Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar teorētiskajām un praktiskajām sociālās psiholoģijas nostādnēm un iespējām tās izmantot darbā ar cilvēkiem un cilvēku grupām. Analizēt personības lomu sociālajā kontekstā un sniegt zināšanas par personības psiholoģiskās struktūras komponentiem sociālajā kontekstā. Studenti tiek mācīti atpazīt sociāli psiholoģiskos fenomenus praksē, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par sociālo psiholoģiju kā zinātni un tās aizsākumiem, pētīšanas metodēm sociālajā psiholoģijā, personības struktūru, par sociālo domāšanu un izziņu, agresijas veidošanos un tās veicinošiem faktoriem un attieksmes veidošanos.

Prasmes

Studenti izprot sociālās psiholoģijas teorijas un jēdzienus; analizē un labāk iepazīst sevi; prot izteikt savas domas mutiski un rakstiski; novērtē dažādību; attīsta kritisko domāšanu. Studenti iegūst prasmes atpazīt sindromus, efektus un fenomenus sociālajā psiholoģijā. Prot saskatīt ietekmes veidus un nozīmi komunikācijā. Prot saskatīt un novērst stereotipus, sociālos aizspriedumus un diskrimināciju saskarsmē.

Kompetences

Studenti spēj pielietot iegūtās zināšanas sociālajā psiholoģijā – analizēt sevi un apkārtējos sociālas psiholoģijas kontekstā. Studenti spēj saprast un analizēt savu un apkārtesošo neverbālo saskarsmi un tās nozīmi tiesību zinātnē. Studenti spēj izvērtēt stresu, pamanīt stresa un izdegšanas pazīmes sociālajā vidē un plānot profilaktiskos pasākumus stresa novēršanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa3MaģistrsObligātsIlze Trapenciere