Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Andra Vabale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_010LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andra Vabale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
pedagoģija, psiholoģija, ievads logopēdijā, anatomija, fizioloģija.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar runas ritma un tempa traucējumu izpētes vēsturiskiem aspektiem, stostīšanās, logoneirozes diagnostiku un terapijas tehnikām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stostīšanās attīstības stadijas un izpausmes, attīstības stostīšanās, neirotiskā stostīšanās , psihogēna stostīšanās , jauktas stostīšanās formas. Novērtēšanas protokols. Klūpošā runa (tahilalija), bradilalija, batarisms. Traucējumu diagnostika un diferenciāldiagnostika. Runas un valodas logopēdiskā novērtēšana stostīšanās gadījumos, plūstošas runas novērtēšana bērniem un pieaugušajiem, protokola analīze.Lekcijas1.00auditorija
2Lekcijas1.00auditorija
3Lekcijas1.00auditorija
4Lekcijas1.00auditorija
5Stostīšanās izpratnes vēsturiskie aspekti laikmetu griezumā. Stostīšanās izpratne senajos laikos (Ēģipte un Mezopotāmija),Senajā Grieķijā un Romā, Viduslaikos un līdz 20. gs sākumam. Fragmenti no filmas „Karaļa runa”. Runas tempa un ritma traucējumu, stostīšanās un logoneirozes medicīniskas (bioloģiskais), psiholoģiskais un logopēdiskais aspekts mūsdienās. KELMS modelis. Stostīšanās un logoneirozes etioloģija un patoģenēze. Pētniecība un aktuālās izpētes teorijas.Lekcijas1.00auditorija
6Traucējumu logopēdiskās korekcijas metodes. Stostīšanās terapijas un to izmantošana bērniem – Lincombe programma - „Netiešā terapija” , „Tiešā terapija” u.c. Fonācija , elpošanas vingrinājumi un to izmantošana terapijā. Logoritmika. Psihoterapija. Datorprogrammas DAF un FAF , to izmantošana stostīšanās, runas tempa un ritma traucējumu korekcijā bērniem un pieaugušajiem. Audiologopēdu, vecāku, ārstu , skolotāju un citu speciālistu sadarbības iespējas.Lekcijas1.00auditorija
7Grupu prezentācijas par stostīšanās izpratni senajos laikos (Ēģipte un Mezopotāmija), senajā Grieķijā, Romā un Viduslaikos - līdz 20. gs sākumam.Nodarbības1.00auditorija
8M. Freizera grāmatas „Kā atbrīvoties no stostīšanās nastas analīze. 12 soļu programmas izveide pašterapijai.Nodarbības1.00auditorija
9Runas tempa un ritma traucējumu, stostīšanās un logoneirozes medicīniskas (bioloģiskais), psiholoģiskais un logopēdiskais aspekts mūsdienās. KELMS modelis.Lekcijas1.00auditorija
10Logopēdiskā korekcijas materiāla izveide stostīšanās korekcijā bērniem. Individuālas prezentācijas par izveidoto 12 soļu programmu stostīšanās pašterapijai.Nodarbības1.00auditorija
11Pāru prezentācijas par izveidoto korekcijas materiālu. Individuālas prezentācijas par izveidoto 12 soļu programmu stostīšanās pašterapijai.Nodarbības2.00auditorija
12Stostīšanās un logoneirozes etioloģija un patoģenēze. Pētniecība un aktuālās izpētes teorijas.Lekcijas1.00auditorija
13 Pāru prezentācijas par sagatavoto protokolu plūstošas/neplūstošas runas novērtēšanai.Nodarbības2.00auditorija
14Datorprogrammu praktiska izmantošana. Klīnisko gadījumu analīze. Video materiāla analīze.Nodarbības1.00auditorija
15Klīnisko gadījumu analīze un terapijas plāna izveide.Nodarbības1.00auditorija
16Klūpošā runa (tahilalija), bradilalija, batarisms. Traucējumu diagnostika un diferenciāldiagnostika.Lekcijas1.00auditorija
17Runas un valodas logopēdiskā novērtēšana stostīšanās gadījumos, plūstošas runas novērtēšana bērniem un pieaugušajiem, protokola analīze.Lekcijas1.00auditorija
18Fonācija , elpošanas vingrinājumi un to izmantošana terapijā. Logoritmika. Psihoterapija.Lekcijas1.00auditorija
19Datorprogrammas DAF un FAF , to izmantošana stostīšanās, runas tempa un ritma traucējumu korekcijā bērniem un pieaugušajiemLekcijas1.00auditorija
20Audiologopēdu, vecāku, ārstu , skolotāju un citu speciālistu sadarbības iespējas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Piedalīšanās lekcijās, nodarbībās un diskusijās, kā arī individuālās un grupu prezentācijas – 50%. Eksāmens – teorijas jautājumi – 30%, klīnisko gadījumu analīze- 20%.
