Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uģis Ciematnieks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris; Veselības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt zināšanas par sporta pedagoģijas specifiskajām īpatnībām, iepazīstināt ar sporta un treniņu teorijas pamatjēdzieniem, līdzekļiem, metodēm un treniņu procesa filozofiskajiem pamatnosacījumiem. Radīt izpratni par kustību mācīšanas likumsakarībām, par treniņu sistēmām, par treniņu metodēm un principiālajām atšķirībām veselības sporta jomā, radīt prasmes attīstīt un pilnveidot biomotoro spēju kompleksu un metabolisko procesu efektivitāti, radīt prasmes treniņu procesa plānošanā, organizēšanā, vadīšanā, izvērtēšanā atbilstoši vecumam, dzimumam un fiziskās kondīcijas individuālajām īpatnībām.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju rezultātā studenti iegūst pamata zināšanas sporta un treniņu teorijas jomā ar padziļinātu izpratni veselības sporta jomā attiecībā uz indivīda vecuma, dzimuma un fiziskās un veselības stāvokļa individuālajām īpatnībām.

Prasmes

Jāprot testēt fiziskās sagatavotības līmeni, izvērtēt treniņu procesa efektivitāti un realizēt adekvātas izmaiņas treniņu procesā.

Kompetences

Studiju rezultātā studenti spēs plānot, organizēt un vadīt veselību veicinošo treniņu procesu, galveno uzmanību veltot fizisko slodžu regularitātei un dozēšanas principiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS2Pirmais līmenisObligāts