Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inga Gūtmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ZFTK_016LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Klīniskā farmācijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Gūtmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zāļu formu tehnoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elita Poplavska
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, zftkatrsu[pnkts]lv, zftkatrsu[pnkts]lv, +371 67061547
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas humanitārajās zinātnēs vidusskolas programmas apjomā.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar saskarsmes un konsultēšanas pamatiemaņām, specifiskam saskarsmes iemaņām un paškomunikāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar saskarsmes un konsultēšanas pamatiemaņāmLekcijas3.00auditorija
2Konsultēšanas vadlīnijas, saskarsmes principi komunikācijā ar pacientiem un kolēģiemLekcijas3.00auditorija
3Konsultēšanas vadlīnijas, saskarsmes principi komunikācijā ar pacientiem un kolēģiem (lomu spēles)Nodarbības1.00auditorija
4Specifiskas saskarsmes iemaņas un paškomunikācija.Lekcijas3.00auditorija
5Medicīniskās saskarsmes vadlīnijasLekcijas2.00auditorija
6Specifiskas saskarsmes iemaņas un darbā ar pacientiem un viņu tuviniekiem.Lekcijas1.00auditorija
7Specifiskas saskarsmes iemaņas un paškomunikācija (lomu spēles)Nodarbības1.00auditorija
8Medicīnisko saskarsmes un specifiskas saskarsmes iemaņas un darbā ar pacientiem un viņu tuviniekiem (lomu spēles)Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veic iegūtās informācijas apkopojumu. Stādā grupās un diskutē ar kolēģiem, piedalās lomu spēlēs.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte (iekļaujot iemaņu un teorētisko zināšanu lietišķa pielietojuma demonstrācija gadījumu analīzēs un lomu spēlēs); Ieskaite: tiek pārbaudītas komunikācijas iemaņas un prasme konsultēt dažādas pacientu grupas un veselības aprūpes speciālistus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti būs ieguvuši zināšanas, ka ļauj: • izprast savstarpējās komunikācijas principus, • pārvaldīt atšķirīgu saskarsmes formu pielietošanas iespējas.
Prasmes:Students spēs: • lietot iegūtās iemaņas grūtās saskarsmes situācijās savā darbā; • lietot medicīniskās saskarsmes vadlīnijas savā praksē.
Kompetences:Students varēs: • konsultēt pacientus un veselības aprūpes speciālistus un pacientus ar medikamentozo terapiju saistītos jautājumos; • vadīt pakļauto personālu, saliedēt komandu profesionālo mērķu sasniegšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un praktisko nodarbību materiāli;
2Kiseļova S. Saskarsmes psiholoģija (2 sēj.) – Rīga, 2003, 2004.
3Kupčs J. Saskarsmes psiholoģija – Rīga, 1997.
4Omārova S. Cilvēks runa ar cilvēku – Rīga, 2004.
Papildus literatūra
1Silverman J., Kurtz S., Draper J., Skills for Communicating with Patients, 2nd ed., 2006
2Ewen, Robert E. An introduction to Theories of Personality, 4th ed.,2003
Citi informācijas avoti
1Frager R, Fadiman J. Personality & Personal Growth, 5th ed., 2002
2Borns L.E., Ruso L.S. Psiholoģija (4 dalas) – Rīga, 2000.