Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Karina Palkova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, Cilvēktiesības.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par sociālo tiesību lomu, nozīmi un praktisko pielietošanu Latvijas Republikas tiesību sistēmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālo tiesību loma un nozīme tiesību sistēmā. • Sociālo tiesību jēdziens • Sociālo tiesību vēsture • Sociālās tiesības kā tiesību nozare • Specifika • Sociālo tiesību avotiLekcijas1.00auditorija
2Sociālās drošības sistēma. • Sociālās drošības būtība, mērķis, darbības principi, īstenošanas mehānisms un institūcijas • Sociālā politika • Normatīvais regulējums • Starptautiskie līgumi sociālās drošības jomāNodarbības2.00auditorija
3Sociālās tiesības cilvēktiesību kontekstā. • Sociālās tiesības un cilvēktiesības • Valsts pienākumi sociālo tiesību kontekstā • Sociālās tiesības un dzīves kvalitāte • Eiropas Sociālā HartaLekcijas1.00auditorija
4Cilvēkdrošība. • Sociālās drošības vieta un loma cilvēkdrošības kontekstā • Indivīda drošības sajūtu ietekmējošie faktori no sociālo tiesību viedokļa • Valsts loma indivīda drošības sajūtas stiprināšanā caur valstiski garantētu un uzturētu sociālās drošības sistēmuLekcijas1.00auditorija
5Sociālā apdrošināšana. • Sociālās apdrošināšanas jēdziens, pamatprincipi, mērķis un uzdevumi • Sociālās apdrošināšanas veidi • Sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības mehānisms • Apdrošināšanas līdzekļi, to veidošana • Obligātā apdrošināšanas iemaksa, tās likmes • Obligāto iemaksu objekts • Sociālās apdrošināšanas speciālie budžeti • Apdrošināšanas iestāžu organizācija • VSAA, tās struktūra, pienākumi un tiesībasLekcijas2.00auditorija
6Valsts sociālie pabalsti, to veidi. Personas, kurām ir tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība.Nodarbības2.00auditorija
7Pabalsti apdrošinātām personām. Valsts sociālās garantijas, kuras ir atkarīgas no sociālajām iemaksām. Personas, kurām ir tiesības saņemt sociālo iemaksu pabalstus. Piešķiršanas un aprēķina kārtība.Lekcijas1.00auditorija
8Valsts pensijas. • Valsts pensiju veidi • Pensiju sistēma, tās līmeņi • Fondētās pensijas • Izdienas pensijas • Privātie pensiju fondi • Priekšnoteikumi pensiju saņemšanai • Pensiju aprēķināšanaLekcijas1.00auditorija
9Invaliditāte. • Invaliditātes apdrošināšana • Apdrošināmo personu loks • Apdrošināšanas gadījumi un to sekas • Invaliditāte, tās grupas • Invaliditātes pensijas piešķiršana un aprēķināšanaNodarbības2.00auditorija
10Valsts sociālā palīdzība. • Sociālā palīdzība (pabalsti), tās mērķis • Personas, kurām ir tiesības uz sociālo palīdzību. Sociālās palīdzības pabalstu veidi, to piešķiršanas un izmaksas kārtība • Pašvaldību palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā • Sociālie dzīvokļi • Sociālie pakalpojumi, to sniegšanas mērķis un pamatprincipi • Valsts un pašvaldību pienākumi sociālo pakalpojumu sniegšanāLekcijas1.00auditorija
11Nodarbinātība. • Nodarbinātības jēdziens • Nodarbinātības politika, tās mērķis • Institūcijas, kas veido nodarbinātības politiku • Bezdarbnieki • Priekšnoteikumi personas atzīšanai par bezdarbnieku • Bezdarbnieka statusa zaudēšana • Bezdarbnieka tiesības un pienākumi • Darba meklētājiLekcijas2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālo tiesību loma un nozīme tiesību sistēmā. • Sociālo tiesību jēdziens • Sociālo tiesību vēsture • Sociālās tiesības kā tiesību nozare • Specifika • Sociālo tiesību avotiLekcijas1.00auditorija
4Cilvēkdrošība. • Sociālās drošības vieta un loma cilvēkdrošības kontekstā • Indivīda drošības sajūtu ietekmējošie faktori no sociālo tiesību viedokļa • Valsts loma indivīda drošības sajūtas stiprināšanā caur valstiski garantētu un uzturētu sociālās drošības sistēmuLekcijas1.00auditorija
6Valsts sociālie pabalsti, to veidi. Personas, kurām ir tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība.Nodarbības1.00auditorija
7Pabalsti apdrošinātām personām. Valsts sociālās garantijas, kuras ir atkarīgas no sociālajām iemaksām. Personas, kurām ir tiesības saņemt sociālo iemaksu pabalstus. Piešķiršanas un aprēķina kārtība.Lekcijas1.00auditorija
