Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Andra Vabale

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_215LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andra Vabale
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, pedagoģijā, pedagoģijas vēsturē, psiholoģijā.
Mērķis:
Izskaidrot tipisku un atipisku bērnu attīstību, mentālas retardācijas cēloņus, garīgās attīstības traucējumu pakāpes, klīnisko, psiholoģisko un pedagoģisko diagnosticēšanu (metodes un paņēmienus). Izskaidrot speciālās pedagoģijas mērķus un uzdevumus darbā ar bērniem ar kombinētiem attīstības traucējumiem, bērniem ar PAA un mācīšanās traucējumiem. Dot ieskatu centrālās nervu sistēmas (CNS) disfunkcijā un garīgo atpalicību izraisošos klīniskajos sindromos. Dot ieskatu autiska spektra traucējumu izpratnē. Izvērtēt Pedagoģiski medicīnisko komisiju lomu izglītības programmu izvēlē bērniem ar kombinētiem traucējumiem. Dot ieskatu speciālās izglītības vēsturē no Senās Romas laikiem līdz 20. gs. Raksturot speciālās izglītības virzienus un nodrošinājumu Latvijā. Dod ieskatu individuālo korekcijas programmu un plānu veidošanā, sadarbībā ar vecākiem/aizbildņiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tipiska un atipiska bērna attīstība. Garīgās atpalicības jēdziena izpratne. Garīgās attīstības traucējumu cēloņi (pēc Grunevalda). Centrālās nervu sistēmas (CNS) disfunkcija, ģenētiskās saslimšanas. Speciālās pedagoģijas virzieni, terminoloģijas pamati. Garīgās attīstības traucējumu klasifikācija un traucējumu pakāpes.Lekcijas1.00auditorija
2Nozīmīgākie garīgo atpalicību izraisoši klīniskie sindromi. Dauna sindroms, Patau sindroms, Reta sindroms, Viljamsa sindroms. Valodas un intelektuālo procesu attīstības īpatnības, pedagoģiskā diagnostika. Pervazīvi attīstības traucējumi. Autiska spektra traucējumi. Aspergera sindroms. Audiologopēda uzdevumi komunikācijas un valodas traucējumu diagnostikā un terapijā.Lekcijas1.00auditorija
3Psihiskās attīstības aizture, cēloņi, klasifikācija. Mācīšanās traucējumu cēloņi, klasifikācija. Vadlīnijas pedagoģiskai diagnostikai un korekcijas darba plānošanai. Audiologopēda uzdevumi mācību programmu modificēšanā. Individuālo mācību plānu veidošana.Lekcijas1.00auditorija
4Speciālās izglītības iestādes Latvijā, normatīvā bāze, mērķi un uzdevumi. Dažādi mācību paņēmieni un tehnikas. Montessori metodes izmantošanas iespējas rehabilitācijā. Alternatīvās palīglīdzekļu sistēmas un to izmantošanas iespējas bērnu apmācībā kombinētu traucējumu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
5Speciālās izglītības vēsturiskais aspekts. Antīkā civilizācija un cilvēki ar attīstības traucējumiem. Ēģiptiešu papirusi, ārsta Imhotepa (3000 p. Kristus) rokraksti. Attieksme pret garīgi atpalikušajiem Spartā un Senajā Grieķijā. Antīkā un viduslaiku likumdošana par cilvēku tiesībām. Antīkās medicīnas un filozofijas uzskati par dzirdes un redzes traucējumu dabu. Uzskati par cilvēkiem ar attīstības traucējumiem kristietības sākumā, viduslaikos un mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
6Prezentācijas un diskusijas par tipisku un atipisku bērna attīstību un garīgo atpalicību izraisošiem cēloņiem.Nodarbības1.00auditorija
7Prezentācijas un diskusijas par sindromu izraisītiem garīgās attīstības traucējumiem. Video materiāla analīze.Nodarbības1.00auditorija
8Prezentācijas un diskusijas par autiska spektra traucējumiem bērniem. Mācību plānošana speciālajā skolā/attīstības centros. Video materiāla analīze.Nodarbības1.00auditorija
