism, 49-69. London: Tavistock.
14Turner, Victor. 1987. 'Betwixt and between: The liminal period in rites of passage.' In unknown, 46-55.
15Gennep, Arnold van. 1960. The rites of passage. Chicago: University of Chicago Press. Chapter 1 AND Chapter 2 (pp 1-25)
16Bloch, Maurice. 1992. Prey into hunter: the politics of religious experience. Cambridge: Cambridge Univ Press. Chapter 2: Initiation
17Hertz, Robert. 1960. 'A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death.' In Death and the right hand, 197-212. London: Cohen and West.
18Lienhardt, Godfrey. 1967a. 'The control of experience: symbolic action.' In Divinity and experience: the religion of the Dinka, 252-297. Clarendon Press Oxford.
19Lienhardt, Godfrey. 1967. 'Burial Alive.' In Divinity and experience: the religion of the Dinka, 298-320. Clarendon Press Oxford.
20Chau, Adam Yuet. 2008. 'The sensorial production of the social.' Ethnos 73(4):485-504.
21Luhrmann, Tanya M. 2007. 'How do you learn to know that it is God who speaks?' In Learning religion: Anthropological approaches, 83-102. New York, Oxford, Berghahn Books
22Bowie, Fiona. 2003. 'An anthropology of religious experience: spirituality, gender and cultural transmission in the Focolare movement.' Ethnos 68(1):49-72.
23Mahmood, Saba. 2001. 'Rehearsed spontaneity and the conventionality of ritual: Disciplines of \cSalat.' American Ethnologist 28(4):827-853.
24Obeyesekere, Gananath. 1981. Medusa's hair : an essay on personal symbols and religious experience. Chicago: University of Chicago Press. (p 13-52)
25Coleman, Simon. 2002. 'Do you believe in pilgrimage? Communitas, contestation and beyond.' Anthropological theory 2(3):355-368.
26Wolf, Eric R. 1958. 'The Virgin of Guadalupe: a Mexican national symbol.' The Journal of American Folklore 71(279):34-39
27Conklin, Beth A. 1995. '"thus are our bodies, thus was our custom"”: mortuary cannibalism in an Amazonian society.' American Ethnologist 22(1):75-101.
28Danforth, L M. 1982. 'Death in Potamia.' In The death rituals in rural Greece, 9-23. New Jersey: Princeton University Press.
29Elmore, Mark. 2014. 'Contemporary Hindu Approaches to Death. Living with the Dead.' In Death and religion in a changing world edited by Kathleen Garces-Foley, 23-44. Routledge