Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Toms Pulmanis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_116LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Toms Pulmanis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka normālās un pataloģiskās fizioloģijas pamati, ievads psiholoģijā un socioloģijā, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamatjautājumos, kas nepieciešamas veselības informācijas novērtēšanai un uz pierādījumiem balstītai sabiedrības veselības praksei māszinību un vecmātes nozares ietvaros.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības jēdziens, sabiedrības veselība.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības jēdziens, sabiedrības veselība.Nodarbības1.00auditorija
3Veselības informācija, datu avoti.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības informācija, datu avoti.Nodarbības1.00auditorija
5Slimību profilakses stratēģijas, veselības veicināšana.Lekcijas1.00auditorija
6Slimību profilakses stratēģijas, veselības veicināšana.Nodarbības1.00auditorija
7Veselības sociālie determinanti.Lekcijas1.00auditorija
8Veselības sociālie determinanti.Nodarbības1.00auditorija
9Veselības aprūpes organizācija.Lekcijas1.00auditorija
10Veselības aprūpes organizācija.Nodarbības1.00auditorija
11Epidemioloģija, cēlonība, pamatrādītāji epidemioloģijā – incidence un prevalence.Nodarbības2.00auditorija
12Kopējie, specifiskie un standartizētie rādītāji; demogrāfijas pamatrādītāji.Nodarbības2.00auditorija
13Pētījumu dizaini epidemioloģijā – aprakstošie un analītiskie pētījumi.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Pētījumu publikāciju piemēru analīze. Uzdevumi epidemioloģisko rādītāju aprēķināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstveida atbilžu pareizība uz eksāmena jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Definēt veselības, normas un slimības jēdzienus. • Formulēt sabiedrības veselības uzdevumus, nosaukt svarīgākās nozares. • Definēt slimību profilakses jēdzienu, aprakstīt slimību profilakses līmeņus un stratēģijas, tai skaitā, slimību skrīninga būtību un priekšnosacījumus. • Definēt veselības veicināšanas jēdzienu un raksturot veselības veicināšanas pieejas. • Nosaukt galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas slimību daudzcēloņu teorijas ietvaros. • Nosaukt veselības sociālo determinanšu definīciju un uzskaitīt veselības sociālās determinantes. • Nosaukt epidemioloģiskos pamatrādītājus; izskaidrot atšķirības starp tiem un to savstarpējo saistību. • Nosaukt veselības informācijas iegūšanas avotus un metodes, to priekšrocības un trūkumus. • Atpazīt galvenos epidemioloģisko pētījumu dizainus. • Nosaukt un aprakstīt veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.
Prasmes:• Interpretēt veselības un slimības jēdzienus saistībā ar savu specialitāti. • Ilustrēt ar piemēriem veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejas. • Sniegt veselību ietekmējošos faktoru, tai skaitā sociālo faktoru, piemērus. • Aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus. • Atšķirt kopējos, specifiskos un standartizētos rādītājus. • Atšķirt pētījumu dizainus. • Lietot statistikas datu bāzes veselības informācijas meklēšanai.
Kompetences:• Diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un to iespējamajiem risinājumiem saistībā ar specialitāti. • Novērtēt datu avotu un rādītāju piemērotību sabiedrības veselības problēmas izzināšanai. • Novērtēt epidemioloģiskā pētījuma dizaina atbilstību pētniecības jautājumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003.
2R.Beaglehole, R.Bonita, T.Kjellstrom „Basic Epidemiology”. WHO, Geneva, 2000
3J.F.Jekel, J.G.Elmore, D.L.Katz „Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine”. „Saunders”, Philadelphia, London, 1996
Papildus literatūra
1R.S.Greenberg „Medical Epidemiology” (4th eddition). „Lange Medical Book”, London, 2005.
2L.Gordis „Epidemiology”(3rd Eddition). Elsevier Saunders, 2004
3B.B.Gerstman „Epidemiology Kept Simple” (2nd eddition). „Wiley-Liss”, New York, 2003
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv; www.spkc.gov.lv; www.csb.gov.lv; www.who.int; European Health Information Gateway (https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer)