Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Akota

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Akota
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Studentam jāiegūst pamatzināšanas par biežāk sastopamajām deformējošām saslimšanām mutes, sejas un žokļu rajonā, par to ārstēšanai lietojamām metodēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mutes infekcijas. (I)Lekcijas1.00auditorija
2Mutes infekcijas. (II)Lekcijas1.00auditorija
3Iedzimtās sejas šķeltnes Bērnu ar iedzimtām sejas šķeltnēm kompleksa rehabilitācija. Sejas un žokļu rajona deformācija. (I)Lekcijas1.00auditorija
4Iedzimtās sejas šķeltnes Bērnu ar iedzimtām sejas šķeltnēm kompleksa rehabilitācija. Sejas un žokļu rajona deformācija. (II)Lekcijas1.00auditorija
5Žokļu deformācijas – klasifikācija, statistika , diagnostikas un ārstēšanas principi, logopēdijas nozīme. (I)Lekcijas1.00auditorija
6Žokļu deformācijas – klasifikācija, statistika , diagnostikas un ārstēšanas principi, logopēdijas nozīme. (II)Lekcijas1.00klīniskā bāze
7Sejas un žokļu rajona deformācijas. Iedzimtas sejas šķeltnes. (I)Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Sejas un žokļu rajona deformācijas. Iedzimtas sejas šķeltnes. (II)Nodarbības1.00auditorija
9Aktuālās periodiskās literatūras prezentācija. (I)Lekcijas1.00auditorija
10Aktuālās periodiskās literatūras prezentācija. (II)Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu gatavošanās atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte, katras nodarbības laikā. - Kursa beigās ieskaite. Periodiskās literatūras prezentācija un/vai klīnisko gadījumu analīze (Pacienta ar deformāciju datu demonstrēšana un analīze - gadījumstudijas mutiska prezentācija).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot izklāstīt iegūtās pamatzināšanas par sakodiena anomālijām un skeletālām deformācijām sejas un žokļu rajonā, mīksto audu anomālijām mutes dobumā, iedzimtām lūpu un aukslēju šķeltnēm, to ārstēšanas metodēm.
Prasmes:studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atšķirt mutes dobuma anatomisko struktūru normālu funkciju no patoloģiskās, atpazīt iespējamo anomālijas esamību mutes, sejas un žokļu rajonā, klīniski novērtēt velofaringeālo funkciju bērniem ar dažādām šķeltņu formām, identificēt nepieciešamību nosūtīt pacientu ārstēšanai pie speciālista.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti izpratīs sejas un žokļu rajona deformāciju ietekmi uz indivīda runu un valodas attīstību, audiologopēdijas speciālista iespējas kompleksajā ārstēšanā un nepieciešamību nosūtīt ārstēšanai pie citiem speciālistiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J. Peterson, E. Ellis III, J.R. Hupp, M.R. Tucker, 4th edition / Mosby, St. Louis, 2003.
2Cleft Lip and Palate / S.Berkowitz 2nd edition / Springer 2006
3Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery / L.B.Kaban, M.J.Troulis / Saunders Elsevier Science 2004
Papildus literatūra
1Bērnu ķirurģija / Aigara Pētersona redakcijā / Nacionālais apgāds 2005
2Metodiskās rekomendācijas “ Iedzimtas lūpu un aukslēju šķeltnes”.
Citi informācijas avoti
1The Cleft Palate – Craniofacial Journal