Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Dagnija Staķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_150LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dagnija Staķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kompetence sociālhumanitāru priekšmetu programmās vidusskolas apmērā.
Mērķis:
Padziļināta zināšanu apguve par šobrīd esošo sociālo pakalpojumu sistēmu valstī. Sociāla rakstura atbildību sadalījums starp valsti un pašvaldībām. Sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisms no valsts un pašvaldību budžetiem. Alternatīvo sociālo pakalpojumu organizēšana reģionos. ES sociālās politikas ietekme uz sociālo jautājumu risināšanu Latvijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020. gadamNodarbības1.00auditorija
2Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojuma likuma piemērošana valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iestādēs ar sociālu ievirzi.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālo pakalpojumu sistēma un tās pārvaldība. Labklājības ministrija, tās loma kā galvenajai iestādei sociālās politikas veidošanā Latvijas valstī.Lekcijas1.00auditorija
4Socālā atbalsta pasākumu realizēšana VSAA, NVA, SIVA, VDEĀK, TPC, VSAC.Nodarbības1.00auditorija
5Sociālā atbalsta pasākumu realizēšana un to vadīšana pašvaldībās, tai skaitā jaunu politisko iniciatīvu veidošana tajās(deinstitucionalizācija). Latvijas Pašvaldību savienības, kā starpnieka loma realizējot pašvaldību intereses sociālo jautājumu risināšanā valstī.Lekcijas1.00auditorija
6Pašvaldību sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un pašvaldību sociālās pakalpojumu analīze, priekšlikumi un rīcības plāns to uzlabošanai. SVID analīze.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi iepazīties ar vismaz triju pašvaldību normatīvajiem aktiem, tos salīdzināt un prezentēt. Iepazīšanās ar valsts institūciju darbību, kuras sniedz sociāla rakstura pakalpojumus, analizēt to finansēšanas avotu.
Vērtēšanas kritēriji:
Prezentēt sociālās palīdzības sniegšanas aprakstu (ģimene ar bērniem, vientuļie pensionāri, invalīdi, u.c.), kurā sīki izanalizēta klienta esošā situācija un piemērotākais sociālo pakalpojumu veids, balstoties uz normatīvajiem aktiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprast un analizēt sociālo pakalpojumu sniegšanas veidus pašvaldību un valsts institūcijās, kā arī salīdzināt ES un nacionālās sociālās politikas līmeņus.
Prasmes:Pēc klientu sniegtās informācijas un deklarācijas aizpildīšanas analizēt iegūtos datus un izvēlēties vispiemērotāko sociālās palīdzības veidu. Praktiskajās nodarbībās ar klientiem izstrādāt katram gadījumam piemērotāko sociālās palīdzības veidu.
Kompetences:Prezentēt sociālās palīdzības sniegšanas aprakstu (ģimene ar bērniem, vientuļie pensionāri, invalīdi, u.c.), kurā sīki izanalizēta klienta esošā situācija un piemērotākais sociālo pakalpojumu veids, balstoties uz normatīvajiem aktiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014-2020 gadam” (MK 04.12.2013)
2„Profesionāla sociāla darba pamatnostādnes 2014-2020 gadam”(MK 18.12.2013)
3„Nacionālais sociālais ziņojums”(2014.)
4„Informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu”
Papildus literatūra
1„Baltā grāmata” (MK 13.05.1997)
2„Pētījums „Sākotnējās ietekmes(Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā”
3„Pētījums par horizontālās politikas „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas efektivitāti 2007- 2013 gada plānošanas periodā.”
4„Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005-2015 gadam” (MK -2006)
5„Latvijas kopējais iekļaušanās memorands”(Brisele,2003)
6LM normatīvo aktu bāze.