Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_078LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioķīmijā, fizioloģijā
Mērķis:
Sniegt zināšanas skābekļa un slāpekļa atvasinājumu (aktīvo skābekļa un slāpekļa neradikālas dabas un radikāļu) bioķīmijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdziens par O2 kā toksisku gāzi. Ievads O2 toksicitātē un aktīvajās skābekļa formās (ASF) L 2Lekcijas2.00auditorija
2Brīvo radikāļu (BR) ķīmija. BR saistībā ar ASF. BR, ASF un to saistība ar organisma metaboliskajiem procesiem L 2Lekcijas1.00auditorija
3Brīvie radikāļi, citas aktīvās formas (slāpekļa radikāļi), kā bioķīmisko procesu atvasinājumi organismā. ASF kā biomolekulas L2 S 2Lekcijas1.00auditorija
4Brīvie radikāļi, aktīvās skābekļa un slāpekļa formas, to antioksidatīvā regulācija un aizsardzībaL 3Lekcijas1.00auditorija
5Oksidatīvais stress, tā veidi: adaptācija, bojājumi, reparācija un šūnu nāve L 2Lekcijas1.00auditorija
6Oksidatīvais stress un antioksidatīvā aizsardzība: kā tas darbojas praksē?L 2Lekcijas1.00auditorija
7Brīvo radikāļu un dažu citu ASF noteikšana laboratorijā L 3 S2Lekcijas1.00auditorija
8Cu,Zn-SOD un Katalāzes aktivitātes noteikšana asinīsP 3Nodarbības3.00auditorija
9Glutationperoksidāzes (plazmas) aktivitātes un glutationa satura noteikšana asinīsP 2Nodarbības1.00auditorija
10Totālā Antioksidatīvā statusa un malondialdehīda satura noteikšana asinīsP 3Nodarbības1.00auditorija
11Dažu mikroelementu daudzuma noteikšana organismā P 2Nodarbības1.00auditorija
12Studentu “ mājas darbs” – atbildes testa uzdevumiemS 2Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekciju apmeklējums ir brīvs, piedalīšanās 2 semināros, praktiskajos darbos un laboratorijas darbos obligāta. Studiju kursa uzdevumi ir: 1) Radīt priekšstatu par aktīvo skābekļa un slāpekļa formu un radikāļu veidošanos un darbību; 2) Sniegt zināšanas par antioksidantiem, nepieciešamajiem mikroelementiem, viņu lomu normā, izmaiņām riska grupās, kā arī plašāk izplatīto slimību un patoloģisko stāvokļu gadījumos; 3) Iepazīstināt ar laboratorijas praksē lietojamo analītisko aparatūru un modernām, standartizētām analītiskajām metodēm, kā arī informēt par pastāvošajā likumdošanā reglamentēto analīžu kvalitātes kontroli.
Vērtēšanas kritēriji:
Kopējo vērtējumu par kursa apguvi veido - aktīva līdzdalība visos semināros (40%) un laboratorijas (15%) un praktiskajos darbos (15%), kā arī jānokārto noslēguma eksāmens – tests (rakstveidā) (30%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs: 1) Pastāstīt par aktīvo skābekļa un slāpekļa formu un radikāļu veidošanos un darbību; 2) Definēt zināšanas par antioksidantiem, nepieciešamajiem mikroelementiem, viņu lomu normā, izmaiņām riska grupās, kā arī plašāk izplatīto slimību un patoloģisko stāvokļu gadījumos; 3) Saprast laboratorijas praksē lietojamo analītisko aparatūru un interpretēt modernas, standartizētas analītiskajās metodes, informēt par pastāvošajā likumdošanā reglamentēto analīžu kvalitātes kontroli.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pielietos iegūtās teorētiskās zināšanas praksē: Mācēs izskaidrot: - Oksidantu veidošanās iespējas organismā; - Antioksidantu un mikroelementu izmaiņas riska grupās, izplatītāko slimību un patoloģiju gadījumos; Spēs novērtēt laboratorijas praksē pielietojamo aparatūru un izskaidrot iegūtos tezultātus. Spēs novērtēt likumdošanā reglamentēto analīžu kvalitātes kontroli.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par brīvo radikāļu bioķīmiju, pro-oksidatīvajiem un antioksidatīvajiem procesiem organismā, kā arī šo procesu sasaistēm ar dažādiem patoloģiskajiem stāvokļiem un slimībām, būs sagatavoti patstāvīgajam pētnieciskajam darbam radikāļu bioķīmijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Tirzītis, G., Šķesters, A. Skābekļa atvasinājumu un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 106 lpp. (LUB 30 gab.)
2Jākobsone, I. Pārtikas produktu uzturvērtības noteikšana. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 152 lpp. (LUB 49 gab.)
3Barry Halliwel and John M. C. Gutteridge. Free radicals in Biology and medicine. 1999. pp.936. (1 eks. pie kursa autora)
4Armstrong, D. eds. Free Radicals and Antioxidant Protocols., pp.455. (1 eks. pie kursa autora)
5Armstrong, D. eds. Free radicals in Diagnostic Medicine., pp.454.(1 eks. pie kursa autora)
6Selenius, O., Alloway, B., Centeno, J. A. et al. Essentials of Medical Geology. Impacts of the Natural Environment on Public Health. ELSEVIER Acad. Press. 2005., pp. 812.(1 eks. pie kursa autora)
Papildus literatūra
1Ruma Banerju, eds. Redox Biochemistry., pp. 317.
2June H. Mcdermott. Antioxidant Nutrients: Current Dietary Recommendations and research update. in: http://www.medscape.com/APhA/JAPhA/2000/v40.n06/jap4006.04….
3Peter H. Proctor, Edwards S. Reynolds. Free Radicals and Disease in Man. http://www.nitrone.com/84/84rev.html
Citi informācijas avoti
1Journal „Free Radicals in Biology and Medicine „
2Journal „Free Radical Research”
3Journal „ European Journal of Clinical Nutritions”
4Journal „ Nutrition Journal”
5Dolph L. Hatfield. Selenium. Its Molecular Biology and Role in Human Health., pp. 326.
6http://www.nutraingredients.com