Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ieva Strēle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_095LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Strēle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālās un patoloģiskās fizioloģijas un/vai propedeitikas pamati; aritmētiskās pamatdarbības; lasītprasme angļu valodā.
Mērķis:
sniegt zināšanas sabiedrības veselības pamatjautājumos, kas nepieciešamas veselības informācijas novērtēšanai un uz pierādījumiem balstītai sabiedrības veselības praksei
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselība, sabiedrības veselība.Lekcijas1.00auditorija
2Veselība, sabiedrības veselība.Nodarbības1.00auditorija
3Slimību profilakse. Veselības veicināšana.Lekcijas1.00auditorija
4Slimību profilakse. Veselības veicināšana.Nodarbības1.00auditorija
5Veselības sociālās determinantesLekcijas1.00auditorija
6Veselības sociālās determinantesNodarbības1.00auditorija
7Epidemioloģijas jēdziens. Slimību cēlonības teorija.Lekcijas1.00auditorija
8Epidemioloģijas pamatrādītājiNodarbības1.00auditorija
9Veselības informācija.Lekcijas1.00auditorija
10Būtiskākie epidemioloģisko pētījumu dizaini.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Uzdevumi slimību biežuma rādītāju aprēķināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstiska ieskaite: sniegto atbilžu pareizība un pamatotība.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:- Definēt veselības, normas un slimības jēdzienus. - Formulēt sabiedrības veselības uzdevumus, nosaukt svarīgākās nozares - Definēt slimību profilakses jēdzienu, aprakstīt slimību profilakses līmeņus un stratēģijas, tai skaitā, slimību skrīninga būtību un priekšnosacījumus. - Definēt veselības veicināšanas jēdzienu un raksturot veselības veicināšanas pieejas. - Nosaukt galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas slimību daudzcēloņu teorijas ietvaros. - Nosaukt veselības sociālo determinanšu definīciju un uzskaitīt veselības sociālās determinantes. - Nosaukt epidemioloģiskos pamatrādītājus; izskaidrot atšķirības starp tiem un to savstarpējo saistību. - Nosaukt veselības informācijas iegūšanas avotus un metodes, to priekšrocības un trūkumus. - Atpazīt galvenos epidemioloģisko pētījumu dizainus.
Prasmes:- Interpretēt veselības un slimības jēdzienus saistībā ar savu specialitāti. - Ilustrēt ar piemēriem veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejas. - Sniegt veselību ietekmējošos faktoru, tai skaitā sociālo faktoru, piemērus. - Aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus. - Lietot statistikas datu bāzes veselības informācijas meklēšanai.
Kompetences:- Diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un to iespējamajiem risinājumiem saistībā ar specialitāti. - Novērtēt datu avotu un rādītāju piemērotību sabiedrības veselības problēmas izzināšanai. - Novērtēt epidemioloģiskā pētījuma dizaina atbilstību pētniecības jautājumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003.
2R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva, 2000.
Papildus literatūra
1L.Gordis „Epidemiology”(3rd edition). Elsevier Saunders, 2004
2B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple” (2nd edition). „Wiley-Liss”, New York, 2003
3Marmot M., Wilkinson R.G. (ed.). Social Determinants of Health. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2006. x, 366 p.
Citi informācijas avoti
1http://www.cdc.gov
2http://www.who.dk
3http://data.euro.who.int/hfadb/
4European Community Health Indicators (ECHI)
5www.spkc.gov.lv