10Valsts sociālā palīdzība. • Sociālā palīdzība (pabalsti), tās mērķis • Personas, kurām ir tiesības uz sociālo palīdzību. Sociālās palīdzības pabalstu veidi, to piešķiršanas un izmaksas kārtība • Pašvaldību palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā • Sociālie dzīvokļi • Sociālie pakalpojumi, to sniegšanas mērķis un pamatprincipi • Valsts un pašvaldību pienākumi sociālo pakalpojumu sniegšanāLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu (sociālo tiesību jomā) analīze. • Eseja par vienu no sniegtajām tēmām, kas tiek arī prezentēta nodarbībās. • Patstāvīgais pārbaudes darbs par iepriekšējā lekcijā apskatīto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa gala vērtējumu veido: 50% – semestra laikā studiju procesā iegūtais vērtējums (minēto vērtējumu veido eseja, esejas prezentācija, vērtējumi par mājas darbu izpildi, vērtējums par darbu grupās nodarbību laikā, kā arī spriedumu analīze) un 50% – noslēguma pārbaudījuma vērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūst un izprot zināšanas par sociālo tiesību specifiku un valsts sniegto garantiju izmantošanas iespējām. Spēj parādīt tiesību zinātnes nozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas, kā arī iegūt šo zināšanu kritisku izpratni, vienlaikus attiecīgo zināšanu daļa atbilst studiju kursa sasniegumu līmenim. Studenti spēj parādīt sociālo tiesību jomas svarīgāko jēdzienu, definīciju un likumsakarību izpratni.
Prasmes:Studenti spēj izmantot sociālā jomā izstrādātus tiesību aktus, veikt to kvalitatīvu un salīdzinošu analīzi. Spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā sociālo tiesību jomā, kā arī patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos pētot sociālo tiesību problēmjautājumus. Studenti spēj ne tikai uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, bet arī strādājot komandā vai vadot citu cilvēku darbu. Papildus studenti spēj virzīt tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi sociālo tiesību jomas attīstībai un tās piemērošanai praksē. Spēj, izmantojot apgūtos sociālo tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, analītiski aprakstīt un formulēt informāciju, problēmas un risinājumus sociāli tiesiskajā jomā. Studenti spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par sociālo tiesību specifiku ne tikai ar profesionāļiem, bet arī ar nespeciālistiem. Studenti spēj ne tikai izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes veicot pētniecisku darbu sociālo tiesību jomā, bet arī veikt minētos darbus inovatīvi, profesionāli, ar citu mūsdienīgu pieeju.
Kompetences:Studenti spēj patstāvīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar sociālo tiesību pielietošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Apkopota augstākās tiesas prakse sociālo tiesību jautājumos. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/jaunumi/par-notikumiem/apkopota-aug…. Aplūkots 2019.gada 1.janvārī.
2Dobelniece S. Nabadzība Latvijā pārejas periodā. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Zinātnisko rakstu krājums. Zin. red. A. Tabuns. - Rīga: Jumava, 1998. – 276 lpp.Sabiedrības pārmaiņas Latvijā RSU:Brīvpieejas abonements RSU:Informācijas centrs RSU:Fili
3Cipeliuss R. Vispārējā mācība par valsti. - Rīga: AGB, 1998. – 355 lpp.RSU:Brīvpieejas abonements RSU:Informācijas centrs
4Gomien D., Harris D., Zwaak L. Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1996. – p.479; Kopkatalogā
5Ignatāne G. Cilvēktiesības. Globālā dienaskārtība: Zinātniski pētnieciskie raksti. - Rīga: SIA Apgāds „Zinātne”, 2006. – 287 lpp. RSU:Informācijas centrs
6EU Pillar of Social Rights
7Zvidriņš P. Migrācija. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā: Zinātniski pētnieciskie raksti. - Rīga: SIA Apgāds „Zinātne”, 2007. – 213 lpp. RSU informācijas centrs
8Jakubaņecs V. Tiesiskā apziņa. - Rīga: P&KO, 2006. – 288 lpp.RSU:Brīvpieejas abonements RSU:Informācijas centrs
9Jayawickrama N. The Judicial Application of Human Rights Law. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p.965. Kopkatalogā
10Levits E. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība. Likums un Tiesības –2003.Nr.5. - 163.-164. lpp. kopkatalogā
11Punculs J. Privātie pensiju fondi. – Rīga: Biznesa augstskola „Turība”, 1999. – 157 lpp. RSU:Brīvpieejas abonements RSU:Informācijas centrs RSU:Filiāle-Anniņmuižas b.
