Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Indra Vīnberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_148LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Veicināt teorētisko zināšanu apguvi par fizisko vingrinājumu lietošanu fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē, apgūt un pilnveidot praktiskās iemaņas fizisko vingrinājumu pielietojumā veselības sportā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselīga dzīvesveida un fizisko vingrinājumu nozīme veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Sports, fiziskā aktivitāte un veselība.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības sporta īss vēsturisks apskats un attīstība. Cilvēka fiziskās aktivitātes raksturojums un veselības sporta attīstība 21. gadsimtā. Veselības sporta attīstība Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums un lietojums. Aerobie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums. Dažādu aerobo vingrinājumu specifika.Lekcijas1.00auditorija
4Optimālas aerobas slodzes apjoms veselības sporta nodarbībās. Optimāla aerobas slodzes intensitāte veselības sporta nodarbībās.Lekcijas1.00auditorija
5Spēka vingrojumi, to lietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Spēka treniņa metodikas pamati.Lekcijas1.00auditorija
6Vispārattīstošie vingrojumi, to lietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Grupu nodarbību vispārējs raksturojums, galvenās priekšrocības un trūkumi.Lekcijas1.00auditorija
7Veselību veicinošā treniņa pamatprincipi, to lietošana veselības sporta nodarbībās.Lekcijas1.00auditorija
8Bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifika. Fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem.Lekcijas1.00auditorija
9Aptaukošanās cēloņi un negatīvā ietekme uz cilvēka organismu, fiziskās slodzes nozīme un fizisko vingrinājumu lietošana aptaukošanās novēršanā.Lekcijas1.00auditorija
10Fiziskās aktivitātes nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Fiziskās slodzes ietekme uz asins lipīdu un lipoproteīnu sastāvu. Ieteicamā slodze lipīdu maiņas normalizēšanā.Lekcijas1.00auditorija
11Iepazīšanās ar aerobo darbaspēju testiem izmantojot veloergometru Monarc Ergomedic 839E (Astranda, YMCA un WHO testus, kas iekļauti Monark ergometra datorprogrammā), kardiotrenažieru programmā. Noteikt un izvērtēt savas darbaspējas. Apgūt HUR trenažierus un dot izpratni par spēka vingrojumu nepieciešamību veselības veicināšanā.Nodarbības1.00sporta bāze
12Iepazīties ar dažādām kardiotrenažieru programmām aerobās slodzes veikšanai. Dot izpratni par kardiotreniņiem un to nozīmi sirds asinsvadu slimību profilaksē. Apgūt spēka vingrojumus izmantojot hanteles, brīvos svarus un dažādus trenažierus zāles solus un statīvu. Spēka vingrojumi izmantojot trošu trenažierus un spēka vingrojumi.Nodarbības1.00sporta bāze
13Apļa treniņš, tā lietošana veselības sporta nodarbībās. Sporta spēles, basketbols, volejbols, badmintons, to lietojums veselības sportā.Nodarbības2.00sporta bāze
14Vingrojumi līdzsvaram uz lielām vingrošanas bumbām, līdzsvara virsmām un reljefainām līdzsvara virsmām. Vingrojumi līdzsvara, koordinācijas attīstīšanai, muskuļu spēka palielināšanai, stājas nostiprināšanai un veidošanai.Nodarbības1.00sporta bāze
15Augstas intensitātes intervāla treniņi un to lietošana veselības sportā.Nodarbības2.00sporta bāze
16Dot izpratni par dažādu vingrošanas inventāra izmantošanu nodarbībās, spēka īpašību uzlabošanā, kā arī par pareizu vingrojumu tehnisko izpildījumu un elpošanas nozīmi stiepšanas un spēka vingrojumu izpildes laikā. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības3.00sporta bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veselības sporta treniņu programmu sastādīšana vienam mēnesim, konkrētam cilvēkam, izmantojot aerobos, spēka un lokanības vingrinājumus, norādot cilvēka vecumu, dzimumu, augumu, svaru, ĶMI, fizisko aktivitāti, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli. Uzskaitīt galvenos mērķus svarīguma secībā, ko cilvēks vēlas sasniegt izmantojot fiziskos vingrinājumus. Patstāvīgi apgūt dažādas kursa tēmas pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem. Dažādu vingrojumu sagatavošana un prezentēšana grupai, demonstrējot vingrojumus, norādot to izpildes tehniku un raksturīgākās kļūdas un konkrētas muskuļu grupas stiepšanas vingrinājumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Sekmīgas atbildes uz teorijas testa jautājumiem par veselības sporta tēmām. Savlaicīgi sagatavotas veselības sporta treniņu programmas un to prezentācija. Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās un prasme demonstrēt vingrojumus dodot metodiskos norādījumus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: • nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas; • uzskaitīt un klasificēt veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; • definēt jēdzienus "veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports"; • nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība; • pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai; • raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus; • formulēt aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekme uz cilvēka organismu, fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu lietošanu aptaukošanās novēršanā; • izklāstīt fizisko vingrinājumu lietošanu dažādu slimību profilaksē; • atlasīt katram klientam piemērotus vingrinājumus; • izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai; • raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku; • izklāstīt fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem; • pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir aizliegtas; • interpretēt veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to izmantošanu veselības sporta nodarbībās.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs: • izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai; • kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi; • sekot līdzi savai pašsajūtai, kontrolēt sirdsdarbības frekvenci sporta nodarbību laikā; • izmantot vingrošanas inventāru ķermeņa muskulatūras attīstīšanai un nostiprināšanai; • veidot un demonstrēt vingrojumus izmantojot vingrošanas inventāru un savu ķermeņa svaru; • radīt izpratni par slodzes un uztura līdzsvaru svara regulēšanā un tā mazināšanā.
Kompetences:Izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus. Izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
2Contreras, Bret Bodyweight Strength Training Anatomy , 2014
3Coulson, Morc The Complete Guide to Personal Training , London : 2018
4Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp
5Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2007.
6Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp
7Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.
8Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, Lttc, 2006, 312. lpp.
9Ivuškāns A. Vingrinājumi muguras veselībai. Zvaigzne ABC, 2016, 176lpp. Vingrinājumi
10Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.
11Lawrence, Debbie The complete guide to circuit training ,London , 2011
12Lawrence, Matt The complete guide to core stability ,London , 2011
13Mauriņa L. Fiziskās aktivitātes kardioloģijā. Rīga, Nacionālais apgāds 2005, 128 lpp.
14Norris, Christopher M. The complete guide to stretching , London ,2015
15Priedīte I.S., Lāriņš V., Sauka M., Selga G., Kalniņa L., Krievkalns J., Artjuhova L. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Rīga, Valsts sporta medicīnas centrs, 2014
16Williams, Laura Partner Workouts : work out with a partner for double the motivation and twice the impact ,2017
Papildus literatūra
1Bompa, Tudor O., Conditioning Young Athletes / Tudor O. Bompa, Michael Carrera. Champaign, IL : Human Kinetics, 2015. 1 tiešsaistes resurss (viii, 296 lpp.) : ilustrācijas, tabulas, portreti
2Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to bePhysically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp
3Charles B. Corbin, Ruth Lindsey. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336pp
4Claude Bouchard, Steven N. Blair, WilliamL Haskell. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp
5Contenas B. Bodyweight Strength Training Anatomy, Human Kinetics, 2014 http://media.treningbeograd.rs/2014/12/Bodyweight-Strength-…
6Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.
7EuropeActive. EuropeActive's Essentials for Personal Trainers / EuropeActive ; Thomas Rieger, Ben Jones, Alfonso Jimenez, editors. Champaign, IL : Human Kinetics, [2016] 1 tiešsaistes resurss (x, 310 lpp.) : ilustrācijas.
8Gavin, James, Lifestyle Wellness Coaching / James Gavin, PhD, Madeleine Mcbrearty, PhD, Concordia University. Second edition. Champaign, IL : Human Kinetics, 2013. 1 tiešsaistes resurss (xii, 261 lpp.) : ilustrācijas
9Jones C, Rose D. Physical Activity Instruction of Olders Adults.Human Kinetics, 2005, 424 pp
10Krauksts V. Treniņu teorijas pamati. Rīga, Drukātava, 2006, 161 lpp.
11McArdle W.D.. Exercise Physiology: energy, nutrition and human performance. Philadelphia, 2007, 1068p.
12Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas
Citi informācijas avoti
1Ministru kabineta rīkojums Nr.666 2013. gada 8. decembrī „Par sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”. http://likumi.lv
2http://www.lspa.eu/files/study/lection_materials/U.Svinks/M…
3http://www.treneruizglitiba.lv/files/dokumenti/2014/2008_LT…