Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ilze Trapenciere

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_007LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas30
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar teorētiskajām un praktiskajām sociālās psiholoģijas nostādnēm un iespējām tās izmantot darbā ar cilvēkiem un cilvēku grupām. Analizēt personības lomu sociālajā kontekstā un sniegt zināšanas par personības psiholoģiskās struktūras komponentiem sociālajā kontekstā. Studenti tiek mācīti atpazīt sociāli psiholoģiskos fenomenus praksē, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mūsdienu sociālās psiholoģijas problemātika un galvenie sasniegumi. Sociālā psiholoģija kā zinātne. Aizsākumi. Pētīšanas metodes. Personība, tās veidošanās sociālajā kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
2Sindromi, efekti un fenomeni psiholoģijā.Nodarbības2.00auditorija
3Sociālās izziņas psiholoģija: sociālā percepcija un atribūcija. Sociālā identitāte, Es koncepcija profesionālajā kontekstā. Iespaida veidošanās. Neverbālā komunikācija.Lekcijas1.00auditorija
4Sociālā domāšana, sociālie priekšstati, objektifikācija, noenkurošana. Autori S.Moskoviči, E.Dirkheims u.c. Stereotipi, sociālie aizspriedumi un diskriminācija. To atšķirības, veidošanās motivācija un cēloņi.Lekcijas1.00auditorija
5Sociālā ietekme. Vara. Konformisms. Lēmumu pieņemšana.Lekcijas1.00auditorija
6Attieksme, tās veidošanās. Agresiju teorijas, tās cēloņi.Lekcijas1.00auditorija
7Stress sociālajā psiholoģijā. Stresa stāvokļi. Tā diagnostika.Lekcijas1.00auditorija
8Pašizziņa. Stresa vadīšana. Paņēmieni un tehnikas. Prakstiskā pielietošana sarežģītās situācijās.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mūsdienu sociālās psiholoģijas problemātika un galvenie sasniegumi. Sociālā psiholoģija kā zinātne. Aizsākumi. Pētīšanas metodes. Personība, tās veidošanās sociālajā kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
2Sindromi, efekti un fenomeni psiholoģijā.Nodarbības1.50auditorija
3Sociālās izziņas psiholoģija: sociālā percepcija un atribūcija. Sociālā identitāte, Es koncepcija profesionālajā kontekstā. Iespaida veidošanās. Neverbālā komunikācija.Lekcijas1.00auditorija
4Sociālā domāšana, sociālie priekšstati, objektifikācija, noenkurošana. Autori S.Moskoviči, E.Dirkheims u.c. Stereotipi, sociālie aizspriedumi un diskriminācija. To atšķirības, veidošanās motivācija un cēloņi.Lekcijas1.00auditorija
5Sociālā ietekme. Vara. Konformisms. Lēmumu pieņemšana.Lekcijas0.50auditorija
6Attieksme, tās veidošanās. Agresiju teorijas, tās cēloņi.Lekcijas0.50auditorija
7Stress sociālajā psiholoģijā. Stresa stāvokļi. Tā diagnostika.Lekcijas1.00auditorija
8Pašizziņa. Stresa vadīšana. Paņēmieni un tehnikas. Prakstiskā pielietošana sarežģītās situācijās.Nodarbības1.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. seminārs. Sindromi, efekti un fenomeni psiholoģijā. Aprakstīt efektu, fenomenu vai sindromu (tikai ne Stokholmas) sociālās psiholoģijas kontekstā ar atsauci uz avotu, savienojot to ar reālu notikumu. Darbs jāprezentē kursabiedriem grupās un jānodod. 2. seminārs. Pašizziņa. Stresa vadīšana. Paņēmieni un tehnikas. Praktiskā pielietošana sarežģītās situācijās. Aprakstīt sev raksturīgu stresa situāciju, kura atkārtojas (saistīt to ar profesionālo jomu, ja nestrādājat, tad ar stresu, kas rodas sociālajā vidē). Izmantojot literatūru, analizēt sevi, savu stresu un aprakstīt paņēmienus kā mēģināsiet rīkoties nākotnē, ja situācija atkārtosies. Darbs jāpārrunā grupās un jānodod.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši RSU Studiju reglamentam I. Eksāmens. Analizēt kāda kino «varoņa» vai reālā cilvēka (piemēram, noziedznieka) situāciju no sociālās psiholoģijas skatupunkta. Darbu nodod izdrukātā veidā. Piemēram, diskrimināciju, stereotipisku domāšanu, atribūcijas kļūdu, agresiju, mobingu, komformismu, stresu, utml. Vairāku teoriju skatījumā. Aprakstīt sociālpsiholoģiskos cēloņus. Teorija no V.Reņģe «Sociālā psiholoģija» vai lekciju materiāliem. Tekstā lietot atsauces.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūst zināšanas par sociālo psiholoģiju kā zinātni un tās aizsākumiem, pētīšanas metodēm sociālajā psiholoģijā, personības struktūru, par sociālo domāšanu un izziņu, agresijas veidošanos un tās veicinošiem faktoriem un attieksmes veidošanos.
Prasmes:Studenti izprot sociālās psiholoģijas teorijas un jēdzienus; analizē un labāk iepazīst sevi; prot izteikt savas domas mutiski un rakstiski; novērtē dažādību; attīsta kritisko domāšanu. Studenti iegūst prasmes atpazīt sindromus, efektus un fenomenus sociālajā psiholoģijā. Prot saskatīt ietekmes veidus un nozīmi komunikācijā. Prot saskatīt un novērst stereotipus, sociālos aizspriedumus un diskrimināciju saskarsmē.
Kompetences:Studenti spēj pielietot iegūtās zināšanas sociālajā psiholoģijā – analizēt sevi un apkārtējos sociālas psiholoģijas kontekstā. Studenti spēj saprast un analizēt savu un apkārtesošo neverbālo saskarsmi un tās nozīmi tiesību zinātnē. Studenti spēj izvērtēt stresu, pamanīt stresa un izdegšanas pazīmes sociālajā vidē un plānot profilaktiskos pasākumus stresa novēršanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1V.Reņģe «Sociālā psiholoģija»
Papildus literatūra
1Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stresa menedžments. Pārvarēšana un profilakse. - Izdevniecība AGB, 1998.
2Ozoliņa, N.A. & Vidnere, M. (2000) Iztēles psiholoģija. Izdevniecība AGB
3Anderson Jane M. Depressoin, Stress and Work. How occupation Can Affect Mental Health (2007) . Journal of Controversial Medical Claims (Vol 15. No.1)
4Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. In C. L. Cooper (Ed.), Theories of organizational stress (pp. 68-85). Oxford, U.K.: Oxford University Press
5Bodrov, V. A. (2006). Psihologicheskij stress: razvitije i preodolenije. PER SE. (psiholoģiskais stress: attīstība un tā pārvarēšana).
6Grinberg, D. (2002). Upravlenije stressom. Piter, (Stresa vadīšana – krievu val.).
7Sandomirskij, M. E. (2001). Zascita ot stresa. Institut psihoterapij. Moskva.(Aizsardzība no stresa).
8Torntons, M. (2006). Meditācija stresa mirklī. Preses nams.
Citi informācijas avoti
1Myers D. Social psychology. New York: McGraw Hill, 1996. / Майерс. Социальная психология. Москва, 2011.
2Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā :sociālā psiholoģija.Rīga, Kamene
3Prabals F. Manipulācija ar cilvēkiem. Pozitīvā pieeja. Zvaigzne ABC apgāds; 2011
4Reņģe, V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
5Vorobjovs, A. Sociālā psiholoģija. R.: Izglītības soļi. 2002.
6Smith, E., Mackie, D. Social psychology. Hove and New York., Psychology Press. 2007.
7Stereotype definition based on the Random House Unabridged Dictionary [tiešsaiste]. [B.v.] : Ask.com, 2008 [skatīts 2009.g. 28.febr.]. Pieejams: http://dictionary.reference.com/search?r=2&q=stereotype
8Pļaveniece M., Škuškovina D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga, Raka, 2002.
9Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002.
10Journal of Personality and Social Psychology.
11Journal of Experimental Social Psychology.
12Social Behavior and Personality: An International Journal.