Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Liepiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas120
Kopā kontaktstundas120
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
neiroloģijā, iekšķīgajās slimībās, ķirurģijā, farmakoloģijā, anatomijā, fizioloģijā, konceptuālajos prakses modeļos, vides pielāgošanā, ergonomikā, ētikā.
Mērķis:
pilnveidot klīnisko domāšanu pirms klīniskajās studijās. Izprast un pielietot konceptuālos prakses modeļus somatikā, veicināt izpratni par teorētisko zināšanu nozīmi un sasaisti ar praksi. Analizēt nodarbju disfunkciju pacientiem/klientiem ar somatiskās veselības traucējumiem dažādos vides kontekstos. Izprast un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes uz klientu vērstā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Rehabilitācija somatiskajās saslimšanās, ergoterapeita loma. Ergoterapija pacientiem ar uztveres un izziņas traucējumiem. Grupu darbs: klīniskā gadījuma pacienta ar galvas smadzeņu insultu (Uzdevums Nr.1) analīze, izmantojot uz problēmu bāzētu pieeju, klīniskā gadījuma sagatavošana prezentācijai.Nodarbības1.00auditorija
2Klīniskā uzdevuma Nr.1 /1. posma mutiska prezentācija. Prezentāciju jāsagatavo PP un rakstiskā veidā vadoties pēc KNVM procesa apraksta.Nodarbības1.00auditorija
3Uztveres-izziņas traucējumi, to ietekme uz nodarbi. Neirouzvedība.Nodarbības1.00auditorija
4Novērtēšana neirorehabilitācijā. Standartizētie instrumenti, to praktiskais pielietojums.Nodarbības2.00auditorija
5Ergoterapijas metodes neirorehabilitācijā,to pielietojums.Nodarbības2.00auditorija
6Pacientu pozicionēšanas un pārvietošanas principi un tehnika.Nodarbības1.00auditorija
7Klīniskā uzdevuma Nr.1 mutiska prezentācija. Atgriezeniskā saite.Nodarbības1.00auditorija
8Seminārs Uztveres-izziņas un motorās funkcijas traucējumi insulta pacientiem, to ietekme uz aktivitātēm un dalību.Nodarbības1.00auditorija
9Uzdevums Nr.2 Galvas smadzeņu insulta pacienta intervēšana un novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Pacienta ar galvas smadzenu insultu klīniskā gadījuma prezentācija (Uzdevums Nr.2), vadoties pēc KNVM procesa astoņiem soļiem.Nodarbības2.00auditorija
11Nodarbību ieskaite I - galvas smadzeņu insults, novērtēšana un terapija dažādos rehabiltācijas posmos.Nodarbības1.00auditorija
12Klīniskā gadījuma pacienta ar muguras smadzeņu bojājumu analīze (Uzdevums Nr.3). Grupu darbs, izmantojot uz problēmu bāzētu pieeju, klīniskā gadījuma sagatavošana prezentācijai.Nodarbības1.00auditorija
13Muguras smadzeņu bojajums, tā ietekme uz personas funkcionēšanu, aktivitātēm un dalību dažādos vides kontekstos.Nodarbības1.00auditorija
14Ergoterapijas metodes pacientiem ar muguras smadzenu bojājumu akūtajā, agrīnajā un vēlīnajā slimības fāzē . Seminārs: pacienta ar muguras smadzenu bojājumu klīniskā gadījuma ( uzdevums Nr.3) prezentacija. Atgriezeniskā saite.Nodarbības1.00auditorija
15Uzdevums Nr.4 Pacienta ar muguras smadzeņu bojajumu intervēšana un novērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Klīniskā gadījuma prezentācija ( Uzdevums Nr.4), vadoties pēc KNVM procesa astoņiem soļiem.Nodarbības2.00auditorija
17Nodarbību ieskaite II - muguras smadzeņu bojājums, tā ietekme uz personas funkcionēšanu. Terapijas metodes. Prognoze.Nodarbības1.00auditorija
18Literatūras seminārs par aktualitātēm ergoterapijā pacientiem ar muguras smadzeņu bojajumu.Nodarbības1.00auditorija
19Hroniskas neiroloģiskas saslimšanas, to ietekme uz personas funkcionēšanu, nodarbēm. Ergoterapeita taktika.Nodarbības1.00auditorija
20Hroniskas neiroloģiskas saslimšanas. Ergoterapeitiskās pieejas. Klinisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
21Reimatiskais artrīts. Ergoterapeita taktika dažādos slimības posmos.Locītavu aizsardzības pamatprincipi. Patstāvīga klīniskā gadījuma analīze.Nodarbības2.00auditorija
22Apdegumi. Amputācijas. Ergoterapeita taktika agrīnajos un vēlīnajos atveseļošanās periodos. Ergoterapijas metodes un terapeitiskās pieejas.Nodarbības1.00auditorija
23Teorētisko zināšanu ( tests) un praktisko prasmju demonstrēšana.Nodarbības2.00auditorija
24Perifēro nervu bojājums, augšējo ekstremitāšu funkciju traucējumi un to ietekme uz aktivitāšu veikšanu. Ergoterapijas metodes pacientu atveseļošanā.Nodarbības1.00auditorija
25Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla gatavošanās diviem literatūras semināriem ar pp formāta prezentāciju par insulta un muguras smadzeņu bojājuma un citu somatisko saslimšanu ietekmi uz personas funkcionēšanu ergoterapijas kontekstā Divu klīnisko gadījumu analīze, atbilstoši tematikai, izmantojot uz problēmu vērstu mācīšanās metodi, prezentācijas sagatavošana, darbs grupās. Pacienta ar galvas smadzeņu asinrites traucējumiem un pacienta ar muguras smadzeņu bojājumu intervēšana, novērtēšana, terapijas plāna un atbilstošas terapijas izvēles atspoguļošana, prezentācijas sagatavošana- darbs pāros. Klīniskā gadījuma analīze atbilstoši studiju kursa tematikai– studenta patstāvīgais darbs ar individuālu vērtējumu.
Vērtēšanas kritēriji:
studiju kursa ietvaros veikta pacientu intervēšana, atbilstošu novērtēšanas instrumentu pielietošana, iegūto datu analīze un interpretācija, terapijas plāna sastādīšana , atbilstošu terapijas metožu izvēle un to demonstrēšana. Klīnisko gadījumu analīze - teorētisko un praktisko iemaņu demonstrēšana atbilstoši studiju kursa tematikai.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs atpazīt biežāk sastopamās neiroloģiskās un iekšķīgās slimības, izskaidrot somatisko slimību ietekmi uz nodarbēm, identificēt un analizēt nodarbes veikšanas problēmas, definēt ergoterapeita taktiku darbā ar pacientiem/klientiem, analizēt un pamatot ergoterapeita praksē izmantojamos pacientu novērtēšanas standartizētos instrumentus, pamatot un izskaidrot izvēlētā terapijas plāna sastādīšanu un metodes, izskaidrot un analizēt ergoterapeita lomu, somatisko saslimšanu gadījumā, dažādos vides kontekstos.
Prasmes:Studējošais spēs lietot profesionālo terminoloģiju, novērtēt un analizēt nodarbju problēmas, demonstrēt praktiskas iemaņas pacienta/klienta novērtēšanā, izmantojot novērošanas metodes un standartizētus novērtēšanas instrumentus, sastādīt nodarbes disfunkcijai atbilstošu terapijas plānu, kritiski izvērtēt un argumentēt terapijas metožu izvēli, demonstrēt dažādas metodes terapijas plāna realizēšanā, novērtēt terapijas efektivitāti, adaptēt un modificēt nodarbju veikšanu, dokumentēt klīniskās domāšanas un terapijas procesu, kritiski analizēt literatūru.
Kompetences:izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes studējošais spēs identificēt nodarbes problēmas somatisko saslimšanu gadījumā, noformulēt nodarbju disfunkciju, analizēt un interpretēt iegūto informāciju, izstrādāt un pielietot efektīvu uz pierādījumiem balstītu novērtēšanu un terapiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Curtin, Occupational Therapy and Physical Dysfunction, Enabling Occupation, 6-th edition, Churcill Livingstone, 2010
2Ingrid Soderback International Handbook of Occupational Therapy Interventions, Springer, 2010
3Crystal A.Gateley, Sherry Borcherding, Documention Manual for Occupational Therapy writing SOAP Notes, 3-rd edition, Slack incoroprated, 2011
4Karen Jacobs, Laela Jacobs , Quick reference, Dictionary for Occupational Therapy, 5-th edition, Slack incoroprated, 2009
5Mary Vining Radomski, Catherine A. Trombly Latham , Occupational Therapy for Physical Dysfunction, 7-th edition, 2014
Papildus literatūra
1Lois Addy, Occupational therapy Evidence in Practice for Physical Rehabilition, Blackwell, 2006
2Charles H.Christiansen, Carolyn M.Baum, Occupational Therapy, Performance, Participation, and Well-beeing, Slack incoroprated, 2005
3Glen Gillen, Cognitive and perceptual rehabilition, Optimizing function, Mosby, 2009
4Judi Edmans, Occupational therapy and stoke, 2-nd edition , Whurr Publishers. 2010
5Mary Vining Radomski, Catherine A.Trombly Latham, Occupational Therapy for Physical Dysfunctin, 6-th edition, Lippincott Williams&Wilkins, 2008
6Willard & Spackman’s, Occupational Therapy, 10-th edition, Lippincott Williams& Wilkins, 2003
7Ann Turner, Occupational Therapy and Physical Dysfunction, 5-th edition, Churchill Livingstone, 2002
Citi informācijas avoti
1American Journal of Occupational Therapy, British Journal of Occupational
2Therapy, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Australian Journal of Occupational Therapy, RSU datu bāzes, elektroniskie informācijas avoti.