Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_099LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēstureMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
pamatzināšanas sociālajās zinātnēs
Mērķis:
iepazīstināt studentus ar socioloģijas kā zinātnes nozīmīgākajām teorētiskajām nostādnēm un pamatjēdzieniem, veidojot izpratni par sabiedrības struktūru, tās attīstības likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem, tādējādi sekmējot studējošo kompetenci sabiedrisko procesu izpratnē un paaugstinot studentu spējas interpretēt indivīda un sabiedrības mijiedarbību. Kursa ietvaros apgūtās sociālās zināšanas mūsdienās uzskatāmas par ikviena speciālista profesionālās kultūras būtisku sastāvdaļu, tās ļauj orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija par studiju kursa būtību, nepieciešamību, uzbūvi un organizāciju. Studējošo ekspektāciju apzināšana. Lekcija. Socioloģija kā zinātne par sabiedrību, tās attīstība pasaulē un Latvijā. Socioloģijas struktūra, funkcijas. Socioloģiskā domāšana, dominējošie teorētiskie virzieni un galvenās teorētiskās pieejas. Socioloģijas priekšmets un galvenās pētniecības tēmas. Socioloģijas vieta citu zinātņu vidū. Latvijas sabiedrības sociāldemogrāfisks raksturojums. Iedzīvotāju statistiskie rādīLekcijas2.00auditorija
2Sabiedrības attīstība, sabiedrības attīstības pamattipi. Sociālās pārmaiņas. Dominējošie sociālo pārmaiņu veidi: transformācijas, modernizācija, reformas, revolūcijas un krīzes. Mūsdienu sabiedrības un laikmeta raksturīgās iezīmes. Globalizācija un glokalizācija. Sociālā prognozēšana. Globālās tendences 2030. Sociālās pārmaiņas un dažādas paaudzes: Veterānu, BB, X, Y, Z un Alfa paaudžu atšķirības Diskusija par nozīmīgajām sociālajām pārmaiņām un ergoterapeita profesijas aktualitāti un lomuLekcijas2.00auditorija
3Sociālās pārmaiņas un Latvijas ilgtspējīga attīstība.Nodarbības1.00auditorija
4Lekcija. Sabiedrības ilgtspēja un sociālās problēmas. Ilgtspējas dimensijas. Dzīves kvalitāte. Indivīdu subjektīvā labklājība.Lekcijas1.00auditorija
5Lekcija. Indivīds un sabiedrība. Kultūra un kultūru daudzveidība kā mūsdienu sabiedrības realitāte. Cilvēka dzīves cikls un identitāte. Socializācija kā sociālo normu internalizācija. Deviance kā novirze no sabiedrībā pieņemtajām normām. Sociālā kontrole un tās loma sabiedrībā. Ķermeņa socioloģiska interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
6Sociālā struktūra un sociālā mijiedarbība. Sociālie statusi un lomas. Individuālās sociālos statusu un lomu kopas analīze. Sabiedrības formālā organizācija. Sociālās grupas un organizācijas.Lekcijas1.00auditorija
7Sociālā nevienlīdzība un sociālā stratifikācija. Sociālā atstumtība un nabadzība. Rasu un etniskā nevienlīdzība. Dzimumu nevienlīdzība. Vecuma nevienlīdzība. Reģionālā nevienlīdzība. Sociālās stratifikācijas sistēmas un sociālā mobilitāte. Sociālās nevienlīdzības mazināšanas instrumenti sabiedrībā. Indivīdu rīcībspēja.Lekcijas1.00auditorija
8Sociālās atstumtības riska grupas Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
9Sociālie institūti kā sabiedrības strukturētības un sociālās dzīves organizēšanas veids. Sabiedrības kā sociāla veseluma pamatvajadzības. Ģimene un laulība kā sociālie institūti. Reliģija kā viens no senākajiem sociālajiem institūtiem. Izglītība kā sociāls institūts. Ekonomikas sociālā institūta pamatbūtība. Masu mediji kā sociālais institūts. Medicīnas sociālā institūta būtība. Politika kā sociālais institūts.Lekcijas2.00auditorija
10Sabiedrības zinātniska izpēte. Sabiedrības izpētes specifika. Sociālie un socioloģiskie pētījumi: tēmas, nozīme, pielietojums. Galvenās socioloģiskās izpētes metodoloģiskās pieejas. Ieskats socioloģisko pētījumu metodēs. Pētījuma kvalitātes rādītāji.Lekcijas2.00auditorija
