Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inese Gobiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_099LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Gobiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iepriekšējas pamatzināšanas cilvēka bioloģijā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par sabiedrības veselību kā zinātni, praksi un specialitāti; iepazīstināt ar sabiedrības veselības pamata disciplīnām; veidot izpratni par sabiedrības veselības attīstības vēsturiskajiem un politiskajiem priekšnoteikumiem; izskaidrot sabiedrības veselības specialitātes ētikas un deontoloģijas aspektus, iepazīstināt ar sabiedrības veselībā pielietotajiem psiholoģijas un pedagoģijas pamatprincipiem; kā arī attīstīt sabiedrības veselības speciālista profesionālo motivāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības veselības nozares pamata darbības jomas, funkcijas un uzdevumi.Lekcijas2.00auditorija
2Sabiedrības veselības vēsturiskā attīstība.Lekcijas2.00auditorija
3Veselības informācijas avoti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Būtiskākie notikumi sabiedrības veselības attīstībā. Patstāvīgs darbs. Diskusija.Nodarbības1.00auditorija
5Veselības jēdziens; veselību ietekmējošie faktori.Nodarbības1.00auditorija
6Veselības izvērtēšanas pieejas.Nodarbības1.00auditorija
7Sabiedrības veselības speciālista profesionālās karjeras iespējas.Nodarbības1.00auditorija
8Institūcijas un organizācijas sabiedrības veselībā Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
9Sabiedrības veselības starptautiskās institūcijas un organizācijas.Nodarbības1.00auditorija
10Demogrāfiskie pamatrādītāji sabiedrības veselībai.Nodarbības1.00auditorija
11Epidemioloģiskie pamatrādītāji sabiedrības veselības raksturošanai.Nodarbības1.00auditorija
12Pastāvīgā darba prezentēšana - demogrāfiskās situācijas apraksts sabiedrības veselības kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
13Psiholoģija – definīcija, darbības amplitūda un dažādība.Lekcijas1.00auditorija
14Psiholoģijas kā zinātnes vēsture un galvenās pieejas.Lekcijas1.00auditorija
15Pētniecība psiholoģijā.Lekcijas1.00auditorija
16Uzvedība un psihe – psiholoģiskais skatījums.Lekcijas1.00auditorija
17Psiholoģija, pētniecība un ētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
18Psiholoģija un sabiedrības veselība – sadarbības iespējas un risināmo problēmu piemēri.Nodarbības2.00auditorija
19Debate: „nature versus nurture jeb iedzimtība vai vide / audzināšana” sabiedrības veselības problēmu kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
20Psihiskie procesi: sajūtas un uztvere.Nodarbības1.00auditorija
21Psihiskie procesi: uzmanība un atmiņa.Nodarbības1.00auditorija
22Psihiskie procesi: valoda un runa.Nodarbības1.00auditorija
23Psihiskie procesi: domāšana.Nodarbības2.00auditorija
24Psihiskie procesi: iztēle.Nodarbības1.00auditorija
25Emocijas un jūtas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs nodarbību laikā, diskutējot par attiecīgās nodarbības temata problemātiku, patstāvīgie darbi: sabiedrības veselības notikuma/aktivitātes apraksts vēsturiskā kontekstā; demogrāfiskās situācijas apraksts izvēlētajā populācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība nodarbībās, atbilžu kvalitāte kontroldarbos, pastāvīgā darba prezentācijas kvalitāte. Problēmsituāciju analīze un to risināšana, darbs mazās grupās, rakstisks eksāmens (teorētiskā un praktiskā daļa).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Aprakstīs sabiedrības veselības specialitātē izmantoto bāzes terminoloģiju; formulēs sabiedrības veselības kā zinātnes un prakses uzdevumus, izskaidrojot to vēsturisko un politisko mainību; definēs un paskaidros sabiedrības veselības darbības jomas; izskaidros galvenos demogrāfiskos pamatrādītājus; nosauks sabiedrības veselībā izmantojamos veselības informācijas avotus; uzskaitīs nepieciešamās sabiedrības veselības speciālista kompetences, pienākumus un tiesības. Definēs psiholoģiju, pedagoģiju un aprakstīs to darbības specifiku un noderību sabiedrības veselības kontekstā.
Prasmes:Pratīs pielietot sabiedrības veselības jēdzienus un definīcijas; diskutēt par sabiedrības veselības nozares attīstību vēsturiskā perspektīvā; klasificēt veselību ietekmējošo faktorus; aprēķināt un interpretēt demogrāfiskos pamatrādītājus; diferencēt un salīdzināt dažādus veselības informācijas avotus. Pratīs identificēt psiholoģisko un pedagoģisko faktoru klātbūtni veselības uzvedības izvēlēs un to formēšanā.
Kompetences:Spēs komunicēt par sabiedrības veselības nozari, tās darbības jomām un uzdevumiem, kā arī sabiedrības veselības problēmām vēsturiskā un demogrāfiskā kontekstā; spēs patstāvīgi iegūt un atlasīt veselības informācijas avotus sabiedrības veselības problēmu izvērtēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņš M.Lietišķā epidemioloģija, Zinātne, 2003, 11- 51.
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv; www.spkc.gov.lv; www.csb.gov.lv; www.who.int; European Health Information Gateway (https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer)