Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anda Laķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_063LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Laķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar pētījuma procesa loģiku, kvantitatīvo un kvalitatīvo metodoloģiju dizainu un datu vākšanas metodēm, ko pētnieki izmanto, lai pētītu sabiedrību. Sniegt iespēju studentiem lasīt un izprast zinātnisko literatūru sociālo pētījumu jomās. Sniegt nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, lai studenti patstāvīgi varētu izstrādāt paši savus pētījumu projektus un kursa darbus: izvēlēties piemērotas pētniecības metodes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā pētījuma process, tā loģiskā struktūra. Mediju un komunikāciju pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījuma dizaini, kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma stratēģija.Lekcijas2.00auditorija
4Kvantitatīvā pētījumu stratēģija/metodoloģija, tās dizaina specifika. Hipotēze, izlases veidošana, mainīgie, pētījuma jautājumi.Lekcijas1.00auditorija
5Kvantitatīvās pētniecības metodes. Aptauja, tās kvantitatīvās formas, novērojums, satura jeb kontentanalīze, interneta pētījumi.Lekcijas2.00auditorija
7Kvalitatīvās pētniecības metodes. Kvalitatīvo interviju pētījuma posmi, interviju tipi un grupu diskusija.Lekcijas1.00auditorija
9Datu analīze kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījumā.Lekcijas1.00auditorija
11Studentu izstrādātā pētījuma projekta prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
12Pētījuma pilotāžas rezultātu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā pētījuma process, tā loģiskā struktūra. Mediju un komunikāciju pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījuma dizaini, kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma stratēģija.Lekcijas1.00auditorija
5Kvantitatīvās pētniecības metodes. Aptauja, tās kvantitatīvās formas, novērojums, satura jeb kontentanalīze, interneta pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
9Datu analīze kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījumā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti darba grupās sagatavo pētījuma projektu, veic intervijas un fokusgrupu diskusijas, sagatavo pētījuma atskaiti. Līdzdalība praktiskajās nodarbībās ir obligāta (nepiedalīšanās gadījumā patstāvīgi jāizstrādā praktiskie darbi).
Vērtēšanas kritēriji:
Praktiskā darba un semināra darbu vērtējums – 50%, eksāmena atzīme – 50%. Zināšanu pārbaude: tests.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti: • Apraksta zinātnisko pieeju un zinātnes mērķus sociālajās zinātnēs. • Pārzina kvalitatīvo metodoloģiju sociālajā pētījumā. • Pārzina kvalitatīvā pētījuma loģisko struktūru un dizainu. • Atpazīst kvalitatīvās pētījuma metodes, īpaši biogrāfisko pieeju.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti: • Spēj identificēt un pielietot praksē svarīgākās teorijas, jēdzienus, biogrāfisko metodi un citas kvalitatīvās pētījuma metodes. • Spēj autonomi pilnveidot kritiskās domāšanas un informācijas vākšanas prasmes.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti spēj autonomi veikt augsta līmeņa kvalitatīvo pētījumu atbilstoši kvalitatīvās metodoloģijas nosacījumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Antonija Apele, Prasme runāt publiski, 2011, Rīga
2Chrs St.Hilaire, 27 Powers of persuation, 2010, London
3C. Daymon, Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications,2002
4Clarke Caywood, The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated Communications, 1997
5Clow Kenneth E., Baack Donal. Integrated Marketing Communication. Concise Encyklopedia of Advertising. 2005
6Guth W. David, Marsh Charles. Public Relations. A values-driven approach. By Allyn & Bacon. 2000
7Harris Thomas L. Value added public relations. The secret weapon of integrated marketing. NTC Bussines Books, 1998;
8Harris T.L. Integrated Marketing PR.// Caywood Clarke L. The Handbook of strategic PR and Integrated Communications – 1997
9Don W. Stacks, Primer of Public Relations Research, 2002
10Jennie Grimshaw, How to Find Information: social sciences, 2000, London
11James Brian Stiff, Paul A. Mongeau, 2003
12James Gruning, Excellence in PR and Communication Management,1992
13John Foster, Effective Writing Skills for Public Relations, 2008;
14Nigel Lees, How to Find Information - chemistry: a guide to searching in published sources,1995, London
15Richard Storey, The Art of Persuasive Communication, 1997
16Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 2005
17S. Steinberg, Persuasive Communication Skills, 2000