Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Elīna Aleksejeva

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_016LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elīna Aleksejeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas cilvēka anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, iekšķīgās slimībās un Valsts veselības aprūpes organizācijā.
Mērķis:
Veicināt teorētisku zināšanu apguvi un praktisko iemaņu un attieksmes veidošanu, kas nepieciešamas sabiedrības veselības speciālistam darbā ar bērniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā pediatrija un tās saistība ar citām zinātnēm. Bērnu veselības stāvoklis Latvijā. Demogrāfiskā situācija valstī.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības veicināšana bērna vecumā. Veselīgas personības attīstība. Ģimenes loma bērna augšanas un attīstības procesā. Ģimeņu tipi. Veselību ietekmējoša uzvedība.Lekcijas1.00auditorija
3Saskarsme ar bērnu un viņa piederīgajiem – anamnēzes izziņas process, tā noteikumi un veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Vesela bērna augšana un attīstība (fiziskā, garīgā, sociālā, dzimumattīstība). Augšanas attīstības biežākie traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
5Ēdināšana bērnu vecumā. Bērna gremošanas orgānu strukturālās un funkcionālās īpatnības.Lekcijas1.00auditorija
6Veselības problēmas, kas saistītas ar neatbilstošu uzturu.Lekcijas1.00auditorija
7Bērni ar īpašām vajadzībām. Pārmantotās un iedzimtās veselības problēmas, vielmaiņas pataloģijas. Bērni ar hroniskām slimībām un nervu sistēmas problēmām.Lekcijas1.00auditorija
8Imunitāte, tās attīstība un nozīme augošā organismā. Alerģijas bērnu vecumā – klīniskās izpausmes, profilakses iespējas.Lekcijas1.00auditorija
9Bērnu akūtās infekciju slimības. Zarnu infekcija, HIV.Lekcijas1.00auditorija
10Vardarbība pret bērniem. Kratītā bērna sindroms. Pēkšņās nāves sindroms, profilakses iespējas.Lekcijas1.00auditorija
11Saskarsme ar bērnu un viņa piederīgajiem – anamnēzes izziņas process, tā noteikumi un veidi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Vesela bērna augšana un attīstība (fiziskā, garīgā, sociālā, dzimumattīstība). Augšanas attīstības biežākie traucējumi. Bērni ar mazu dzimšanas svaru.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Racionāls bērna uzturs. Bērna gremošanas orgānu strukturālās un funkcionālās īpatnības. Bērna zīdīšana. Mākslīgais uzturs. Zīdīšanas veicināšana un aizsardzība. Krūts piena aizstājēju aprites Starptautiskais Kodekss. Veselo bērnu ēdināšana pēc 1 – 2 gadu vecuma. Sievietes uzturs grūtniecības un laktācijas periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Agrīna vecuma bērnu biežākās veselības problēmas (rahīts, Fe deficīts, anēmija, akūtas respiratoras saslimšanas). Bērni ar alerģiskām slimībām (bronhiālā astma).Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Bērni ar speciālām vajadzībām. Pārmantotās un iedzimtās veselības problēmas vielmaiņas pataloģijas. Bērni ar hroniskām slimībām un nervu sistēmas problēmām. Bērni, kuri pakļauti nevērīgas izturēšanās vai ļaunprātības riskam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver prezentāciju sagatavošanu un prezentēšanu nodarbību laikā. Studiju kursa realizācijai tiek izmantotas praktiskās nodarbības, kurās studenti kopā ar mācībspēkiem analizē teorētisko materiālu, risina situācijas uzdevumus, apspriež klīniskos gadījumus, piedalās klīnikas konferencēs, konsīlijos. Nodarbību laikā studējošie veic pacientu klīnisko izmeklēšanu un strādā ar slimības vēsturēm.
Vērtēšanas kritēriji:
Programmas apguves laikā studentu zināšanas tiek pārbaudītas ar daudzizvēļu pārbaudes darbiem, klīnisko gadījumu prezentēšanu un apspriešanu; lekciju un nodarbību cikla beigās – rakstisks eksāmens par visām cikla laikā apgūtajām tēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Novērtēt bērna augšanu un attīstību; pārzināt bērna veselību ietekmējošos faktorus; raksturot demogrāfisko situāciju Latvijā; aprakstīt veselības veicināšanas principus un bērna personības veidošanās īpatnības, to ietekmējošos faktorus; pārzināt bērna ēdināšanas principus un ar uzturu saistītās veselības problēmas; raksturot bērnus ar īpašām vajadzībām un biežāk sastopamām veselības problēmām dažādos vecuma posmos; pārzināt bērnu infekciju slimības un to profilaksi, sociālās un vides faktoru ietekmi uz bērnu.
Prasmes:Novērtēt demogrāfiskos rādītājus, izvērtēt zīdaiņu un bērnu mirstības rādītājus, izvērtēt iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītājus, izvērtēt veselību notiecošos faktorus; izvērtēt bērna veselību raksturojošos datus, nodibināt kontaktu ar bērnu, vecākiem; klausīšanās un izziņas iemaņas, izzināt dzīves, ģimenes, slimības anamnēzi no dažāda vecuma bērniem un viņa tuviniekiem; formulēt problēmu un rast problēmas risinājumus; izzināt bērna augšanas un attīstības anamnēzi; praktiski veikt antropometriskus mērījumus, izvērtēt iegūtos rezultātus un salīdzināt ar standarta tabulām; izvērtēt bērna psihomotoro attīstību salīdzināt ar Denveras skalu; noteikt un izvērtēt dzimumattīstību augšanas un attīstības traucējumu gadījumā – izveidot novērošanas un rehabilitācijas plānu.
Kompetences:Organizēt aprūpi bērnam ar veselības problēmām, (t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām), noskaidrot iespējamos riska faktorus, un novērtēt tos; atpazīt biežākās slimības; organizēt bērnu aprūpi ar pārmantotām un iedzimtām patoloģijām; izveidot turpmākās aprūpes plānu; izskaidrot vecākiem bērna organismā noritošos procesus, iegūt datus un novērtēt bērna augšanu un attīstību, ēdināšanu dažādos vecumos: izzināt anamnēzes datus par bērna līdzšinējo ēdināšanu; izvērtēt bērna ēdināšanu pagātnē un tagad; novērtēt ēdināšanas efektivitāti; dot ieteikumus vecākiem; izveidot preventīvo un profilaktisko pasākumu plānu, t.sk. dažādu infekcijas slimību gadījumā; pārzināt nacionālo imunizācijas programmu, vakcinācijas kalendāru bērniem un pusaudžiem, spēt pamatot vakcinācijas nepieciešamību un drošumu, spēt argumentēt vakcinācijas pretiniekiem. Spēt izvērtēt iespējamo vardarbību risku, apzināt un atpazīt vardarbībā cietušu bērnu; noteikt vardarbības veidu; radīt drošības izjūtu bērnam; organizēt individuālo palīdzību vardarbībā cietušiem bērniem un pusaudžiem; organizēt individuālu palīdzības plānu vardarbībā cietušiem bērniem un pusaudžiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskie materiāli Pediatrijā, prof. Gardovskas redakcijā, RSU Pediatrijas katedra. 2004.
2Metodiskie materiāli Pediatrijā, prof. Rankas redakcijā, RSU Pediatrijas katedra. 2004.
3Mācību metodiskie materiāli Sociālajā pediatrijā, SVF 3. studija gada studentiem, Rīga, RSU, 2005.
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
2Veselības aprūpes statistika. http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/
3"Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2014.gadā" http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/lmzino_031215_bern…
4Sabiedrības veselības aģentūra. „Traumatisms un ārējie nāves cēloņi bērniem un jauniešiem”, Rīga 2007
5Konvencija par bērnu tiesībām, http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1150
6Sabiedrības veselības stratēģija, LR Ministru kabineta sēdes protokols Nr.10, 2001;
7Vakcinācijas kalendārs http://www.spkc.gov.lv/vakcinacija/
Citi informācijas avoti
1LR Centrālā statistikas pārvalde. Iedszīvotāju skaits un demogrāfiskie rādītāji. http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/iedziv…
2Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata 2014 // http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/
3Veselības ministrijas izstrādātie veselīga uztura ieteikumi. http://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veseligs_dzivesveids/…
4Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai 2013 http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/vadlinija…