12Пушкареева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. - Москва: Финансы статистика, 2003. –192 c.Kopkatalogā (2008.g.izdevums)
13Padomes 2016.gada 15.februāra ieteikums par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
14EU citizenship and social rights : entitlements and impediments to accessing welfare / edited by Frans Pennings, Martin Seeleib-Kaiser. 2018
15Fundamental social rights in Europe : challenges and opportunities / edited by Edoardo Ales ... [u.c.] ; contributors Saskia Klosse ... [u.c.].
16Nosaukums European Pillar of Social Rights and Latvia's Choices : analysis, November 2018 / Elizabete Vizgunova, Sintija Broka, Karlis Bukovskis.
Papildus literatūra
1Normatīvie akti
2Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1993., Nr.43;
3Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā, http://www.likumi.lv/doc.php?id=185733, aplūkots 2019.gada 29.martā
4Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā”, http:// www.likumi.lv/doc.php?id=182689, aplūkots 2019.gada 14.aprīlī
5Administratīvā procesa likums. LR. Likums. Latvijas Vēstnesis, 14.11.2001. Nr.164
6Par valsts pensijām
7Invaliditātes likums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 09.06.2010.Nr.91(4283),
8Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 01.06.1993. Nr.32
9Likums „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 23.11.1995.Nr.182 (465)
10Likums „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 17.11.1995. Nr.179 (462)
11Likums „Par sociālo drošību”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 21.09.1995. Nr.144
12Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 21.10.1997. Nr.274./ 276.
13Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 19.11.2002. Nr.168
14Valsts pārvaldes iekārtas likums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 21.06.2002. Nr.94 (2669)
15Valsts sociālo pabalstu likums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 19.11.2002.Nr.168 (2743)
16Likums „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” LR likums. Latvijas Vēstnesis, 15.12.1999. Nr. 416/419 (1876 /1879)
17Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 29.05.2002. Nr.80 (2655)
18Ministru kabineta noteikumi Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"
19ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/escpakc.htm, aplūkots 2019.gada 9.martā
20ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/ vispcd.htm, aplūkots 2018.gada 10.februārī
21Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, http://www.humanrights.lv/ doc/regional/eck.htm, aplūkots 2019.gada 10.jūnijā
22Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pirmais protokols, http://www.humanrights.lv/doc/regional/eck1prot.htm, aplūkots 2019.gada 12.jūnijā
23Eiropas Sociālā harta, http://www.humanrights.lv/doc/regional/esh.htm, aplūkots 2019.gada 12.jūnijā
24ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId =4783&langId=lv
25Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 16.janvāra regula 2019/127, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
26SOCIAL PRIORITIES UNDER THE JUNCKER COMMISSION 2019
27Padomes 2018.gada 16.jūlija lēmums 2018/1215 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
28Europe stands for social protection and inclusion (2019)
29Ziņojums par aktuālo situāciju pašvaldības palīdzības sniegšanā mājokļu jomā
30Tiesībsarga ziņojums par nabadzības risku Latvijā, 2012. gads
31Tiesībsarga alternatīvais ziņojums par Eiropas Sociālās Hartas īstenošanu 2017.g.
32The Range of Social Human Rights
Citi informācijas avoti
1www.vsaa.lv
2Pašvaldību mājaslapas
3www.lm.gov.lv
4ECT Spriedums 2017. gada 20. decembris, Gusa, C‑442/16
52017. gada 14. septembris The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15
625.06.2019. Case Law CASE OF BLYUDIK v. RUSSIA
725.06.2019. Case of Al Husin v. Bosnia and Herzegovina
8The 2019 Social Practice of Human Rights Conference