Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Blūmentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_009LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Blūmentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Lingvistika, latviešu valoda.
Mērķis:
Apgūt publiskas runas un uzstāšanās iemaņas, veidot precīzas runas prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Publiskā runa, tās īpatnības un veidi. Retorikas vēsture.Lekcijas1.00auditorija
2Domāšana un valoda. Publiskās runas stils. Publiskās runas uzbūve.Nodarbības1.00auditorija
3Runas un elpošanas tehnika. Dikcija. Balss skaļums. Valodas ritms. Pauzes. Ķermeņa valoda.Nodarbības1.00auditorija
4Valodas kultūra. Vārds un tā nozīme. Vārdu atkārtojums. Vārdkopas un teikumi ar informatīvo pārpilnību. Valodas piesārņošana.Nodarbības1.00auditorija
5Ķermeņa muskulatūras atbrīvošanas vingrinājumi. Elpošanas un balss vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
6Artikulācijas aparāta vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
7Līdzskaņu izrunas vingrinājumu tabula. Tibetas metode līdzskaņu vingrinājumiem.Nodarbības1.00auditorija
8Vārdu izrunas vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
9Teksta vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
10Publiskās runas veidošanas vingrinājumi (sadzīves runa, intervija un studējošā ziņojums seminārnodarbībā).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Diskusijas kursa norises gaitā, situāciju analīze, praktisko uzdevumu veikšana, patstāvīgais darbs ar literatūras avotiem, patstāvīgais darbs – elpošanas, dikcijas un artikulācijas aparāta vingrinājumi.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva un rezultatīva līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās; • patstāvīgā darba prezentācijas; • kursa beigās mutiska ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students: • spēs izklāstīt publiskās runas uzbūvi, mērķus, publiskās runas iezīmes; • spēs formulēt runas tehnikas izkopšanas paņēmienus; • varēs aprakstīt uzvedības noteikumus publiskajā saziņā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt elpošanas, dikcijas un teksta vingrinājumus sekmīgai saziņas prasmju attīstīšanai.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai izveidot publisku runu un prezentētu to, pielietojot pareizu runas tehniku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apele A. Prasme runāt publiski. Zvaigzne ABC, 2011
2Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Biznesa augstskola „Turība”, 2005
3Mendziņa D. Vārds, doma, runa. R., Sol Vita, 2004
4Geikina S. Retorikas pamati. RaKa, 2003
5Alekse I. Runātprasme. R., 2002
6Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rasa ABC, 2002.
Papildus literatūra
1Strautiņa S., Šulce D. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. RaKa. 2009.
2Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R.,1996
Citi informācijas avoti
1Apele A. Prasme runāt publiski.( audioieraksti)