Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vents Sīlis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_047LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vents Sīlis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Humanitāro zinātņu katedra, Dzirciema iela 16, LV-1007, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar to, kā mūsdienu kultūrā vēsturiski veidojušies priekšstati par seksualitāti, seksuālajām praksēm, laulībām un intīmajām attiecībām. Parādīt seksualitātes un mīlestības mijiedarbības dinamiku, kā arī raksturot seksualitāti kā eksistenciālu kategoriju. Kursa apgūšana palielinās studentu dzīves kvalitāti un apmierinātību ar studiju procesu RSU.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads seksualitātes studijās - tēmas un pamatjēdzieniLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Seksualitāte civilizācijas rītausmā - monogāmija un poligāmijaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Seksualitāte antīkajā pasaulē - vulgārais Erots un dievišķais ErotsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Seksualitāte viduslaikos - Ādams un Ieva kristīgajā diskusijā par seksualitātiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kaislība un naratīvs - erotika un romantikaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Seksualitāte modernajā pasaulē - apspiešana un atbrīvošanaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Erotiskā inteliģence - konflikts starp drošību un kaislībuLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Konflikts starp patērēšanu un seksualitātes garīgo pusi - risinājuma variantiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavošanās semināru nodarbībām - iepazīšanās ar kursa literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja orientēties kursa literatūrā lietotajā terminoloģijā un konceptuālajos skaidrojumos.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par būtiskākajām seksualtiātes koncepcijām un to vēsturiskajām transformācijām, kas kalpo par kontekstu mūsdienu sabiedrībā pastāvošām seksualitātes interpretācijām.
Prasmes:Prasme orientēties seksualitātes teorētiskajās koncepcijās un saattiecināt tās ar konkrētām praktiskām problēmām, kas eksistē mūsdienu kultūrā un cilvēku attiecībās.
Kompetences:Spēja pielietot kursā aplūkotās filosofiskās, antropoloģiskās, socioloģiskās un psiholoģiskās idejas attiecību analīzē un risināšanā, kā arī īstenot uz pacientu centrētu, holistisku medicīnas aprūpi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1"Filosofiskā antropoloģija I", (2015) red. V. Sīlis, Rīga, RSU.
2Freids, Z., (2014), "Seksuālā dzīve", Rīga, Zvaigzne ABC
3Lipša, I. (2014), "Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939", Rīga, Zinātne
4Fuko M., (2001), "Seksualitātes vēsture I", Rīga, Zvaigzne ABC
5Perel, E., (2007), "Mating in Captivity. Unlocking Erotic Intelligence", New York, Harper
6Ryan, C., Jetha, C., (2011) "Sex At Dawn. How We Mate, Why We Stray, and What It Means for Modern Relationships", New York, Harper
7Soble, A., (2008), "The Philosophy of Sex and Love", St. Paul, Paragon House
Papildus literatūra
1Tannhill, R., (2001), "Sex in History", London, Abacus