Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Lauris Gundars

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.06.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lauris Gundars
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Classes (number)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Classes (number)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Study course description
Zināšanas:
Nav.
Mērķis:
Kursa ietvaros studentiem jāapgūst vispārējās drāmas teorijas likumsakarības, to pielietošana dramaturģiskā materiāla izklāstā neatkarīgi no žanra, kā arī sīkāk tiek aplūkota scenāriju dramaturģijas žanra īpatnības, to veidi un formas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dramaturģijas likumsakarības – dzīves procesu un loģikas kopija.Lectures1.00auditorija
2Dramaturģiska teksta pamats – raksturs, tā izveides likumsakarības, paņēmieni.Lectures1.00auditorija
3Stāsts – dramaturģiska materiāla tehnoloģiskais pamats. Paradokss. Dramaturģiska darba vēstījums. Tēmas, ideja un virsuzdevums.Lectures1.00auditorija
4Uzdevums: scenārija ideju veidošanas principi. Mājas darbs: individuāla scenārija ainas izstrāde.Classes1.00auditorija
5Dramaturģiska darba struktūra – trīscēlienu uzbūves īpatnības un pielietojums, citas struktūras.Lectures1.00auditorija
6Uzdevums: raksturu veidošana klasē turpmākai izstrādei. Mājas darbs: scenārija „logline”.Classes1.00auditorija
7Specifisku dramaturģisku darbu uzbūve. Ekranizācijas, dramatizējumi, reklāma, videomāksla.Lectures1.00auditorija
8Individuālo darbu lasīšana un analīze.Classes1.00auditorija
9Scenārija formas, veidi, to tehniskais pieraksts un specifika.Lectures1.00auditorija
10Individuālo darbu lasīšana un analīze. Diskusijas.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā studējošais lasa obligāto literatūru un interneta avotus. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studējošajiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopējās zināšanas par scenāriju rakstīšanu un dramaturģiju.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Lekciju apmeklētība – 15%. Līdzdalība lekcijās (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) – 20%. Uzdevumu izpilde – 40%. Kursa projekts/eksāmens – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studējošie pārzina dramaturģijas likumsakarības un piederību komunikācijas procesam.
Prasmes:Studējošie prot lietot prasmes dramaturģisko struktūru analīzē, to īpatnībās atkarībā no žanra.
Kompetences:Studējošie spēj autonomi lietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par scenāriju rakstīšanu un dramaturģiju, radot jaunas idejas un pieejas personīgiem projektiem. Spēj autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par dramaturģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce