Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Voldemārs Arnis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_149LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija
Mērķis:
Veicināt teorētisko zināšanu un prasmju apguvi par fizisko vingrinājumu pielietošanu veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē, fiziskās sagatavotības paaugstināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sports, fiziskā aktivitāte un veselība. Veselīga dzīvesveida un fizisko vingrinājumu nozīme veselības saglabāšanā un nostiprināšanā.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības sporta īss vēsturisks apskats un attīstība. Cilvēka fiziskās aktivitātes raksturojums un veselības sporta attīstība 21. gadsimtā. Veselības sporta attīstība Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums un pielietojums. Aerobie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums. Dažādu aerobo vingrinājumu specifika. Optimālas aerobas slodzes apjoms veselības sporta nodarbībām. Optimāla aerobas slodzes intensitāte veselības sporta nodarbībās.Lekcijas1.00auditorija
4Spēka vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Spēka treniņa metodikas pamatiLekcijas1.00auditorija
5Vispārattīstošie vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Grupu nodarbību vispārējs raksturojums, galvenās priekšrocības un trūkumi.Lekcijas1.00auditorija
6Veselību veicinošā treniņa pamatprincipi, to pielietošana veselības sporta nodarbībās. Bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifika. Fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem.Lekcijas1.00auditorija
7Aptaukošanās cēloņi un negatīvā ietekme uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīme un fizisko vingrinājumu pielietošana aptaukošanās novēršanā.Lekcijas1.00auditorija
8Fiziskās aktivitātes nozīme sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Fiziskās slodzes ietekme uz asins lipīdu un lipoproteīnu sastāvu. Ieteicamā slodze lipīdu maiņas normalizēšanā.Lekcijas1.00auditorija
9Iepazīšanās ar velotrenažieriem, to programmām un izmantošanas iespējām veselības sporta treniņa nodarbībās.Spēka vingrojumi, izmantojot pneimatiskos „ HUR” trenažierus.Nodarbības1.00auditorija
10Spēka treniņi, izmantojot hanteles, brīvos svarus un dažādus trenažierus zāles solus un statīvu. Spēka vingrojumi izmantojot trošu trenažierus un spēka vingrojumi.Nodarbības1.00auditorija
11Apļa treniņš, tā pielietošana veselības sporta nodarbībās.Nodarbības1.00auditorija
12Vingrošanas komplekss izmantojot hanteles. Spēka vingrojumi ar hantelēm. Maza, liela amplitūdas un statiski vingrojumi.Stiepšanas vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības1.00auditorija
13Lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara, kordinācijas vingrojumi. Ķermeņa muskulatūras stiprināšanas vingrojumi.Nodarbības1.00auditorija
14Spēka vingrojumi izmantojot vingrošanas gumijas. Stiepšanas vingrinājumi.Nodarbības1.00auditorija
15Vingrojumi uz airex līdzsvara pamatnes . Līdzsvara, koordinācijas attīstīšanai, muskuļu spēka palielināšanai, stājas nostiprināšanai un veidošanai.Nodarbības1.00auditorija
16Intervāla treniņu metode, aerobas slodzes kombinēšana ar spēka slodzi izmantojot dažādu vingrošanas inventāru.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veselības sporta treniņu programmu sastādīšana vienam mēnesim, konkrētam cilvēkam, izmantojot aerobos, spēka un lokanības vingrinājumus, norādot cilvēka vecumu, dzimumu, augumu, svaru, ĶMI, fizisko aktivitāti, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli. Uzskaitīt galvenos mērķus svarīguma secībā, ko cilvēks vēlas sasniegt izmantojot fiziskos vingrinājumus. Patstāvīgi apgūt dažādas kursa tēmas pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem. Dažādu vingrošanas kompleksu sastādīšana un aprakstīšana. Praktisko iemaņu pilnveidošana nodarbību laikā: demonstrēt vingrojumus, demonstrēt spēka vingrojumus konkrētai muskuļa grupai, konkrētas muskuļu grupas stiepšanas vingrinājumus.
Vērtēšanas kritēriji:
teorētiskā ieskaite (I) – divi teorijas jautājumi par veselības sporta tēmām. Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti dažādi vingrošanas kompleksi, sagatavotas veselības sporta treniņu programmas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā students:zinās un spēs: - nosaukt veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus; - nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas; - uzskaitīt un klasificēt veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; - definēt jēdzienus veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports; - nosaukt galvenos faktorus no kuriem atkarīga cilvēka veselība; - pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai; - raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus; - formulēt aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekme uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīme un fizisko vingrinājumu pielietošana aptaukošanās novēršanā; - izklāstīt fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē; - atlasīt katram klientam piemērotus vingrinājumus; - izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai; - raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku; - izklāstīt fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem; - pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir aizliegtas; - interpretēt veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās;
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs: - izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; - izvēlēties un ieteikt piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti, dažādus nodarbību veidus; - pratīs sastādīt vienkāršu veselības sporta treniņa programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus; - pratīs izmantot kardiotrenažierus, to programmas un sirds ritma monitorus treniņu procesā, spēka trenažierus, speciālos solus, brīvos svarus un hanteles; - demonstrēt vingrojumus dažādām muskuļu grupām ar un bez priekšmetiem.
Kompetences:studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs: - izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus; - izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
2Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2007.
3Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.
4Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.
5Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, Lttc, 2006, 312. lpp.
6Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.
7Mauriņa L. Fiziskās aktivitātes kardioloģijā. Rīga, Nacionālais apgāds 2005, 128 lpp.
8Žīdens J un autoru kolektīvs. Bēŗnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, Lttc, 2008, 215 lpp
Papildus literatūra
1Krauksts V. Treniņu teorijas pamati. Rīga, Drukātava, 2006, 161 lpp.
2Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.
3Upmanis R. Vingro ar prieku. Rīga, Jumava, 2005, 144 lpp.
4Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to be Physically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp
5Charles B. Corbin, Ruth Lindsey. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336pp
6Claude Bouchard, Steven N. Blair, WilliamL Haskell. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp
7McArdle W.D.. Exercise Physiology: energy, nutrition and human performance. Philadelphia, 2007, 1068p.
8J.Greenberg, G.Dintiman, B.Oakes. Physical Fitness and Wellness. Human Kinetics, 2004, 520 pp
9C.Jones, D.Rose. Physical Activity Instruction of Olders Adults.Human Kinetics, 2005, 424 pp
10E.Howley, B.Franks. Health Fitness Instructors Handbook.Human Kinetics, 2003, 584pp
Citi informācijas avoti
1Ministru kabineta rīkojums Nr.666 2013. Gada 8. Decembrī „Par sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”. http://likumi.lv
2http://www.treneruizglitiba.lv/TRENERA-ROKASGRAMATAS
3http://uploadingit.com/file/eu36gm7czblcz1al/Muskulaturas_a…