Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Daina Šmite

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_204LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūtu fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.
Mērķis:
Attīstīt spēju pilnveidot un radīt standartizētus novērtēšanas protokolus un veicināt to lietošanu fizioterapijas praksē, balstoties uz konteksta izvērtēšanu, pieredzes analīzi, kā arī ienesot radošas un inovatīvas idejas, lai uzlabotu fizioterapijas pakalpojumu kvalitāti.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievada jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
2Funkcionālā stāvokļa un problēmu novērtēšana un dokumentēšana.Nodarbības4.00auditorija
3Procesa novērtēšana un dokumentēšana.Nodarbības4.00auditorija
4Rezultātu un mērķu sasniegšanas novērtēšana un dokumentēšana.Nodarbības4.00auditorija
5Projektu darbu prezentācijas un noslēguma jautājumi.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju sistemātiska meklēšana, atlasīšana un kritiska lasīšana, rezultātu apkopošana un pamatotu secinājumu veikšana. Citu valstu profesionālo asociāciju vadlīniju izpēte un adaptācija lokālajam kontekstam. Projekta darba izstrāde mazajā grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutiski vizuālie ziņojumi semināra nodarbībā (literatūras analīze par standartizētiem izmeklēšanas instrumentiem, instrumentu salīdzinājums). Dalība diskusijās nodarbībās un semināros (argumentēta viedokļa formulēšana un skaidrošana, radoša pieeja problēmu risināšanā, izpratni un domāšanu veicinošu jautājumu uzdošana). Projekta darba starp-ziņojums un gala ziņojums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo standartizētas novērtēšanas elementus fizioterapijas praksē. Raksturo dažādas fizioterapeitu profesionālo organizāciju vadlīnijas par novērtēšanas un dokumentācijas standartiem fizioterapijā. Raksturo saistošo aktuālo likumdošanu, kontekstā ar pacienta datu dokumentāciju.
Prasmes:Apkopo standartizētus funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas instrumentus attiecīgās fizioterapijas prakses kontekstā. Sistematizē un salīdzina izmeklēšanas instrumentus, ņemot vērā to īpašības (laika patēriņu, dārdzību, jutību un specifiskumu, izmaiņu laikā u.c.), SFK konceptuālo modeli un fizioterapijas prakses kontekstu. Analizē novērtēšanas un dokumentācijas pielietošanas veidus un specifiku atsevišķiem elementiem fizioterapijā (sākotnējā izmeklēšana, atkārtota novērtēšana, process, rezultāti) pie dažādiem kontekstuālajiem nosacījumiem.
Kompetences:Veido un attīsta standartizētus novērtēšanas protokolus un veicina to lietošanu fizioterapijas praksē, balstoties uz konteksta izvērtēšanu, pieredzes analīzi, kā arī ienesot radošas un inovatīvas idejas, lai uzlabotu fizioterapijas pakalpojumu kvalitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E studiju materiāli