Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vita Savicka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Veselības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Komunikācijas zinātne; Sporta treneris; Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrisko attiecību principi un metodes, sabiedrisko attiecību ētika, komunikācijas teorijas.
Mērķis:
Veidot izpratni par sociālo un veselības komunikāciju. Apgūt zināšanas par teorijām, kas apraksta cilvēka uzvedības maiņas procesu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālais mārketings – rašanās vēsture, izpratnes izmaiņas, būtība.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālā mārketinga elementi un to būtības skaidrojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Veselības komunikācijas nozīmība mūsdienās. Veselības komunikācijas jēdziens.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības komunikācijā pielietojamās komunikācijas un uzvedības maiņas teorijas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Sociālā kapitāla, haosa teorija un sociāli ekoloģiskā pieeja veselības komunikācijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Esejas, izmantojot norādītos literatūras avotus. Esejā jāapkopo galvenās atziņas, kas gūtas no literatūras avota. Tās jāinterpretē, izmantojot konkrētus piemērus vai novērojumus. Kampaņu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja izprast teoriju un to integrēt praktiskajos uzdevumos līdz 7 ballēm. Spēja izprast teoriju un to integrēt praktiskajos uzdevumos, radot savu pieeju komunikācijas stratēģijas izstrādē no 7 – 10 ballēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Jāpārzina jēdzieni, definīcijas un teorijas pamatprincipi.
Prasmes:Jāspēj izvēlēties komunikācijas mērķim atbilstošas veselības komunikācijas pieejas un teorijas.
Kompetences:Spēj integrēt teorētiskās zināšanas komunikācijas stratēģiju izstrādē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Area, B., & Delivery, S. (2008). Social Change Communication. Aids, 1–3
2Donavan, Rob and Nadine Henley. 2010. Principles and Practice of Social Marketing: An International Perspective. Cambridge University Press;
3Ewing T., Michael. Social Marketing. New York. Routledge, 2010;
4Philip Kotler. Ned Roberto Nancy Lee. Social marketing: Improving the quality of life. SAGE Publication, 2002
5Renata Schiavo, Health communication: from theory to practice. San Francisco. Jossey-Bass, 2007
6Alan R., Andreasen. 2006. Social marketing in 21st century. London. SAGE Publication
7Golden, S. D., & Earp, J. A. L. (2012). Social Ecological Approaches to Individuals and Their Contexts: Twenty Years of Health Education & Behavior Health Promotion Interventions. Health Education and Behavior, 39(3), 364–372.
8Fischer-Kowalski, M. (2015). Social Ecology. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, 254–262.
9Allegrante, J. P. (2015). Policy and Environmental Approaches in Health Promotion. Health Education & Behavior, 42(1_suppl), 5S–7S.
10Mārtinsone, K., & Sudraba, V. (2016). Veselības psiholoģija.
11Joseph, R. P., Daniel, C. L., Thind, H., & Benitez, T. J. (2016). Applying Psychological Theories to Promote Long-Term Maintenance of Health Behaviors. (Cld).
12Evans, W. D., & Mccormack, L. (2008). in Health Care : Communicating Evidence to Change Consumer Behavior. 781–792.
13Singaiah, G., & Laskar, S. R. (2015). Understanding of Social Marketing : A Conceptual Perspective. 16(2), 213–235.
14Mary, K. (1996). Bringing order to chaos : Communication and health.
15Lee, C., & Kam, J. A. (2015). Why Does Social Capital Matter in Health Communication Campaigns ?
Papildus literatūra
1Ruben, B. D. (2016). Communication Theory and Health Communication Practice : The More Things Change , the More They Stay the Same 1. 1–11.
2McGill, B., O’Hara, B. J., Bauman, A., Grunseit, A. C., & Phongsavan, P. (2019). Are Financial Incentives for Lifestyle Behavior Change Informed or Inspired by Behavioral Economics? A Mapping Review. American Journal of Health Promotion, 33(1), 131–1
3Golden, S. D., McLeroy, K. R., Green, L. W., Earp, J. A. L., & Lieberman, L. D. (2015). Upending the Social Ecological Model to Guide Health Promotion Efforts Toward Policy and Environmental Change. Health Education and Behavior, 42(7440), 8–14. http
4Mullainathan, S., & Thaler, R. H. (2015). Behavioral Economics. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, 437–442.
5Dutta-Bergman, M. J. (2005). Theory and practice in health communication campaigns. Health Communication, 18(2)
6Leigh, A. (2015). How behavioural economics does and can shape public policy. Economic and Labour Relations Review, 26(2), 339–346.
7Noar, S. M., Grant Harrington, N., Van Stee, S. K., & Shemanski Aldrich, R. (2011). Tailored Health Communication to Change Lifestyle Behaviors. American Journal of Lifestyle Medicine, 5(2), 112–122.
8Walter, N., Ball-Rokeach, S. J., Xu, Y., & Broad, G. M. (2018). Communication Ecologies: Analyzing Adoption of False Beliefs in an Information-Rich Environment. Science Communication, 40(5), 650–668.
9Crawshaw, P. (2014). Changing Behaviours , Improving Outcomes ? Governing Healthy Lifestyles Through Social Marketing. 9, 1127–1139.
10Prochaska, J. O. (2008). Decision Making in the Transtheoretical Model of Behavior Change. 845–849.
11Cickusic, V., & Salihbegovic, E. M. (n.d.). Health Communication. (5), 219–222.