Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lolita Vilka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_099LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vilka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sociālais darbs bakalaura līmenī; praktiska pieredze sociālajā darbā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par sociālā darba attīstības aktuāliem jautājumiem; pilnveidot kritiski analītiskās domāšanas prasmes; paplašināt profesionālo kompetenci sociālo jautājumu formulēšanā un problēmu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā darba zinātniskās pamatotības problēma. Metodoloģisko principu sistēma. Uz pierādījumiem balstīta prakse (Evidence based practice).Lekcijas2.00auditorija
2Prakses un teorijas savstarpējā saistība: pētniecība sociālajā darbā. (Ex-ante pētījumu 2012., 2017. analīze, Sociālā darba situācijas Latvijā analīze).Nodarbības1.00auditorija
3Sociālā labklājība un sociālā darba transformācijas neoliberālas politikas apstākļos. Kriticisma perspektīva sociālā darba teorijā un praksē.Lekcijas1.00auditorija
4"Persona vidē" – koncepts. Sistēmpieeja sociālā darba praksē.Lekcijas1.00auditorija
5Sociālā gadījumu analīze: SD mikro- un makro- perspektīvā.Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēktiesības un sociālais taisnīgums, kolektīvā atbildība un cieņa pret citādību – sociālā darba pamatvērtības. (Teksta analīze).Nodarbības1.00auditorija
7Sociālās iekļaušanas darbs ar klientu: motivēšana.Lekcijas1.00auditorija
8Sociālā gadījuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
9Sociālais kapitāls. Sociogramma. Kopienas un sociālās iesaistes darbs. Sociālais darbinieks kā pārmaiņu līderis. "Pilsoniskā prakse".Lekcijas1.00auditorija
10Sociālās ekonomikas perspektīva darbā ar ilgstošiem palīdzības saņēmējiem un bezdarbniekiem: sociālais uzņēmums.Nodarbības1.00auditorija
11Sociālās iesaistes projekts.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā darba zinātniskās pamatotības problēma. Metodoloģisko principu sistēma. Uz pierādījumiem balstīta prakse (Evidence based practice).Lekcijas2.00auditorija
2Prakses un teorijas savstarpējā saistība: pētniecība sociālajā darbā. (Ex-ante pētījumu 2012., 2017. analīze, Sociālā darba situācijas Latvijā analīze).Nodarbības1.00auditorija
3Sociālā labklājība un sociālā darba transformācijas neoliberālas politikas apstākļos. Kriticisma perspektīva sociālā darba teorijā un praksē.Lekcijas1.00auditorija
4"Persona vidē" – koncepts. Sistēmpieeja sociālā darba praksē.Lekcijas1.00auditorija
5Sociālā gadījumu analīze: SD mikro- un makro- perspektīvā.Nodarbības1.00auditorija
6Cilvēktiesības un sociālais taisnīgums, kolektīvā atbildība un cieņa pret citādību – sociālā darba pamatvērtības. (Teksta analīze).Nodarbības1.00auditorija
7Sociālās iekļaušanas darbs ar klientu: motivēšana.Lekcijas1.00auditorija
8Sociālā gadījuma analīze.Nodarbības1.00auditorija
9Sociālais kapitāls. Sociogramma. Kopienas un sociālās iesaistes darbs. Sociālais darbinieks kā pārmaiņu līderis. "Pilsoniskā prakse".Lekcijas1.00auditorija
10Sociālās ekonomikas perspektīva darbā ar ilgstošiem palīdzības saņēmējiem un bezdarbniekiem: sociālais uzņēmums.Nodarbības1.00auditorija
11Sociālās iesaistes projekts.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studēšana; sociālo gadījumu analizēšana; patstāvīgo darbu prezentēšana un diskusijas sagatavošana. Prasības pārbaudījumā: I Sociālā gadījumu analīze (prezentācija). II „X” pašvaldības sociālā kapitāla salīdzinoša analīze (apjoms 5 – 7 lpp.). III Sociālais darbinieks kā pārmaiņu līderis: sociālās iesaistes projekts „X” pašvaldībā.
Vērtēšanas kritēriji:
Literatūras patstāvīgas studijas – 30%. Sagatavota prezentācija un aktivitāte nodarbībās – 20%. Patstāvīgais darbs II – 20%. Patstāvīgais darbs III – 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais gūst padziļinātu izpratni un profesionālo kompetenci sociālā darba teorijā un metodoloģijā, gūst zināšanas par sociālā darba teorijas aktualitātēm pēdējā desmitgadē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais padziļina analītiskās domāšanas iemaņas, attīsta profesionālās prasmes sociālo problēmu analīzē, apgūst prasmes pielietot intervences pieejas individuālā un kopienas darbā.
Kompetences:Apgūstot studiju kursu studējošie spēs kritiski vērtēt, argumentēt un pieņemt atbildīgus lēmumus; spēs rast inovatīvus risinājumus sociālo problēmu risināšanā atbilstoši sociālā darba pamatvērtībām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse : 2017 /RSU izd./
2Sociālais Darbs Latvijā. (Labklājības ministrijas izdevumi, 2018.-2019.)
3Modern Social Work Theory / Malcolm Payne., 4th edition., 2014)
4Mūsdienu sociālā darba teorija. (Malcom Payne., "Attīstības" izdevums)
5Johanness Hervigs-Lemps (Johannes Herwig-Lempp) NO ĢIMENES TERAPIJAS UZ SISTĒMISKU SOCIĀLO DARBU.
6Социальная работа: современная теория :
7Allen Rubin , Danielle Parrish. Challenges to the Future of Evidence-Based Practice in Social Work Education. Journal of Social Work Education, Vol. 43, 2007
8Ted McNeill. Evidence-Based Practice in an Age of Relativism: Toward a Model for Practice Journal article by Ted Mcneill; Social Work, Vol. 51, 2006.
9Aila-Leena Matthies,Social Work in Europe.
10Marija Golubeva. Neiecietība un izslēdzošie diskursi sabiedrībā
11Peter Erath: Social work and science
Papildus literatūra
1Applying Social Constructionism to Social Work Practice
2Malcolm Payne: Paradigms of social work (Part 1)
3Pētījums „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā (starpziņojumi un Gala ziņojums)
4Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Rīga, 2013
Citi informācijas avoti
1International Federation of Social Workers
2International Association of Schools of Social Work (IASSW)
3International Council on Social Welfare