Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ženija Roja

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_109LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ženija Roja
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas ergonomikā: anatomijas pamati, biomehānikas pamati, veselības veicināšana, saskarsmes psiholoģija, darba vides risku vadība.
Mērķis:
Veidot studentiem pareizu izpratni un veicināt pamatzināšanas par ergonomiku kā zinātni, kas vērsta uz cilvēku darbā, darba vides un darba apstākļu pielāgošanu strādājošam, par ergonomisko risku darbā analīzi, par ergonomisko risku izraisītām veselības problēmām, par preventīviem pasākumiem ergonomisko risku novēršanā. Kursa uzdevumi: Veidot prasmi identificēt ergonomiskos riskus sociālajā darbā un risināt problēmas, kas saistītas ar ergonomiskiem riskiem; attīstīt spēju studentiem pastāvīgi analizēt ergonomisko risku radītās problēmas un spriest par šo risku smaguma pakāpi, pielietojot mūsdienīgas šo risku novērtēšanas metodes, kā arī izvērtēt dažādas ar sociālā darba vides ergonomiku saistītas situācijas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ergonomikas zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Darba nozīme cilvēka personības veidošanā. Aktualitātes, valsts politika un starptautiskās nostādnes. Ergonomikas sociālie un ekonomiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Ergonomiska darba vide. Proaktīva pieeja un darba vides plānošana.Nodarbības2.00auditorija
3Sociālā darba vides ergonomika. Mikro- un makro- ergonomika. Līdzdalības ergonomika. Ergonomiskā iejaukšanās.Lekcijas1.00auditorija
4Sociālās darba vides ergonomiskā analīze.Nodarbības2.00auditorija
5Slodzes ergonomiskie riski darbā.Lekcijas2.00auditorija
6Slodzes ergonomisko risku novērtēšana.Nodarbības2.00auditorija
7Kognitīvie ergonomiskie riski sociālā darba vidē un to novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
8Organizatoriskie ergonomiskie darba vides riski un to novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ergonomikas zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Darba nozīme cilvēka personības veidošanā. Aktualitātes, valsts politika un starptautiskās nostādnes. Ergonomikas sociālie un ekonomiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
2Ergonomiska darba vide. Proaktīva pieeja un darba vides plānošana.Nodarbības2.00auditorija
3Sociālā darba vides ergonomika. Mikro- un makro- ergonomika. Līdzdalības ergonomika. Ergonomiskā iejaukšanās.Lekcijas1.00auditorija
4Sociālās darba vides ergonomiskā analīze.Nodarbības2.00auditorija
5Slodzes ergonomiskie riski darbā.Lekcijas2.00auditorija
6Slodzes ergonomisko risku novērtēšana.Nodarbības2.00auditorija
7Kognitīvie ergonomiskie riski sociālā darba vidē un to novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
8Organizatoriskie ergonomiskie darba vides riski un to novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Sociālās darba vides ergonomiskā analīze (prezentācija) - 4 ak.stundas. 2. Padziļināta izpēte par ergonomiskiem riskiem sociālā darba vidē, iepazīstoties ar literatūras avotiem un salīdzinot ar esošo situāciju izvēlētajā organizācijā (referāts) - 6 ak.stundas. 3. Pētījums par ergonomisko risku novērtēšanu sociālā darba vidē, secinājumu un praktisko rekomendāciju izstrādāšana, ievērojot sociālo un ekonomisko situāciju valstī (prezentācija) - 6 ak.stundas.
