Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Bārene

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_014LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:Farmācija; Zāļu formu tehnoloģijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Bārene
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Baiba Mauriņa
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, zftkatrsu[pnkts]lv, zftkatrsu[pnkts]lv, +371 67061547
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)13Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas39
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas39
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas120
Kopā kontaktstundas144
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Neorganiskajā un organiskajā ķīmijā, kvantitatīvajā analīzē, augu un dzīvnieku bioloģijā, matemātikā un informātikā, fizikā, fizikālā farmācijā, medicīnas bioķīmijā, vides veselībā, mikrobioloģijā, medicīnas ķīmijā, farmācijas ķīmijā, farmakognozijā ar fitofarmācijas kursu, farmakoloģijā. Vēlamas zināšanas cilvēka anatomijā, normālā fizioloģijā, angļu valodā.
Mērķis:
1. Veicināt zināšanu apguvi un izpratnes veidošanu par zāļu formu izstrādes, ražošanas un to kvalitātes novērtēšanas teorētiskajiem pamatiem un praktiskajām metodēm. 2. Veicināt praktisko iemaņu iegūšanu zāļu formu gatavošanā un kvalitātes novērtēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zāļu formu klasifikācija un raksturojums. Zāļu formu izstrādes pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Zāļu rūpnieciskās ražošanas pamatnoteikumi. Zāļu labā ražošanas prakse.Lekcijas1.00auditorija
3Eiropas Farmakopeja.Lekcijas1.00auditorija
4Farmaceitiskās tehnoloģijas galveno procesu klasifikācija un raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
5Zāļu formu tehnoloģijā izmantojamo palīgvielu raksturojums. Zāļu iepakojamo materiālu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
6Zāļu formu stabilizēšana. Stabilitātes pētīšana un derīguma laika noteikšana aktīvām vielām un zāļu formām. Zāļu iepakošana. Zāļu formu marķēšana.Lekcijas1.00auditorija
7Biofarmācijas būtība un nozīme zāļu formu tehnoloģijā. Zāļu formu bioloģiskās lietderības novērtēšanas metožu raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
8Pārtikas un zāļu mijiedarbība. Pārtikas produktu iedarbība uz aktīvo vielu izdalīšanos no zāļu formas, uzsūkšanos, biotransportu un elimināciju.Lekcijas1.00auditorija
9Aerosoli. Propelentu raksturojums. Aerosolu tehnoloģija un kvalitātes pārbaude.Lekcijas1.00auditorija
10Ārstniecības augu tējas. Svaiga augu materiāla preparāti, sulas un ekstrakti. Vitamīnu preparāti no augu materiāla, biogēnie stimulatori, fitoncīdi.Lekcijas1.00auditorija
11Dzīvnieku orgānu un audu preparāti. Klasifikācija. Izejvielu raksturojums, standartizācija un glabāšana. Zāļu formas. Hormonu preparāti. Tehnoloģija un standartizācija. Fermentu preparāti, to iegūšana, standartizācija. Audu preparāti, to zāļu formas. Bioloģiskie šķidrumi. Asins preparāti. Ieskats bioloģiskās izcelsmes zāļu iegūšana. Bioloģisko zāļu klasifikācija.Lekcijas1.00auditorija
12Ekstrakcijas preparāti. Drogas kā poraina materiāla ekstrakcija. Faktori, kas ietekmē ekstrakcijas procesu. Ekstraģentu sortiments un raksturojums. Ekstraģēšanas metodes, to raksturojums un ekstrakcijas procesa intensifikācija. Ekstraģēšanai lietojamie aparāti un ierīces.Lekcijas1.00auditorija
13Tinktūru klasifikācija. Tinktūru tehnoloģiskais process un ekstraģēšanas metodes. Ekstraktu klasifikācija. Šķidro ekstraktu, biezo un sauso ekstraktu tehnoloģiskais process. Aparatūra. Maksimāli attīrītie fitopreparāti. Ekstraģēšanas un attīrīšanas procesa raksturojums. Individuālo aktīvo vielu izdalīšana no augu materiāla.Lekcijas1.00auditorija
14Cietās zāļu formas. Pulveri, granulas un to pagatavošanas tehnoloģija. Kvalitātes kontrole.Lekcijas1.00auditorija
15Tabletes. Tablešu klasifikācija, tablešu kvalitātes rādītāji, to noteikšana. Tabletēšanas procesa teorētiskais pamatojums. Tablešu gatavošanai lietojamās palīgvielas, to fizikāli-ķīmisko un funkcionālo īpašību raksturojums un nozīme tablešu tehnoloģijā.Lekcijas1.00auditorija
16Tablešu pagatavošanas tehnoloģiskais process. Tablešu preses, to raksturojums. Tablešu iepakošana. Triturāciju tablešu raksturojums un pagatavošanas tehnoloģija.Lekcijas1.00auditorija