11Diskusija par sociāli aktuāliem jautājumiem un sociālās analīzes īpatnībām.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Konspekti/prezentācijas atbilstoši semināru uzdevumiem. Darbs grupās – semināru tēmu sagatavošana, prezentēšana un apspriešana.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību vielas apguve tiks vērtēta sekojoši: 1. Nodarbību apmeklējums un atbildīga līdzdalība nodarbībās – 20%; 2. Konspekti/prezentācijas atbilstoši semināru uzdevumiem 40% 3. Ieskaites tests - 40% Ieskaitē tiek pārbaudīta socioloģijas pamatjēdzienu, galveno teoriju, sabiedrības attīstības un galveno sociālo institūtu izmaiņu tendenču sapratne.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: 1. Korekti lietot socioloģijas pamatjēdzienus un terminus, ņemot vērā konceptu saturisko būtību; 2. Aprakstīt sociālās struktūras uzbūvi un nosaukt tās galvenos elementus un mijsakarības starp tiem; 3. Izskaidrot sociālo pārmaiņu norisi un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nosacījumus no socioloģiskās perspektīvas; 4. Izklāstīt socializācijas procesa nozīmi indivīdu dzīvē un raksturot nozīmīgākos socializācijas aģentus; 5. Aprakstīt deviances cēloņus un veidus, kā arī raksturot nozīmīgākos sociālās kontroles realizēšanas mehānismus un to lomu sabiedrībā; 6. Izklāstīt sociālo statusu un lomu konceptu būtību un nozīmi, lai skaidrotu indivīdu vietu sociālajā hierarhijā; 7. Nosaukt un izskaidrot sociālās nevienlīdzības veidus sabiedrībā, kā arī aprakstīt galvenos sociālās nevienlīdzības mazināšanas instrumentus un to nozīmi; 8. Paskaidrot sociālo institūtu kā sociālās dzīves organizēšanas veida būtību un nosaukt nozīmīgākos sociālos institūtus mūsdienu sabiedrībā; 9. Pārzināt socioloģijā lietotās dominējošās pētījumu metodes un sabiedrības izpētes specifiku;
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: 1. Pratīs lietot socioloģiskos konceptus un izmantotos terminus atbilstoši kontekstam; 2. Pratīs no socioloģijas perspektīvas vērtēt sabiedriskos procesus un politiskos dokumentus; 3. Pratīs pielietot socioloģiskās analīzes pamatprincipus sabiedrībā notiekošo procesu analīzē;
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pielietot socioloģijas zināšanas pētniecībā un ergoterapeita darbā. Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs pilnveidota sociālā kompetence, kas izpaudīsies kā spēja konceptuāli izprast sabiedrību un tajā notiekošos procesus un veikt argumentētu sociālo procesu analīzi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā, LU Socioloģijas katedra, 1996.
2Giddens A. Sociology. 5 th ed., Cambridge: Polity Press, 2006.
3Laķis P. Ievads socioloģijā, Zvaigzne ABC, 2002.
4Paula L., Korpa V. Socioloģija. LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010.
5Socioloģija Latvijā, zin. red. T.Tisenkopfs, LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
6Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes : pētījums / sastādītāja Kristīne Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
7Introduction to Sociology. (2013) OpenStax College Rice University. Pieejama: http://openstaxcollege.org/files/textbook_version/hi_res_pd…
Papildus literatūra
1Atbildīgums. Pārskats par tautas attīstību. 2008/2009. LU SPPI.
2Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Rīga: LU, FSI, Baltkonsults, 2007.
3Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: FSI, BICEPS, SPI, 2007.
4Dzīves kvalitāte Latvijā, zin.red. Bela B., Tisenkopfs T., Zinātne, 2006.
5Haralambos M., Holborn M. Sociology: Themes and Perspectives. Collins Educational, 2004.
6Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība: pētījuma pārskats. LU FSI, 2005,
7Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. LU Akadēmiskais apgāds, 2009
8LU Raksti Socioloģija Latvijā. Pieejams: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/736.pdf
9Social Research Introduction. Pieejams: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1…
Citi informācijas avoti
1Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas Latvijā. Labklājības ministrija. Situācijas raksturojums http://www.lm.gov.lv/text/548
2Sociālā iekļaušana. Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/text/549
3Nevienlīdzības novēršana -- labklājības modeļa nepārtrauktais izaicinājums. Pieejams: http://www.youtube.com/watch?v=zb0tJEF-wfc
4Dzīves kvalitāte Latvijā / [zinātniskie redaktori Baiba Bela, Tālis Tisenkopfs] ; Stratēģiskās analīzes komisija. Rīga : Zinātne, c2006. 430 lpp http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1124_…
5Dzīves kvalitāte Eiropā: Subjektīvā labklājība. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index…
6Dzīve – attīstība - labbūtība Latvijas laukos. (2012) Rakstu krājums. Sast. Cimdiņa, Agnese, Raubiško, Ieva. Rīga: Apgāds Zinātne, 264 lpp. Pieejams: http://www.savskaktins.lu.lv/savskaktins/starpdisciplinars-…
7Rifkins, Džeremijs. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga : Jumava, 2004. 279 lpp.
8Video par prognozējamām pārmaiņām tuvāko desmitgažu laikā. Welcome to the 2030s Pieejams: http://www.youtube.com/watch?v=LdtKUW94tVA