Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Indra Vīnberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_136LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēstureMērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi; Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet zināšanas var arī iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas fizisko vingrinājumu izmantošanai veselības nostiprināšanā un fizisko darba spēju paaugstināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselīga dzīvesveida un fizisko vingrinājumu nozīme veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Sports, fiziskā aktivitāte un veselība. Jaunākās vadlīnijas, zinātniskā informācija un tendences veselības sportā.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības sporta īss vēsturisks apskats un attīstība. Cilvēka fiziskās aktivitātes raksturojums un veselības sporta attīstība 21. gadsimtā. Veselības sporta attīstība Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums un lietojums. Aerobie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums. Dažādu aerobo vingrinājumu specifika. Optimālas aerobas slodzes apjoms un intensitāte veselības sporta nodarbībās. Augstas intensitātes intervālu treniņu nozīme un izmantošana veselības sportā.Lekcijas1.00auditorija
4Spēka vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Spēka treniņa metodikas pamati. Vispārattīstošie vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Grupu nodarbību vispārējs raksturojums, galvenās priekšrocības un trūkumi.Lekcijas1.00auditorija
5Vidējas intensitātes nodarbība (kardio treniņš) un spēka vingrinājumi ar savu svaru ķermeņa stājas nostiprināšanai un veidošanai.Nodarbības1.00sporta bāze
6Vingrojumi ar un uz lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara, koordinācijas un ķermeņa muskulatūras nostiprināšanai.Nodarbības1.00sporta zāle
7Vingrojumi uz airex līdzsvara pamatnes. Līdzsvara, koordinācijas attīstīšanai, muskuļu dziļajai muskulatūrai, stājas nostiprināšanai un veidošanai.Nodarbības1.00sporta bāze
8Funkcionālie vingrinājumi izmantojot hanteles, smaguma stieņus, bumbas, elastīgās vingrošanas gumijas, līdzsvara pamatnes.Nodarbības3.00sporta bāze
9Augstas intensitātes intervāla treniņi.Nodarbības2.00sporta bāze
10Apļa treniņš izmantojot dažādu vingrošanas inventāru. Stiepšanās vingrinājumi.Nodarbības1.00sporta bāze
11Nodarbības izmantojot hanteles, smaguma stieņus, smaguma bumbas, elastīgās gumijas muskuļu spēka izturības attīstīšanai.Nodarbības3.00sporta bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studenti patstāvīgi uzlabo savu fizisko sagatavotību, izpilda aerobos, spēka, lokanības vingrinājumus. Patstāvīgi vai grupās izpilda un demonstrē vingrojumus, kurus iepriekš sagatavo. Apgūst dažādas studiju kursa tēmas pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem. Kontrolē sirdsdarbības frekvenci sporta nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens vērtējumu veido trīs sadaļas: Tests par teorijas jautājumiem (30%); Aktīva dalība nodarbībās (40%); Fiziskās sagatavotības testi, vai referāts (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students spēs: • pastāstīt par dažādiem vingrinājumiem un nodarbību veidiem, to pielietošanu veselības nostiprināšanai; • izklāstīt aerobā treniņa, spēka izturības treniņa, lokanības un līdzsvara vingrinājumu metodiku; • novērtēt dažādu sporta nodarbību saturu; • izskaidrot pareizas elpošanas nozīmi izpildot dažāda rakstura vingrojumus; • izskaidrot par pareizas stājas sekmēšanu ikdienā izpildot pareizus vingrojumus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: • izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai; • kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi; • sekot līdzi savai pašsajūtai, kontrolēt sirdsdarbības frekvenci sporta nodarbību laikā; • izmantot dažādu vingrošanas inventāru ķermeņa muskulatūras attīstīšanai un stiprināšanai; • veidot dažādu nodarbību veidu un vingrojumu prezentācijas.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt dažādu sporta nodarbību veidu izmantojumu savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
2Contreras, Bret Bodyweight Strength Training Anatomy, 2014.
3Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2007.
4Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp.
5Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp.
6Ivuškāns A. Vingrinājumi muguras veselībai. Zvaigzne ABC, 2016, 176 lpp.
7Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.
8Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, Lttc, 2006, 312. lpp.
9Mauriņa L. Fiziskās aktivitātes kardioloģijā. Rīga, Nacionālais apgāds 2005, 128 lpp.
10Priedīte I.S., Lāriņš V., Sauka M., Selga G., Kalniņa L., Krievkalns J., Artjuhova L. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Rīga, Valsts sporta medicīnas centrs, 2014.
11Williams, Laura Partner Workouts : work out with a partner for double the motivation and twice the impact / 2017.
Papildus literatūra
1Bompa, Tudor O., Conditioning Young Athletes / Tudor O. Bompa, Michael Carrera. Champaign, IL : Human Kinetics, 2015. 1 tiešsaistes resurss (viii, 296 lpp.) : ilustrācijas, tabulas, portreti .
2Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to bePhysically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp.
3Coulson, Morc The Complete Guide to Personal Training , London : 2018
4Contenas B. Bodyweight Strength Training Anatomy, Human Kinetics, 2014 http://media.treningbeograd.rs/2014/12/Bodyweight-Strength-…
5Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.
6EuropeActive. EuropeActive's Essentials for Personal Trainers / EuropeActive ; Thomas Rieger, Ben Jones, Alfonso Jimenez, editors. Champaign, IL : Human Kinetics, [2016] 1 tiešsaistes resurss (x, 310 lpp.) : ilustrācijas
7Gavin, James, Lifestyle Wellness Coaching / James Gavin, PhD, Madeleine Mcbrearty, PhD, Concordia University. Second edition. Champaign, IL : Human Kinetics, 2013. 1 tiešsaistes resurss (xii, 261 lpp.) : ilustrācijas
8Krauksts V. Treniņu teorijas pamati. Rīga, Drukātava, 2006, 161 lpp.
9Lawrence, Debbie The complete guide to circuit training ,London : 2011
10Lawrence, Matt The complete guide to core stability ,London : 2011
11Norris, Christopher M. The complete guide to stretching / London : 2015
12Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas.
Citi informācijas avoti
1Ministru kabineta rīkojums Nr.666 2013. gada 8. decembrī „Par sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”. http://likumi.lv