Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Renāte Cāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_102LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa sekmīgai apguvei studentiem ir nepieciešamas priekšzināšanas cilvēkresursu vadībā globālajā vidē un starptautiskajā mārketingā.
Mērķis:
Apskatīt dažādos nacionālo un organizāciju kultūras modeļus, pievēršot īpašu uzmanību kultūras ietekmei uz organizāciju struktūru, stratēģijas veidošanu, vadības stiliem, lēmumu pieņemšanas procesu, informācijas un komunikācijas sistēmām, kontroles mehānismiem uzņēmumos. Īpaša uzmanība kursā tiek pievērsta pārrunu organizēšanai starpkultūru biznesa vidē. Kursa apguve palīdz studentiem iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas multikulturālo organizāciju vadībai un sadarbībai ar ārvalstu partneriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kultūru saskarsmes sfēras. Kultūras klasifikācija. Stereotipi. Atšķirības starp nacionālo un organizāciju kultūru.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Nacionālo kultūru klasifikācijas piemēri: Hofstede, Schwartz, Trompenaars, GLOBE.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3G.Hofstedes nacionālās kultūras dimensijas.Lekcijas1.00auditorija
4Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Starpkultūru biznesa vide: kultūratšķirību ietekme uz pārrunu procesu.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kultūru saskarsmes sfēras. Kultūras klasifikācija. Stereotipi. Atšķirības starp nacionālo un organizāciju kultūru.Lekcijas1.00auditorija
2Nacionālo kultūru klasifikācijas piemēri: Hofstede, Schwartz, Trompenaars, GLOBE.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3G.Hofstedes nacionālās kultūras dimensijas.Lekcijas1.00auditorija
4Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē.Lekcijas1.00auditorija
5Starpkultūru biznesa vide: kultūratšķirību ietekme uz pārrunu procesu.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavošanās praktisko uzdevumu izpildei semināru nodarbību laikā, situāciju un biznesa sarunu simulācija, grupu darbi, projekta izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums – 20%, grupas projekts – 30%, eksāmens – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa apguves studējošie ir ieguvuši zināšanas un pārskatu par starpkultūru biznesa attiecību būtību, par šo attiecību specifiku dažādās pasaules valstīs un reģionos, par komunikācijas īpatnībām starpkultūru biznesa vidē, par starpkultūru saskarsmes procesu, tā veidiem, funkcijām, struktūru un vadīšanu. Kursa apguve palīdz studējošajiem iegūt zināšanas darījumu veikšanai globālajā, starpkultūru biznesa vidē, ievērojot dažādu kultūru pārstāvju uzvedības īpatnības.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst prasmes atpazīt, izprast un izvērtēt dažādu pasaules valstu un reģionu atšķirīgās biznesa kultūras, kā arī saprast šo atšķirību cēloņus un būtību. Studējošie prot lietot starpkultūru attiecību teorētisko konceptu un tā elementus praktiskajā uzņēmējdarbībā. Studējošie spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt biznesa attiecību veidošanas un uzturēšanas procesus ar dažādo kultūru pārstāvjiem.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie ir ieguvuši spējas praktiski izmantot starptautiskā uzņēmējdarbībā iegūtās zināšanas par starpkultūru biznesa attiecībām un to, kā šīs zināšanas pielietot, darbojoties starptautiskā biznesa vidē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1 Abel Adekola, Bruno S. Sergi Global business management: a cross-cultural pespektive. - Routledge, 2016, 297pp.
2David C. Thomas and Mark F. Peterson Cross-Cultural Management: Essential Concepts.- SAGE, 4th ed., 2018, 303 pp.
3 Mary Ellen Guffey, Dana Loewy Essentials of Business Communication.- 10th ed., 2014
4Geert Hofstede Cultures and Organizations: Software of the Mind. - 3rd Ed., MacGraw-Hill, 2010, 577 pp.
5Trompenaars V., Hapmden-Turner Ch.. Riding the Waves of Culture: understanding diversity in global business. 3rd Ed.- McGraw – Hill, N.-Y., 2012, 608 pp.
6Thompson, L.; The Mind and Heart of the Negotiator; Upper Siddle River: Pearson Education International, 2005.
7Mouls, Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2003.
8Mead, R. International Management: cross-cultural dimensions. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
9Thompson, L.; The Mind and Heart of the Negotiator; Upper Siddle River: Pearson Education International, 2005. 2.Mouls, Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2003. 3.Mead, R. International
Papildus literatūra
1D. Fosters.Lietišķā etiķete Eiropā. Zvaigzne ABC, Rīga, 2005.g., 398 lpp.
2De Mooij, M. Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising. London: Sage Publications, 2004.
3Kenins-Kings, G. Amerikas pieredze uzņēmumu vadībai: izlase lietišķām pārrunām. Riga: Biznesa Partneri, 2002.
4Francesco, A.,M.; Gold, B., A. International Orgnizatioanal Behavior. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005.
5Daniels, J., D.; Radebaugh, L.,H.; Sullivan, D.,P. International Business: Environment and Operations. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004.
Citi informācijas avoti
1Journal of Baltic Management
2Academy of Management Review
3Journal of Cross-cultural management