Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Mārtiņš Moors

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.01.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_124LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Mārtiņš Moors
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Jāpārzina Latvijas sociālās drošības sistēma, kā arī jāzina sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizācija pašvaldībā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu, sniedzot iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Publiskās tiesības, darba dalīšana valsts pārvaldē. Administratīvā procesa stadijas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Pamatojuma nozīme sociālajā darbā un lēmumu pieņemšanā. Labas pārvaldības ievērošanas pienākums. Uz pierādījumiem balstīta sociālā darba prakseLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Lietas ierosināšana stadija, informācijas vākšanas stadija, dalībnieku uzklausīšanas stadija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Sociālā gadījuma būtisko pazīmju noteikšana. Tiesību normas atrašana, tiesību normas piemērošana un interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Tiesību normas analīze konkrētos sociālajos gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Lēmuma sagatavošana. Lēmuma struktūra un obligātās sastāvdaļas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Publiskās tiesības, darba dalīšana valsts pārvaldē. Administratīvā procesa stadijas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Pamatojuma nozīme sociālajā darbā un lēmumu pieņemšanā. Labas pārvaldības ievērošanas pienākums. Uz pierādījumiem balstīta sociālā darba prakseLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Lietas ierosināšana stadija, informācijas vākšanas stadija, dalībnieku uzklausīšanas stadija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Sociālā gadījuma būtisko pazīmju noteikšana. Tiesību normas atrašana, tiesību normas piemērošana un interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Tiesību normas analīze konkrētos sociālajos gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Lēmuma sagatavošana. Lēmuma struktūra un obligātās sastāvdaļas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pārbaudes uzdevumi studentiem tiek veidoti kā rakstisks kontroldarbs par teorētiskā materiāla izpratni. Praktiskie darbi tiek balstīti uz kāzusu risināšanu un lēmumu sagatavošanu (sociālā gadījuma būtiskās pazīmes, pierādījumi un to atbilstība tiesību normā noteiktajām pazīmēm). Studentiem patstāvīgie darbi ir saistīti ar lēmuma pamatojuma sagatavošanu, vadoties no lektora dotajiem kāzusiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšanā tiek ņemts vērā lekciju apmeklējums, praktisko darbu un mājas darbu veikšanas kvalitāte, integrējot lekcijā doto teorētisko materiālu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:formulēt publisko tiesību principus, to saturu; izprast administratīvā procesa būtību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas procesā; nosaukt administratīvā procesa stadijas iestādē un formulēt katras stadijas uzdevumus; izprast klienta
Prasmes:dokumentēt klienta lietu atbilstoši administratīvā procesa noteikumu prasībām un sagatavot kvalitatīvus administratīvos aktus par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu; veikt tiesību normu analīzi
Kompetences:sagatavot kvalitatīvus, klientiem saprotamus un tiesiskus administratīvos aktus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. –R: Latvijas Vēstnesis, 357 lpp
2Briede J. Administratīvais akts. Rīga, Latvijas vēstnesis, 2003.
3Peine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. Vācijas Administratīvā procesa likums. – R: Tiesu namu aģentūra, 2002., 555.lpp.
4Adminsitratīvā procesa likums
521.04.2008. MK noteikumi Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"
630.03.2010. MK noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
7Social workers' desk reference / Kevin Corcoran, Editor-in-Chief, Albert R. Roberts, Founding Editor-in-Chief. - Third edition. - Oxford ;New York : Oxford University Press, ©2015. - xxxv,1438 lpp., Īpaši: XV. Evidence-based practice
8Social work theories and methods / edited by Mel Gray, Stephen A. Webb. - 2nd edition. - London : Sage, 2013. - xv, 304 lpp. Īpaši: Sue White ; Evidence-based practice
9Yeager K, Roberts A. Foundations Of Evidence-Based Social Work Practice [e-book]. Oxford: Oxford University Press; 2006. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA. Accessed October 10, 2017. 440.lpp.
10Aveyard H, Sharp P. A Beginner's Guide To Evidence-Based Practice In Health And Social Care Professions [e-book]. Maidenhead: McGraw-Hill Education; 2013. Available from: eBook Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA. Accessed October 9, 2017. – 185.l
Papildus literatūra
1Likums „Par sociālo drošību”;
2Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
318.12.2012. MK noteikumi Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" (Latvijas Vēstnesis, 203 (4806), 28.12.2012.)
417.06.2009. MK noteikumi Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" (Latvijas Vēstnesis, 97 (4083), 26.06.2009.)
5Baltais M. Iestādes rīcības brīvība un lietderības apsvērumi// Jurista vārds. 17.05.2005. Nr. 18 (373)
6Briede J. Administratīvā akta apstrīdēšana augstākā iestādē. Jurista vārds. 22.03.2005. Nr. 11 (366)
7Briede J. Administratīvā akta forma un sastāvdaļas// Jurista vārds. 17.02.2004. Nr. 6 (311)
8Jaunzeme K. Lēmuma pieņemšana pašvaldības lēmējinstitūcijā// Jurista vārds. 11.07.2006. Nr. 27 (430)
9Neimanis J. Tiesību tālākveidošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. – 183 lpp.
10Gredzena I. Valsts atbildība un tās veidi. Zaudējumu atlīdzība adminstratīvajā procesā. – R: Providus, 2004., 120 lpp.
11Briede J., Ļubļina A., Meņģele L., Groduma M. Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē. Shēmas. – R: Tiesu manu aģentūra, 2003.
12Stucka A. Administratīvās tiesības. Rīga: Juridiskā koledža, 2006.