Vērtēšanas kritēriji:
40-69% 1. Ar grūtībām spēj novērtēt ergonomiskos sociālā darba riskus, izskaidrot to ietekmi uz nodarbinātiem. 2. Ar grūtībām veic ergonomisko darba vides risku novērtēšanu, slikti prezentē aktualitātes darba vides ergonomikā pētītajā organizācijā. 3. Ar grūtībām zinātniski pamato ergonomisko risku novērtēšanas nepieciešamību, slikti prezentē iegūtos rezultātus. Neskaidri formulē preventīvos un aizsardzības pasākumus situācijas uzlabošanā. 70-89% 1. Pārzina ergonomiskos darba vides risku novērtēšanu, novērtēšanā pielieto tikai dažas ergonomisko risku novērtēšanas metodes, nepilnīgi izskaidro to ietekmi uz nodarbinātiem. 2. Prot daļēji veikt darba vides ergonomisko risku novērtēšanu, labi prezentē. 3. Savas kompetences ietvaros pamato un prezentē iegūtos datus. Prot noformulēt preventīvos un aizsardzības pasākumus. 90-100% 1. Pilnībā pārzina ergonomisko risku novērtēšanu. Spēj brīvi novērtēt ergonomiskos darba vides riskus, pielietojot daudzveidīgas metodes, un pilnībā spēj izskaidrot ergonomisko risku ietekmi uz nodarbinātiem. 2. Brīvi veic ergonomisko darba vides risku novērtēšanu, brīvi prezentē un pārvalda tēmu. 3. Zinātniski pamato un prezentē iegūtos datus par darba vides ergonomiskiem riskiem, ergonomisko risku novērtēšanu. Rezultāti atspoguļoti attēlos un tabulās, ir viegli uztverami un skaidri. Preventīvie un aizsardzības pasākumi ir skaidri noformulēti.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs identificēt ergonomiskos riskus darbā, analizēt ergonomisko risku novērtēšanas rezultātus, salīdzināt tos dinamikā, salīdzināt identificētās problēmas Latvijā un pasaulē, analizēt ergonomisko risku ietekmi uz nodarbinātā dzīves kvalitāti.
Prasmes:Studenti iegūtās zināšanas spēs patstāvīgi pielietot, lai identificētu un novērtētu ergonomiskos riskus darbā, to iedarbību uz nodarbināto, kā arī spēs izvērtēt iegūtos rezultātus un interpretēt datu ticamību. Studenti spēs noteikt piemērotākos veselības veicināšanas darbā pasākumus, lai attīstītu cilvēku resursu potenciālu, nodrošinātu nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē atbilstoši Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām, spēs prezentēt iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai, kā arī prezentēt rezultātus un risinājumus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.
Kompetences:Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot ergonomisko risku novērtēšanas nepieciešamību nodarbināto veselības veicināšanā, spēs izskaidrot esošos darba vides ergonomiskos riskus, interpretēt iegūtos risku novērtēšanas rezultātus, prezentēt iegūtos rezultātus, pratīs loģiski noformulēt galvenos preventīvos un aizsardzības pasākumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds. 2015, 534 lpp.
2Shorrock S., Williams C. Human Factors and Ergonomics in Practice: Improving System Performance and Human. USA: CRC Press, 2016, 456 p.
3Ergonomic checkpoints. Practical and Easy to implement Solutions for Improving Safety, Health and Working Conditions. International Labour Office, Geneva, 2010, 110 p.
4Roja Ž.. Ergonomikas pamati. Rīga, SIA Drukātava, 2008, 190 lpp.
5Kaļķis V., Roja Ž.. Riski darba vidē, Rīga, LU, 2007, 100 lpp.
6Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008, 242 lpp.
7Ž Roja, I. Roja, H. Kaļķis. Ar darbu saistīto muskuļu skeleta un saistaudu sistēmas veselības traucējumi. Ergonomiskie risinājumi. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, 18 lpp
8Roja Ž., Roja I., Kaļķis H. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016., 94. lpp.
9Roja Ž., Kaļķis H., Roja I. Datorergonomika un veselības veicināšana darbā. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2018., 56 lpp.
Papildus literatūra
1Dul J., Weerdmeester B.A.. Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide, Taylor & Francis; Third Ed., 2008, 146 p.
2Eglīte M. Darba medicīna. RSU, Rīga, 2012., 800 lpp.
3Ergonomika darbā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājība ministrija, Rīga, 2010, 192 lpp
4Babris S., Kaļķis H., Mūrnieks J., Piekuss U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: SIA “Madris”, 2016., 190. lpp.
5Helander, M. A Guide to Human Factors and Ergonomics. 2-nd ed. CRC Press. Taylor & Francis Group. 2006, 382 p.
6Workplace Safety and Health: Assessing Current Practices and Promoting Change in the Profession. Thomas D. Schneid. 2014. by CRC Press.pp 227
7Kaļķis H. Biznesa ergonomikas vadība. Rīga: Gūtenbergs Druka. 2014., 155 lpp.
Citi informācijas avoti
1www.ergonomika.lv
2www.osha.eu
3www.hse.com
4Journal: Applied Ergonomic (http://www.journals.elsevier.com/applied-ergonomics/)
5Journal: Work (http://www.iospress.nl/journal/work/)