Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anda Ķīvīte-Urtāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_112LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Ķīvīte-Urtāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas normālajā un pataloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā un matemātiskajā statistikā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un izpratni modernās sabiedrības veselības pamatjautājumos, kā arī veidot studentu zinātnisku, kritisku, sistemātisku un analītisku domāšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības jēdziens. Sabiedrības veselības jēdziens un uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
2Veselības veicināšana un profilakse.Nodarbības1.00auditorija
3Veselības sociālās determinantes.Nodarbības1.00auditorija
4Epidemioloģijas pamatnostādnes un slimību cēlonības teorijaNodarbības1.00auditorija
5Slimību biežuma mērīšanaNodarbības1.00auditorija
6Kopējie, specifiskie, standartizētie rādītājiNodarbības1.00auditorija
7Veselības informācijas avotiNodarbības1.00auditorija
8Asociāciju rādītājiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs nodarbību laikā, diskutējot par attiecīgās nodarbības temata problemātiku, epidemioloģijas uzdevumu rēķināšana (epidemioloģiskie pamatrādītāji, asociāciju rādītāji).
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums, regulāra mutiska izpratnes un prasmju kontrole nodarbību laikā; rakstiska ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Definēs veselības jēdzienu un nosauks galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas. Nosauks sociālās veselības determinantes. Formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakses uzdevumus. Definēs slimību profilakses līmeņus un veselības veicināšanas pamatfunkcijas. Aprakstīs modernās epidemioloģijas pamatkoncepcijas un to pielietojumu veselības zinātnēs. Paskaidros uz pierādījumiem balstītas veselības aprūpes jēdzienu. Izklāstīs prevalences un incidences aprēķināšanas principus. Definēs slimību skrīninga pamatprincipus. Aprakstīs veselības informācijas veidus un iegūšanas avotus. Izklāstīs relatīvā riska, atributējamā riska, atributējamā riska procenta un izredžu attiecības rādītāju aprēķināšanas principus.
Prasmes:Nosauks veselību ietekmējošo faktoru piemērus specialitātē. Aprakstīs piemērus slimību profilaksē un veselības veicināšanā savas specialitātes ietvaros. Aprēķinās veselības notikumu un stāvokļu biežuma pamatrādītājus un asociāciju rādītājus. Atšķirs kopējos, specifiskos un standartizētos rādītājus. Diferencēs un salīdzinās dažādus veselības informācijas avotus.
Kompetences:Interpretēs veselības jēdzienu un veselību ietekmējošo faktorus specialitātē. Pamatos veselības veicināšanas un profilakses nozīmi specialitātē. Pielietos veselības notikuma biežuma rādītājus, demogrāfiskos rādītājus un asociāciju rādītājus veselības problēmu pētniecībā. Kritiski izvērtēs veselības informāciju atkarībā no datu ieguves avotiem. Patstāvīgi iegūs un analizēs informāciju, integrējot to sabiedrības veselības problēmu risināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne, 2003.
Papildus literatūra
1Marmot M., Wilkinson R.G. (ed.). Social Determinants of Health. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2006.