Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_093LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas30
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Apgūt galvenās mūsdienu sociālās teorijas, izprast to vēsturisko attīstību un teorētiskos virzienus, zināt un prast atšķirt galvenās teorētiskās pieejas un autorus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdziens „sociālās teorijas”. Klasiskās sociālās teorijas. Socioloģijas pamatlicēji: O.Konta un H.Spensera socioloģija. K.Markss: kapitālisma raksturojums, vēsturiskais materiālisms, mācība par šķiru cīņu un ekspluatāciju, atsvešināšanās jēdziens.Lekcijas2.00auditorija
2E.Dirkheims: mehāniskā un organiskā solidaritāte, pašnāvību socioloģiska analīze, reliģijas koncepcija, socioloģijas metode. F.Tennīsa socioloģija: kopiena un sabiedrība. M.Vēbers: sociālās darbības teorija un «saprotošā» socioloģija, sociālo zinātņu metodoloģija, reliģijas socioloģija, politiskā teorija. G.Zimmels: sabiedrības uzbūve, sociālā diferencēšanās.Lekcijas2.00auditorija
3Sociālo teoriju vēsturiskā attīstība un izmaiņas.Nodarbības1.00auditorija
4Mūsdienu socioloģiskās teorijas, to klasifikācijas principi. ASV socioloģijas attīstība. Čikāgas skola. Struktūrfunkcionālisms: Tolkots Pārsonss, Roberts Mērtons. Apmaiņas un racionālās izvēles teorija – Dž.Homanss, P.Blaus, Dž. Kolmens.Lekcijas2.00auditorija
5Kritiskā teorija: Frankfurtes skola. Neomarksisms. Konflikta teorija. Čārlza Raita Milsa radikālā socioloģija. Simboliskais interakcionisms: Džordžs Herberts Mīds, Herberts Blūmers. Fenomenoloģijas ietekme. Etnometodoloģija: Harolds Garfinkels. Sociālās realitātes veidošana. E.Gofmanis.Lekcijas2.00auditorija
6Struktūras un darbības nošķīrums. Gidensa strukturācijas teorija. Gidenss par globalizācijas radītajām izmaiņām sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7J.Hābermāsa komunikatīvās darbības un publiskās telpas teorijas. P.Burdjē socioloģijas teorija. E.Gidensa, U.Beka modernitātes analīze. Postmodernisms: Bodrijārs. Z.Baumana socioloģija.Lekcijas3.00auditorija
820. gs. beigu socioloģija: diskusija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga obligātās literatūras apguve, kopsavilkumu un prezentāciju sagatavošana semināriem.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktivitāte semināros un semināru darbi – 40%, eksāmena tests – 60%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie zina un izprot socioloģijas teoriju vēsturisko attīstību un pēctecību, zina galvenos teorētiskos virzienus, autorus un viņu radītās teorijas.
Prasmes:Studējošie prot atšķirt socioloģijas klasiķus un teorētiskos virzienus vienu no otra, prot salīdzināt teorētiskos virzienus un mūsdienu autoru teorijas. Studējošie korekti lieto jēdzienus, argumentēti veic teorētisko pieeju salīdzinājumu un kritisku izvērtējumu.
Kompetences:Studējošie spēj pielietot socioloģijas teorijas mūsdienu sabiedrības analīzē, kā arī izvēlēties atbilstošu teorētisko pieeju noteiktu sociālu procesu un problēmu izpētē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bauman Z., Liquid Modernity. Cambridge: Polity, 2000
2Beck U., World Risk Society. Cambridge: Polity, 1999, rep.2008
3Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. Rīga, Omnia Mea, 2000.
4Giddens A., Runaway World: How Globalisation is Reshaping our Lives, Routledge, 2002
5Giddens A., The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity, 1990.
6Gidenss E., Sabiedrības veidošanās. AGB, 1999.
7Outhwaite W. Canon Formation in Late 20th-Century British Sociology. - Sociology, Volume 43 Number 6, December 2009
8Profiles in Contemporary Social Theory. Ed.by Anthony Elliott & Bryan S. Turner, Sage Publications, 2001.
9Ritzer G., The McDonaldization of Society, Pine Forge Press, 2004
10Sociological theory / George Ritzer. 5th ed. New York a.o. : McGraw-Hill, 2000.
11Touraine A. Sociology without Societies - Current Sociology 2003; 51 (2); 123-131
12Webster F., Theories of the Information Society. Routledge, 2002.
Papildus literatūra
1Key Sociological Thinkers. Ed. by Rob Stones. Macmillan Press Ltd., 1998,
2Полякова, H. ХХ век в социологических теориях общества. М. Логос., 2004.
3Volkovs V. Socioloģijas teorijas: 19.gadsimts – 20.gadsimta sākums. DU, 2007
Citi informācijas avoti
1http://www.sociosite.net,
2http://www.socioweb.com/
3http://www.vts.intute.ac.uk/he/tutorial/sociologist
4http://www.sociology.org.uk/
5http://www.sociolog.com/
6http://www.europeansociology.org
7http://www.isa-sociology.org
8http://www.petnieciba.lv
9Sage Journals Datebase