Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ināra Logina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_034LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Logina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, LV-1002, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psihiatrijā, psihoterapijā
Mērķis:
dot studentiem zināšanas par sāpju veidiem, rašanās mehānismiem un to terapijas iespējām
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veic iegūtās informācijas apkopojumu. Piedalās diskusijās par konkrētiem klīniskajiem gadījumiem, terapijas un aprūpes analīzi. Sagatavo un analizē klīniskos gadījumus, izstrādājot sāpju terapijai un profilaksei
Vērtēšanas kritēriji:
a.Nodarbību apmeklējums un aktivitāte nodarbībās b.Teorētisko un praktisko zināšanu apjoms teorētiskajā ieskaitē
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students būs ieguvis zināšanas, kas ļauj: •izprast galvenos sāpju rašanas mehānismus; •izprast sāpju veidus un cēloņus un to bioloģisko nozīmi; •novērtēt sāpju pacientu sūdzības, to nozīmi un ietekmes klīniskajā praksē
Prasmes:Students spēs: •izmeklēt un novērtēt sāpju slimnieku sūdzības un vajadzības dažādos aprūpes etapos; •atpazīt galvenos sāpju veidus un cēloņus dažādās klīniskajās situācijās; •izvēlēties atbilstošāko sāpju terapijas veidu; •izskaidrot ar sāpju cēloņiem un to ārstēšanu saistītos jautājumus pacientam, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem
Kompetences:Students varēs: •piedalīties sāpju pacienta aprūpes plānošanā dažādos etapos; •sadarbībā ar citām ārstniecības personām noteikt individuālam pacientam attiecīgu terapiju, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju; •novērtēt sāpju terapijas īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus •realizēt veselības veicināšanas pasākumus, profilaksi un agrīnu problēmu atklāšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1„Sāpes” prof. I.Loinas redakcijā; Rīga : Medicīnas apgāds: 2013.
Papildus literatūra
1I.Logina „Muguras sāpes”, Rīga : Nacionālais apgāds; 2006
Citi informācijas avoti
1Pain : Clinical Updates. www.iasp-pain.org