9Seminārs par psihiskās attīstības aiztures un mācīšanās traucējumu diferenciāldiagnostiku.Nodarbības1.00auditorija
10Individuālas prezentācijas, nodarbību plāna izveide un vadīšana. Individuālo mācību programmu un plānu veidošana bērniem ar dažādas pakāpes mentālu retardāciju.Nodarbības3.00auditorija
11Klīnisko gadījumu analīze audiologopēda skatījumā. Vadlīnijas bērnu rehabilitācijai. Korekcijas virzieni un izglītības plāni.Nodarbības1.00auditorija
12Grupu prezentācijas un diskusijas speciālās pedagoģijas vēsturē. I grupa.Nodarbības1.00auditorija
13Grupu prezentācijas un diskusijas speciālās pedagoģijas vēsturē. II grupa.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem par dotajām tēmām. 2. Gatavošanās semināriem. 3. Prezentāciju sagatavošana (grupu darbs). 4. Individuālās nodarbības sagatavošana un demonstrēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās lekcijās, nodarbībās un diskusijās, kā arī individuālās un grupu prezentācijas – 50%. Eksāmens – teorijas jautājumi – 30%, klīnisko gadījumu analīze- 20%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas un kompetenci speciālajā pedagoģijā un speciālās pedagoģijas vēsturē. Studējošie zinās speciālās pedagoģijas mērķus un uzdevumus, gūs zināšanas par garīgās atpalicības (mentālās retardācijas) traucējumu pakāpēm, PAA un mācīšanās traucējumiem un garīgo atpalicību izraisošiem klīniskiem sindromiem. Studējošais apgūs zināšanas par speciālās izglītības iespējām Latvijā, kā arī spēs demonstrēt zināšanas individuālo korekcijas programmu un plānu veidošanā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs noteikt garīgās attīstības traucējumu pakāpes, veikt pedagoģisko diagnosticēšanu un izstrādāt pedagoģiskā procesa vadlīnijas bērniem ar mentālu retardāciju. Spēs izvērtēt apmācības iespējas bērniem ar PAA un mācīšanās traucējumiem. Pratīs izvēlēties dažādas pedagoģijas metodes un paņēmienus, kā arī mācēs veidot individuālās programmas un plānus atbilstoši pacienta funkcionālajām iespējām.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes bērnu ar mentāliem traucējumiem valodas/komunikācijas prasmju novērtēšanā, traucējumu diagnosticēšanā un terapijas procesa nodrošināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baka, A., Grunevalds, K. Grāmata par aprūpi. Rīga: Preses Nams, 1998. 326 lpp.
2Farell, M. Moderate, severe and profound learning difficulties (Conitive impaiments) 2nd ed., Routledge, 2012 - 96
3Malofejevs, N. Sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija, Rēzekne, 2008.
4Zamskis, H. Speciālās pedagoģijas vēsture. Rīga:Raka,2007., 236 lpp.
5Autisms un autiska spektra traucējumi. Sast. A. Vabale, RSU, 2008, 112.lpp.
Papildus literatūra
1Liepiņa, S. Speciālā psiholoģija. Rīga: Raka, 2003. 312 lpp.
2Veclava , V., Aldenrūda, U., Ilsteds, S., Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms. Feturum un autori, 2003, 143 lpp.
3Smita, K., Strika, L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. Rīga: Raka, 1998. 340 lpp.
4Hūhtanena, K., Runu atbalstošas un aizstājošas komunikācijas metodes Somijā gadsimtu mijā, Apgāds "Rasa ABC", 2002, 130.lpp.
Citi informācijas avoti
1Rett syndrome. Patau Syndrome (Trisomy 13). Villiams Syndrome. Fragile X Syndrome. Phenylketonuria. Turner Syndrome. From Mary Kugler, R.N., former About.com Guide, updated October 22, 2006.Pieejams: http://rarediseases.about.com/od/rettsyndrome/a/rettsyndrom…..
2Creutzfeldt- Jakob Disease. From Christine Kennard, former About.com Guide, updated: November 30, 2006.Pieejams: http://alzheimers.about.com/od/diagnosisissues/a/cjd.htm