Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Inga Reinvalde

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_066LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Psiholoģija; Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Reinvalde
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Study course description
Zināšanas:
Bez priekšzināšanām spāņu valodā.
Mērķis:
Spāņu valodas kursa mērķis ir apgūt spāņu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1/A2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aktīvi apgūst uzdoto leksiku, veido nelielus dialogus par attiecīgo tēmu, aktīvi iesaistās mājas darbu sagatavošanā, laicīgi iesniedz nelielus aprakstus par ģimeni, dzīvokli, ikdienas aktivitātēm, brīvā laika aktivitātēm utt., kursa laikā sagatavo 1–2 prezentācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva piedalīšanās nodarbībās, kvalitatīvi un laikā veikti mājas darbi, kvalitatīvas atbildes nodarbību laikā. 2. Moduļa beigās pārbaudes darbs, kas var ietvert lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi. 3. Akumulējošs vērtējums 1. semestra beigās, ņemot vērā pārbaudes darbu rezultātus un aktivitāti semestra laikā. 4. Eksāmens kursa beigās, kas ietver lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runāšanas prasmju pārbaudi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie zinās spāņu standartvalodas vārdu krājumu, standarttekstiem raksturīgākās valodas struktūras un valodas likumības, pratīs atrast nepieciešamo informāciju, atpazīs un spēs noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes vai nākotnes darbībām, atpazīs pareizo vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos.
Prasmes:Studējošie sapratīs vienkāršus autentiskus tekstus par ikdienas tēmām (vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē u.c. ), vienkāršus autentiskus audio materiālus par ikdienas tēmām (dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, sludinājumus presē, laika prognozes u.c.), pratīs uzrakstīt īsus ziņojumus, e-pasta vēstules, pierakstīt vienkāršu informāciju, aizpildīt anketas, sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem, tuvāko apkārtni, atbildēt uz jautājumiem, uzdot jautājumus, izmantojot vienkāršas valodas struktūras, pratīs atstāstīt tekstu, izklāstot savu domu, formulējot vienkāršus teikumus, izprast un prast izmantot ikdienas komunikācijā nepieciešamās valodas gramatiskās struktūras.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce