Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ženija Roja
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot studentiem pareizu izpratni un veicināt pamatzināšanas par ergonomiku kā zinātni, kas vērsta uz cilvēku darbā, darba vides un darba apstākļu pielāgošanu strādājošam, par ergonomisko risku darbā analīzi, par ergonomisko risku izraisītām veselības problēmām, par preventīviem pasākumiem ergonomisko risku novēršanā.
Kursa uzdevumi:
Veidot prasmi identificēt ergonomiskos riskus sociālajā darbā un risināt problēmas, kas saistītas ar ergonomiskiem riskiem; attīstīt spēju studentiem pastāvīgi analizēt ergonomisko risku radītās problēmas un spriest par šo risku smaguma pakāpi, pielietojot mūsdienīgas šo risku novērtēšanas metodes, kā arī izvērtēt dažādas ar sociālā darba vides ergonomiku saistītas situācijas.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas ergonomikā: anatomijas pamati, biomehānikas pamati, veselības veicināšana, saskarsmes psiholoģija, darba vides risku vadība.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs identificēt ergonomiskos riskus darbā, analizēt ergonomisko risku novērtēšanas rezultātus, salīdzināt tos dinamikā, salīdzināt identificētās problēmas Latvijā un pasaulē, analizēt ergonomisko risku ietekmi uz nodarbinātā dzīves kvalitāti.

Prasmes

Studenti iegūtās zināšanas spēs patstāvīgi pielietot, lai identificētu un novērtētu ergonomiskos riskus darbā, to iedarbību uz nodarbināto, kā arī spēs izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību. Studenti spēs noteikt piemērotākos veselības veicināšanas darbā pasākumus, lai attīstītu cilvēku resursu potenciālu, nodrošinātu nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē atbilstoši Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām, spēs prezentēt iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai, kā arī prezentēt rezultātus un risinājumus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.

Kompetences

Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot ergonomisko risku novērtēšanas nepieciešamību nodarbināto veselības veicināšanā, spēs izskaidrot esošos darba vides ergonomiskos riskus, interpretēt iegūtos risku novērtēšanas rezultātus, prezentēt iegūtos rezultātus, pratīs loģiski noformulēt galvenos preventīvos un aizsardzības pasākumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja
Sociālais darbs2MaģistrsIerobežota izvēleŽenija Roja