17Apvalkotās tabletes. Apvalciņu veidošanai lietojamo palīgvielu raksturojums. Apvalciņu veidošanas tehnoloģija. Dražeju un zirnīšu pagatavošanas tehnoloģija.Lekcijas1.00auditorija
18Medicīniskās kapsulas un zīmuļi.Lekcijas1.00auditorija
19Dispersās sistēmas. Emulsiju un suspensiju pagatavošana un to kvalitātes pārbaude.Lekcijas1.00auditorija
20Ziedes, pastas, krēmi, geli, plāksteri.Lekcijas1.00auditorija
21Rektālās un vaginālās zāļu formas.Lekcijas1.00auditorija
22Šķidrās zāļu formas.Lekcijas1.00auditorija
23Parenterālās zāļu formas. Kvalitātes prasības parenterāli ievadāmiem zāļu līdzekļiem.Lekcijas1.00auditorija
24Parenterāli ievadāmo zāļu ražošanas tehnoloģiskais process. Taras sagatavošana parenterālo zāļu pildīšanai. Injekciju šķīdumu pagatavošana, stabilizēšana, attīrīšana. Suspensiju, emulsiju, liofīli žāvēto pulveru gatavošana. Šķīduma pildīšanas process.Lekcijas1.00auditorija
25Sterilizēšanas metožu raksturojums. Iekārtas gaisa, šķidrumu un sauso vielu sterilizēšanai. Sterilitātes pārbaude. Pirogenās vielas un bakteriālie endotoksīni. Acu zāles.Lekcijas1.00auditorija
26Spirtometrija.Nodarbības2.00laboratorija
27Fitopreparāti.Nodarbības8.00laboratorija
28Cietās zāļu formas.Nodarbības7.00laboratorija
29Biofarmācija.Nodarbības1.00laboratorija
30Medicīniskās kapsulas un zīmuļi.Nodarbības2.00laboratorija
31Mīkstās zāļu formas. Rektālās un vaginālās zāļu formas.Nodarbības5.00laboratorija
32Šķīdumi. Sterilās zāļu formas.Nodarbības5.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – protokolu noformēšana un uzdevumu rēķināšana atbilstoši studiju kursa tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudījums: • praktisko nodarbību laikā rakstiski jautājumi, testi, patstāvīga darba – protokolu noformēšana un uzdevumu risināšana, • nobeiguma pārbaudījums – daudzizvēļu atbilžu jautājumi pēdējā semestra beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: 1. Izprast zāļu formu izstrādes procesa nozīmi. 2. Saprast teorētisko pamatprincipu nozīmi zāļu formu ražošanā. 3. Raksturot zāļu formu kvalitāti atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: 1. Pielietot zināšanas par palīgvielu funkcionālām īpašībām zāļu formu izstrādē. 2. Izmantot tehnoloģiskos paņēmienus zāļu formu gatavošanā. 3. Aprēķināt izejvielu daudzumus konkrētas zāļu formu pagatavošanai. 4. Izveidot ražošanas procesa shēmu un aprakstīt procesu pa stadijām. 5. Veikt zāļu formu kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībām. 6. Korekti prezentēt sava praktiskā darba rezultātus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi novērtēt tehnoloģijas teorētisko pamatprincipu nozīmi un izmantošanu zāļu ražošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aulton, M. E. and Taylor, K. 2013. Aulton's pharmaceutics: The design and manufacture of medicines / edited by Michael E. Aulton and Kevin M.G. Taylor. 4th ed. Edinburgh, [etc.]: Churchill Livingstone/Elsevier.
2European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare. 2016. European pharmacopoeia. 9th ed. Strasbourg: Council of Europe.
3Florence, A. T. 2016. Physicochemical principles of pharmacy: In manufacture, formulation and clinical use / Alexander T. Florence and David Attwood. 6th ed. London: Pharmaceutical Press. Available from: via Ebook Central (ProQuest).
4Fox, S. C. 2014. Pharmaceutics / Shelley Chambers Fox. 1st ed. London: Pharmaceutical Press. Available from: via Ebook Central (ProQuest).
5Jones, D. 2016. Pharmaceutics - dosage form and design / David Jones. Second ed. London: Pharmaceutical Press.
6Rowe, R. C. 2012. Handbook of pharmaceutical excipients / edited by Raymond C. Rowe [et al.]. 7th ed. London; Philadelphia: Pharmaceutical Press; Washington, DC: American Pharmaceutical Association.
Papildus literatūra
1Allen, L. V. 2008. Suppositories / Loyd V. Allen, Jr, with contributions by Dennis B. Worthen, and Bill Mink. 1st ed., London; Chicago: Pharmaceutical Press.
2Gibson, M. 2009. Pharmaceutical preformulation and formulation: A practical guide from candidate drug selection to commercial dosage form / edited by Mark Gibson. 2nd ed. Boca Ration: CRC Press, Taylor and Francis Group.
3Labarre, D. J. P. 2011. Biomedical and pharmaceutical polymers / Denis J.-P. Labarre, Gilles Ponchel, Christine Vauthier. 1st ed. London; Chicago: Pharmaceutical Press.
4Sandle, T. 2013. Sterility, sterilisation and sterility assurance for pharmaceuticals: Technology, validation and current regulations / Tim Sandle. 1st ed. Philadelphia, PA: Woodhead Publishing.