Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ruta Siliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_046LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Kurss veidots, lai iepazīstinātu studentus ne tikai ar teorētisko bāzi, kas ietekmē saskarsmes procesu, bet ar praktisku uzdevumu un treniņu palīdzību attīstīt katra saskarsmes spējas, īpašu uzmanību veltot runas komunikācijas specifikai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1IevadsLekcijas1.00auditorija
2Klātienes komunikācija. Sasveicināšanās, iepazīstināšana un atvadīšanāsLekcijas1.00auditorija
3Publiska runaLekcijas1.00auditorija
4Prezentācijas sagatavošana un lietošana uzstāšanās laikāLekcijas1.00auditorija
5Artikulācija, balss modulācija un ķermeņa novietojumsLekcijas1.00auditorija
6Telefonsaziņa un e-pasta saziņaLekcijas1.00auditorija
7Praktiskas nodarbībasNodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semināru praktiskie darbi, mājasdarbi, eksāmens.
Vērtēšanas kritēriji:
Mājasdarbi, praktiskie treniņi, eksāmens – prasme sagatavot publisku runu, prezentāciju, diskusiju un to realizēt praksē.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par runas komunikāciju un tās dažādajām izpausmes formām un specifiku.
Prasmes:Sagatavot un izmantot materiālus publiskai prezentācijai (runa, prezentācija, telefonsaruna, e-komunikācija, zinātnisku darbu prezentēšana), ņemot vērā attiecīgās mērķauditorijas un konkrētās situācijas specifiku.
Kompetences:Spēja sagatavoties uzstāties publiski un izmantot sagatavotos publiskas komunikācijas materiālus atbilstoši konkrētajai situācijai un tās specifikai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Anderson C. (2016) The Official TED Guide to Public Speaking
2Szilágyi L.( 2014) Put English Phonetics into Practice
3Manktelow J. (2014) Presentation Skills Workbook: Mind Tools
4Cuddy A. (2012) Your body language may shape who you are
5Chase J. (2012) Books to Work on Articulation Sounds
6Nikitina A (2011) Successful Public Speaking
7Hale J. R. (2010) The Art of Public Speaking: Lessons from the Greatest Speeches in History: Course Guidebook
8TEDx Speaker Guide
9Illustrated Speaker Guide - TED.com
Papildus literatūra
1Keigals T.Dž. Uzstāšanās māksla : droši paņēmieni, kā pārliecināt auditoriju un patikt klausītājiem. – Rīga, Atēna, 2008
2Montefjors S.S. Runas, kas mainīja pasauli : stāsti par brīžiem, kas veidojuši vēsturi. - Rīga: Avots, 2011
3Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes : ko teikt un kā izturēties prezentācijā, lai panāktu vēlamo rezultātu. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2008
4Mendziņa D. Vārds, doma, runa. – Rīga, Sol Vita, 2004
5Kleiser G. Successful methods of public speaking. – USD, CreateSpace, 2013
6Apele A. Prasme runāt publiski. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2011
7Tongue exercise for Articulation
Citi informācijas avoti
1Jaunākie zinātniskie raksti, kas pieejami RSU Bibliotēkas abonētajās zinātnisko rakstu datubāzēs (piemēram, EBSCO, SAGE Publications, Science Direct, Scopus u.c.).