Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dagnija Staķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_120LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads sociālajā darbā.
Mērķis:
Veidot priekšstatus par sociālo institūciju sistēmu, tās veidiem, pārvaldi (vadīšanu) un finansējumu. Veicināt studentu izpratni par sadarbību ar sociālām iestādēm un organizācijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma piemērošana pašvaldību sociālajos dienestos un institūcijās.Lekcijas1.00auditorija
2Iepazīšanās ar Rīgas Domes Labklājības departamenta darba organizāciju un pašvaldības sociālo pakalpojumu un palīdzības organizēšanu Rīgas iedzīvotājiem.Nodarbības1.00mācību izbraukums
3Ārpusģimenes aprūpes institūcijas pašvaldībās. Bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpe.Lekcijas2.00
4 Iepazīšanās ar Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienības "Imantas bērnunams" darba organizāciju. Bez vecāku gādības palikušo on bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpe tajā.Nodarbības2.00mācību izbraukums
5Nevalstisko organizāciju loma sociālo pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.Lekcijas1.00
6Iepazīšanās ar dienas centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Saule"sadarbību ar pašvaldību un tai sniegto pakalpojumu klāstu.Nodarbības1.00mācību izbraukums
7Veco ļaužu aprūpes institūcijas pašvaldībā, to darbības formas.Lekcijas1.00
8Iepazīšanās ar Rīgas Domes veco ļaužu aprūpes institūcijas pansionāta "Mežciems" darba organizāciju un darbības formām.Nodarbības1.00mācību izbraukums
9Darbs ar narkotiku un alkahola atkarīgajiem iedzīvotājiem, tai skaitā pusaudžiem. No vardarbības cietušo bērnu apzināšana pašvaldībās. Pašvaldības sadarbība ar organizācijām, kuras veic minēto problēmu ārstēšanu un profilaksi.Lekcijas1.00auditorija
10Iepazīšanās ar Rīgas Domes patversmju darba organizāciju.Nodarbības1.00mācību izbraukums
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi sagatavot jauna socāla pakalpojuma ieviešanas koncepciju pašvaldībā.
Vērtēšanas kritēriji:
Izpratne par pašvaldības sociālo institūciju darbu, to specifiku, jaunu pašvaldības pakalpojumu ieviešanu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students gūst izpratni par valsts pārvaldes, pašvaldību kompetenci un pamatfunkcijām, darbības principiem, valsts, pašvaldību un sabiedrības, t.sk. komercsubjektu, sadarbības iespējām, iestāžu / organizāciju vadītāja pienākumiem, ikdienas darbību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students attīsta prasmes izskaidrot sociālās institūcijas būtību un tās vadīšanas principus, attīsta prasmes nošķirt valsts, pašvaldību iestāžu un sabiedrības (indivīds, biedrības, nodibinājumi) kompetenci un atbildību, izprotot to savstarpējās sadarbības pamatprincipus. Studentam ir jāprot analizēt sociālās institūcijas un to darbību.
Kompetences:Teorētiskā kursa laikā apgūto zināšanu pielietošana sociālo institūciju darba organizēšanā un vadīšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ābele J., Bariss V. Stratēģiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2006. – 54 lpp.
2Bariss V. Publiskā administrācija. – Je3lgava: LLU, 2009. – 112 lpp.
3Kļaviņa S., Greiškalna I. Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē. Rokasgrāmata nevalstiskajām organizācijām un apņēmīgiem indivīdiem. – Rīga: Valsts kanceleja, 2006. – 128 lpp.
4Ķusis J. Mana līdzdalība valstī. – Rīga: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2005. – 44 lpp.
5Ķusis J. Mana līdzdalība pašvaldībā. – Rīga: Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 2005. – 34 lpp.
6Mihailovs I.J. Kultūras institūcijas un to vadība. – Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2008. – 60 lpp.
7Starlings G. Valsts sektora pārvalde.(III daļa. Resursu pārvalde.) – Rīga: Valsts Administrācijas skola, 1999. – 445. – 498.lpp.
8Stucka A. Administratīvās tiesības. – Rīga: Juridiskā koledža, 2009. (sadaļas, kas attiecas uz lekcijas tematu)
9Vaidere I., Vanags E., Vanags I., Vilka I. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā. – Rīga: LU Akadēmiskas apgāds, 2006. (sadaļas, kas attiecas uz lekcijas tematu)
10Vadīšana / sast. S.Ruskule. – Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2005. (sadaļas, kas attiecas uz lekcijas tematu)
11Vecvagare L., MežaraupeE. Inovāciju vadība sociālajā institūcijās. – Rīga: SDSPA, 2009. – 104 lpp.
12Volkova T., Vērdiņa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiņu apstākļos. – Rīga: Rasa ABC, 2001. (sadaļas, kas attiecas uz lekcijas tematu).
Papildus literatūra
1Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
2Likums "Par pašvaldībām"
Citi informācijas avoti
1Labklājības ministrija.