Vērtēšanas kritēriji:
1.aktīva piedalīšanās lekcijās un praktiskajās nodarbībās; 2.sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi; 3.klīnsko gadījuma analīze un izvērtēšana; 4. prakses ietvaros veikta novērtēšanas protokolu aizpildīšana(5 protokoli); 5..patstāvīgā darba prezentācijas; 5.kursa beigās rakstisks eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās stostīšanās, logoneirozes, runas tempa un ritma traucējumu etioloģiju un patoģenēzi. Spēs demonstrēt zināšanas šo traucējumu diagnosticēšanā klīnisko gadījumu analīzē, veidos, aprakstīs un spēs lietot noteiktas metodikas/ tehnoloģijas stostīšanās terapijā (logoritmiku, Netiešo/Tiešo ārstēšanu bērniem , DAF un FAF, u.c).
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs diagnosticēt runas tempa un ritma traucējumus, stostīšanos un logoneirozi bērniem un pieaugušajiem; mācēs plānot terapijas virzienus , izvēlēties un pielietot noteiktas metodikas/tehnoloģijas, atbilstoši klīnisko gadījumu specifikai, kā arī apmācīt pacienta piederīgos to lietošanā.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes bērnu/pieaugušo runas tempa/ritma, stostīšanās/logoneirozes novērtēšanā un terapijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bobrick B. Knotted tongues: Stuttering in history & the quest for a cure.NY: Kodansha International, 1995. 240p.
2Curlee, R.F. Stuttering and related disorders of fluency. New York: Thieme 1998, 10.– 233.lpp
3Ingram, T.T.S. Diagnosis, Treatment and Management of Speech Defects in Childhood, 1971, 405.–406.lpp.
4St.Louis, K.O., Myers, F.L., Bakker, K., Raphael, L.J. Understandins and treating Cluttering. New York: Thieme, 2007, 287.– 325.lpp
5Wanda G. Webb, Richard K. Adler Neurology for the Speech-Language Pathologist. Mew York: Mosby, Inc., 2008. 210. – 211.lpp.
6Ward D. Stuttering and cluttering: frameworks for understanding and treatment. New Tork: Psychology Press, 2006, 18.–161.lpp.
7И.В.Данилов, И.М.Черепанов. Патофизиология логоневрозов. Ленинград: Медицина, 1970, c.
8Волкова, Л. С., Лалаева. Р. И., Мастюкова, Е. М., Гриншпун, Б. М., Чиркина, Г. В., Лаврова, Е. В., Волкова , Г. А., Селиверстов, В. И., Шаховская, С. Н., Бурлакова ,М. К., Параманова, Л. Г., Филичева, Т. Б., Белякова, Л. И. Логопедия. Учебник для педагогических институтов. Москва: Просвещение, 1989, 198.–212.lpp.
9Bobrick B. Knotted tongues: Stuttering in history & the quest for a cure.NY: Kodansha International, 1995. 240p.
10Cukura A., Cukura- Akmene D. „Vispārējie vingrinājumi logoritmikā”, 2004.
11Freizers M. „Kā atbrīvoties no stostīšanās nastas”, 2003.
Papildus literatūra
1Alm., P.A. Stuttering and the basal ganglia circuits: a critical review of possible relations. Journal of Communication Disorders, 2004, Nr.37, 358.–360.lpp.
2Bloodstein, O. Some empirical observations about early stuttering: A possible link to language development. Journal of Communication Disorders, 2006, Nr.39, 185.–191.lpp.
3Chang, S., Erickson, K.I., Ambrose, N.G., Hasegawa-Johnson, M.A., Ludlow, C.L. Brain anatomy diferences in childhood stuttering, NeuroImage, 2008, Nr.38, 1341.–1343.lpp.
Citi informācijas avoti
1Recommendations for physicians [tiešsaiste] – [atsauce 17.05.2016.]. Pieejams: http://oldsite.stutteringhelp.org/toped/titlepg.htm
2Stutterins Foundation of America. Facts on stuttering, 2011. [tiešsaiste] – [atsauce 24.05.2016.]. Pieejams: http://www.stutteringhelp.org/Default.aspx?tabid=17