Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Indra Vīnberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_132LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēstureMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas un zināšanas par fizisko vingrinājumu izmantošanu veselības nostiprināšanā, ķermeņa kompozīcijas uzlabošanā un fiziskās sagatavotības paaugstināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kardio vingrinājumi, sagatavojošie stiepšanās vingrinājumi, spēka vingrojumi ar savu ķermeņa svaru, vingrojumu tehniskais izpildījums, elpošanas nozīme spēka un stiepšanās vingrojumu laikā.Nodarbības1.00sporta bāze
2Dažādas kardiotrenažieru programmas un to izmantošanas iespējas veselības sporta treniņa nodarbībās. Bāzes vingrojumi ar brīvajiem svariem, kāju, roku, plecu, krūšu, muguras muskulatūrai.Nodarbības1.00sporta bāze
3Spēka nodarbība izmantojot hanteles. Stiepšanās vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības1.00sporta bāze
4Intervāla treniņu metode, aerobas slodzes kombinēšana ar spēka slodzi izmantojot dažādu vingrošanas inventāru.Nodarbības3.00sporta bāze
5Dažādu kardiotrenažieru programmas izmantošana trenējoties mērenas intensitātes diapazonā. Spēka vingrojumi izmantojot pneimatiskos „HUR” trenažierus.Nodarbības1.00sporta bāze
6Apļa treniņa metode. Stiepšanās vingrinājumi.Nodarbības2.00sporta bāze
7Spēka nodarbība izmantojot smaguma stieni. Stiepšanās vingrinājumi un relaksācija.Nodarbības1.00sporta bāze
8Vingrojumi ar mazajām vingrošanas bumbām. Stājas korekcijas vingrojumi, līdzsvara vingrojumi, koordinācijas vingrojumi.Nodarbības1.00sporta bāze
9Vingrojumi uz airex līdzsvara pamatnes. Līdzsvara, koordinācijas attīstīšanai, muskuļu spēka palielināšanai, stājas nostiprināšanai un veidošanai.Nodarbības1.00sporta bāze
10Dažādu kardiotrenažieru programmu izmantošana kardiotreniņam. Spēka vingrinājumi ar brīvajiem svariem. Spēka vingrojumi pie brīvo trošu trenažieriem. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības1.00sporta bāze
11Vingrinājumi ar lielo vingrošanas bumbu. Līdzsvara un koordinācijas attīstīšanai, muskuļu spēka palielināšanai, stājas nostiprināšanai un veidošanai. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības1.00sporta bāze
12Spēka nodarbība izmantojot dažādu inventāru. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības1.00sporta bāze
13Apļa treniņš izmantojot dažādu inventāru. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības1.00sporta bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
4Intervāla treniņu metode, aerobas slodzes kombinēšana ar spēka slodzi izmantojot dažādu vingrošanas inventāru.Nodarbības3.00sporta bāze
12Spēka nodarbība izmantojot dažādu inventāru. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības3.00sporta bāze
13Apļa treniņš izmantojot dažādu inventāru. Praktisko iemaņu pilnveidošana.Nodarbības2.00sporta bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Dažādu vingrojumu kompleksu sastādīšana un aprakstīšana. Pastāvīgi vai grupās izpildīt un demonstrēt vingrojumus, kurus iepriekš sagatavo pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem vai interneta saitēm. Studiju kursa laikā studenti patstāvīgi uzlabo savu fizisko sagatavotību, izpilda aerobos, spēka, lokanības vingrinājumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmena vērtējumu veido trīs sadaļas: Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās un prasme lietot praktiskajās nodarbībās dažādus vingrojumus, veidojot dažādas nodarbības ar noteiktu nodarbības mērķi (50%). Vingrojumu prezentācijas (20%), Kustību iemaņu un fiziskās sagatavotības testi (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: • pastāstīt par dažādiem vingrinājumiem un nodarbību veidiem, to izmantošanu veselības nostiprināšanā; • novērtēt dažādu veselības sporta nodarbību saturu un to piemērotību cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību; • izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai; • secīgi sakārtot un aprakstīt vingrojumus atbilstoši metodiskajiem un anatomiskās iedarbības pamatprincipiem; • izskaidrot pareizas elpošanas nozīmi izpildot spēka un lokanības vingrojumus; • ieteikt atbilstošas nodarbības ķermeņa kompozīcijas uzlabošanai, aptaukošanās novēršanai, fiziskās sagatavotības uzlabošanai
Prasmes:• izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai; • sastādīt un prezentēt dažādus nodarbību veidus; • izvēlēties un ieteikt piemērotākos vingrinājumus , nodarbību veidus klientiem atkarībā no viņu vēlmēm; • kontrolēt savu muskuļu darbu, dozēt slodzi un sekot līdzi savai pašsajūtai un sirds darbībai; • izmantot dažādu vingrošanas inventāru veselības sporta nodarbībās; • demonstrēt vingrojumus dažādām muskuļu grupām ar un bez priekšmetiem; • ieteikt atbilstošas slodzes svara regulēšanā, ķermeņa kompozīcijas uzlabošanā, fiziskās sagatavotības uzlabošanai
Kompetences:Studiju kursa apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību veselības veicināšanā, fizisko vingrinājumu lietošanu aptaukošanās novēršanā, svara regulēšanā, kompozīcijas uzlabošanā un rekomendēt atbilstošas veselības aktivitātes sporta nodarbības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
2Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp
3Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2007.
4Contreras, Bret Bodyweight Strength Training Anatomy / 2014
5Coulson, Morc The Complete Guide to Personal Training / London : 2018
6Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2004, 304. lpp.
7Grasis N. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, Lttc, 2006, 312. lpp.
8Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006, 197 lpp.
9Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015, 239 lpp.
10Norris, Christopher M. The complete guide to stretching / London : 2015
11Priedīte I.S., Lāriņš V., Sauka M., Selga G., Kalniņa L., Krievkalns J., Artjuhova L. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē. Rīga, Valsts sporta medicīnas centrs, 2014
12Ivuškāns A. Vingrinājumi muguras veselībai. Zvaigzne ABC, 2016, 176 lpp.
13Žīdens J un autoru kolektīvs. Bēŗnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, Lttc, 2008, 215 lpp
14Williams, Laura Partner Workouts : work out with a partner for double the motivation and twice the impact / 2017
Papildus literatūra
1Bompa, Tudor O., Conditioning Young Athletes / Tudor O. Bompa, Michael Carrera. Champaign, IL : Human Kinetics, 2015. 1 tiešsaistes resurss (viii, 296 lpp.) : ilustrācijas, tabulas, portreti
2Bess H. Marcus, Leighann Forsyth. Motivating People to bePhysically Active. Human Kinetics, 2009, 248pp
3Charles B. Corbin, Ruth Lindsey. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336pp
4Claude Bouchard, Steven N. Blair, WilliamL Haskell. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424pp
5Contenas B. Bodyweight Strength Training Anatomy, Human Kinetics, 2014 http://media.treningbeograd.rs/2014/12/Bodyweight-Strength-…
6Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003.
7EuropeActive. EuropeActive's Essentials for Personal Trainers / EuropeActive ; Thomas Rieger, Ben Jones, Alfonso Jimenez, editors. Champaign, IL : Human Kinetics, [2016] 1 tiešsaistes resurss (x, 310 lpp.) : ilustrācijas.
8Gavin, James, Lifestyle Wellness Coaching / James Gavin, PhD, Madeleine Mcbrearty, PhD, Concordia University. Second edition. Champaign, IL : Human Kinetics, 2013. 1 tiešsaistes resurss (xii, 261 lpp.) : ilustrācijas
9Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas
10Williams L, Partners Workouts,Dorling Kindersley Limited, 2017, 222 pp
Citi informācijas avoti
1http://www.lspa.eu/files/study/lection_materials/U.Svinks/M…
2http://www.treneruizglitiba.lv/files/dokumenti/2014/2008_LT…