Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Artūrs Paparde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_052LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Bioloģija; Dzīvās dabas zinātnes; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Artūrs Paparde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbkatrsu[pnkts]lv, cfbkatrsu[pnkts]lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, fizika, ķīmija, cilvēka anatomija.
Mērķis:
Veicināt padziļinātu zināšanu apguvi par sensoro sistēmu fizioloģiju, sensoro nervu sistēmu un ar to saistīto procesu norisēm organismā, tai skaitā, regulācijas mehānismiem, mijiedarbību ar vidi un adaptīvajiem mehānismiem, un specifiskajām maņām (dzirde, līdzsvars, redze, garša un oža), kā arī gūt pamatiemaņas darbā ar sensoro funkciju novērtēšanas metodēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jušana un percepcijaLekcijas1.00auditorija
2Augstākās integratīvās funkcijasLekcijas1.00auditorija
3Limbiskā sistēmaLekcijas1.00auditorija
4Ožas sistēmaLekcijas1.00auditorija
5Garšas sistēmaLekcijas1.00auditorija
6Dzirdes sistēmaLekcijas1.00auditorija
7Līdzsvara sistēmaLekcijas1.00auditorija
8Redzes sistēmaLekcijas1.00auditorija
9Somatosensorās maņasNodarbības2.00laboratorija
10Garšas un ožas sistēmu izvērtēšanaNodarbības2.00laboratorija
11Dzirdes un līdzsvara sistēmu izvērtēšanaNodarbības2.00laboratorija
12Redzes sistēmas izvērtēšanaNodarbības2.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) Sagatavošanās teorētiskajiem pārbaudījumiem pa tēmām (kopā 8 tēmas, katrai tēmai teorētiskais pārbaudījums). 2) Praktisko darbu veikšana nodarbības laikā. 3) Praktisko rezultātu novērtēšana, analīze un secinājumu noformulēšana un rezultātu protokola veidā (kopā 4 protokoli).
Vērtēšanas kritēriji:
1) Sekmīgi nokārtoti (iegūti 55% vai vairāk) 8 teorētiskie pārbaudījumi (katrai tēmai 10 jautājumi). 2) Ieskaitīti (e-studijās izlikts vērtējuma protokols "ieskaitīts") visi (kopā 4) nodarbību protokoli.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:1) Studējošie pēs nosaukt un izskaidrot specifiskus terminus, piemēram, "adaptācija, izšķiršanas slieksnis" u.c., kas atbilst sensoro sistēmu fizioloģijas nozarei. 2) Spēs izskaidrot organisma mijiedarbību ar vidi. 3) Spēs klasificēt sensorās sistēmās pēc to darbības mehānismiem un uzbūves elementiem. 4) Spēs aprakstīt organisma jušanas un uztveres norises pamatprincipus organismā. 5) Balstoties uz apgūtajām zināšanām par nespecifiskajām un specifiskajām maņām, spēs aptuveni novērtēt to lomu un nozīmi normāla organisma funkcionēšanā. 6) Spēs atšķirt sensoro sistēmu novērošanas metodes un izskaidrot reģistrācijas pamatprincipus. 7) Spēs prezentēt fizioloģisko norišu (t.sk., traucējumu) noteikšanas kārtību.
Prasmes:1) Spēs izmantot zinātnisko literatūru saistībā ar sensoro sistēmu fizioloģijas nozari. 2) Spēs izmantot un praktiski darboties ar sensoro sistēmu novērošanas metodēm. 3) Spēs organizēt praktisko darbu izpildi un prasmīgi apieties ar fizioloģisko parametru novērtēšanas iekārtām. 4) Spēs strādāt ar standartizētiem (iepriekš sagatavotiem) nodarbību protokoliem.
Kompetences:1) Spēs izvērtēt un atšķirt daudzveidīgās (sensorās, motorās, utt.) fizioloģiskās norises organismā. 2) Spēs salīdzināt dažādas sensorās sistēmas. 3) Spēs formulēt sensoro funkciju būtību un izpausmes cilvēka organismā. 4) Spēs izvērtēt un integrēt sensoro sistēmu nozīmi fizioloģiskajos adaptīvajos mehānismos. 5) Spēs pamatot izmeklēšanas metožu izvēli sensoro sistēmu izmeklēšanai. 6) Spēs plānot praktisko nodarbību rezultātu ieguvi un analizēt iegūtos rezultātus. 7) Spēs apvienot teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām par sensoro sistēmu izmeklēšanas metodēm un rezultātu nozīmību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kolb, Bryan, and Ian Q. Whishaw. Fundamentals of human neuropsychology. Macmillan, 2009.
2Barker, Roger A., and Francesca Cicchetti. Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance. Vol. 85. John Wiley & Sons, 2012.
3Purves, D., et al. "Neuroscience (3rd edn)." Sunderland, MA: Sinauer Associates (2004).
Papildus literatūra
1L. Sherwood. Human Physiology: From Cells to Systems (Brooks Cole; 6th edition), 2007.
2Ganong's Review of Medical Physiology (LANGE Basic Science; McGraw-Hill Medical; 23rd edition), 2009.
3Kahle, Werner, et al. Color atlas and textbook of human anatomy. Vol. 1, Locomotor system. Thieme, 1992.
Citi informācijas avoti
1PubMed datubāzē pieejamā zinātniskā periodika
2http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed