Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Liāna Deklava

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_229LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas līmeņa zināšanas sociālajās zinātnēs.
Mērķis:
Attīstīt izpratni par savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām, veiksmīgas profesionālas komunikācijas nozīmi aprūpes procesa realizācijas laikā, veicināt saskarsmes prasmju attīstību un pilnveidošanu pozitīvai sadarbībai ar sievietēm un viņu ģimenēm, kā arī ar citiem veselības aprūpes profesionāļiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saskarsmes process, tā raksturojums. Saskarsmes veidi, to raksturojums: verbālā, neverbālā saskarsme.Lekcijas1.00auditorija
2Saskarsmes struktūra (sociālā percepcija, komunikācija un interakcija).Lekcijas1.00auditorija
3Sociālās uztveres un komunikatīvās barjeras.Lekcijas1.00auditorija
4E. Berne transakciju analīze.Lekcijas1.00auditorija
5Pozitīvas komunikācijas prasmes. Emocionālas intelekts.Lekcijas1.00auditorija
6Saskarsmes līmeņi, puses (ārējā, iekšējā), klienta vajadzības saskarsmē.Nodarbības1.00auditorija
7Komunikatīvās barjeras un to pārvarēšana.Nodarbības1.00auditorija
8Vecmātes profesionālās lomas saskarsmē.Nodarbības1.00auditorija
9Saskarsmes īpatnības dažādās klīniskās situācijās.Nodarbības2.00auditorija
10Saskarsmes interakcijas, to analīze.Nodarbības2.00auditorija
11Pozitīvas komunikācijas prasmes.Nodarbības2.00auditorija
12Konflikti, to cēloņi, veidi un risināšanas paņēmieni.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Saskarsmes situāciju analīze, pašpieredzes vingrinājumi, lomu spēles, viena pētījuma analīze ar sagatavotu prezentācju.
Vērtēšanas kritēriji:
Saskarsmes situācijas analīzes veikšana (vērtēšanas kritēriji: svarīgākie komunikācijas aspekti, klienta vajadzības saskarsmē, vecmātes mērķi dotajā saskarsmes situācijā, konfliktu riski, to risināšanas veidi), pētījuma par saskarsmes aktuālām tēmām sagatavošana un prezentācija (vērtēšanas kritēriji: izvēlētās datu bāzes atbilstība, pētījuma tēmas aktualitāte, pētījuma galveno nostādņu raksturojums), kā arī patstāvīgais darbs nodarbībās piedaloties lomu spēlēs un pašpieredzes vingrinājumos.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūst zināšanas par saskarsmes struktūru, veidiem, ietekmējošiem faktoriem; izprot vecmātes komunikācijas profesionālās lomas aprūpes procesā; iegūst zināšanas par profesionālas komunikācijas aspektiem saskarsmē; iegūst zināšanas konfliktoloģijā.
Prasmes:Prasme veidot veiksmīgu/pozitīvu saskarsmi ar sievieti un viņas ģimenes locekļiem, kā arī aprūpes procesā iesaistītām personām.
Kompetences:Studenti izprot sievietes vajadzības dažādās klīniskās aprūpes saskarsmes situācijās; izprot veiksmīgas komunikācijas priekšnosacījumus; diferencē riska faktorus iespējamo konfliktu attīstībā un vēlamo uzvedību veiksmīgākai konflikta risināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gjyn, O’Toole, Communication : Core Interpersonal Skills for Health Professionals, Chatswood, NSW : Elsevier, 2016
2England,C. Communication skills for midwives: challenges in everyday practice. Maidenhead: McGraw Hill/Open University Press, 2012.
3K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā, Veselības psiholoģija, RSU, 2016.
4K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, M.Ludāne u.c., Psiholoģija 2, Pērsonība, grupa, sabiedrība, kultūra,Zvaigzne ABC, 2015
5Omarova S., Cilvēks runā ar cilvēku, Kamene, 2009
6Reņģe V., psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija, zvaigzne ABC, 2004.
Papildus literatūra
1Laura M. Justice, Communication sciences and disorders : a contemporary perspective, Boston [etc.] : Allyn & Bacon, c2010
2Vidnere M., Nucho A. Ozoliņa, Intervēšanas prasme, Raka, 2012
3Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper, Skills for Communicating with Patient, Second Edition, 2005.